Global menu

Our global pages

Close

Unijne korzenie pzp

  • Poland
  • Public procurement

11-03-2013

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwsta¬wiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

Prawo unijne (prawo traktatowe, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje) jest integralną częścią systemów prawnych państw członkowskich. Akces do Unii Europejskiej powoduje, że jej system prawny staje się systemem własnym przystępującego państwa. Z kolei krajowy porządek prawny staje się polem działania wielu podmiotów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, jego wykładni oraz kształtowania praktyki obrotu przez rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Regulacje unijne

Unijne prawo zamówień publicznych to przede wszystkim zbiory dyrektyw, które państwa członkowskie zobowiązane są wdrożyć do swojego porządku prawnego. W efekcie implementacji powstaje prawo krajowe
o unijnym rodowodzie, co pociąga za sobą szereg istotnych konsekwencji i wymaga specyficznych zasad i reguł, np. pośredniego i bezpośredniego skutku dyrektyw.

Najważniejszym celem unijnych dyrektyw dotyczących prawa zamówień publicznych jest usuwanie barier świadczenia usług na rynku wewnętrznym oraz zapewnienie efektywnej konkurencji. Dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie, do którego są kierowane. Jednakże, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają organom krajowym swobodę wyboru form i środków (art. 288 akapit 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: TFUE). Państwa członkowskie muszą podjąć szereg działań, aby wywiązać się z obowiązku przeprowadzenia efektywnej implementacji, przy czym mogą swobodnie decydować, które organy są za nią odpowiedzialne, np. które ministerstwa mają przygotować projekt aktu implementacyjnego. Upływ terminu transpozycyjnego, jakim był np. 20 grudnia 2009 r. dla dyrektywy 2007/66, oznacza, że jej postanowienia powinny oddziaływać w prawie wewnętrznym państwaw formie przepisów krajowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Przetargi Publiczne, marzec 2013 r.