Global menu

Our global pages

Close

Prawo konsumenckie UE – zakaz dokonywania ogłoszeń o obniżkach cen i ogłoszeń sugerujących obniżkę cen

  • Poland
  • Other

02-11-2012

– wprowadzenie i postanowienie TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo BVBA v. JBC NV i Modemakers Fashion NV

Przedstawione postanowienie TS jest kontynuacją linii orzeczniczej dotyczącej tzw. czarnej listy dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził m.in., że ogólny zakaz w prawie krajowym dokonywania ogłoszeń o obniżkach cen i ogłoszeń sugerujących obniżki cen w czasie okresu poprzedzającego okres wyprzedaży stoi w sprzeczności z niniejszą dyrektywą.

Wprowadzenie

Dyrektywa 2005/29/WE zawiera tzw. czarną listę egzemplifikującą praktyki handlowe, które są uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach (jest to załącznik nr I do niniejszej dyrektywy) – czyli bez dokonywania analizy nieuczciwości w danym stanie faktycznym. Dotychczasowa linia orzecznicza TS konsekwentnie wskazuje na zamknięty (wyczerpujący) charakter „czarnej listy”, co pozostaje w zgodzie z założeniami metody harmonizacji zupełnej, na której została oparta dyrektywa 2005/29/WE.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Europejski Przegląd Sądowy, listopad 2012 r.