Global menu

Our global pages

Close

Wykluczenie z powodu przynależności do grupy kapitałowej

  • Poland
  • Public procurement

18-11-2013

Nowa przesłanka wykluczenia z powodu przynależności do grupy kapitałowej została wprowadzona ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej uzasadnieniem był problem naruszania zasad konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym tzw. zmowy przetragowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze, że przesłanką zastosowania powyższych regulacji jest złożenie odrębnych ofert lub wniosków przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, należy stwierdzić że niniejszy przypadek wykluczenia może mieć miejsce w każdym z trybów udzielania zamówień niezależnie od wartości (jednak bez trybu z wolnej ręki, gdzie prowadzone są negocjacje tylko z jednym wykonawcą). Dlatego też w większości przypadków zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców, aby wraz z ofertą lub wnioskami złożyli oni listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałóowej albo informację o tym, że wykonawcy nie należą do grupy kapitałowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Zamawiający, 18 listopada 2013 r.