Global menu

Our global pages

Close

Mechanizm kontroli nadwsparcia w najnowszej wersji projektu ustawy o OZE w odniesieniu do istniejących instalacji źródeł odnawialnych

  • Poland
  • Energy and infrastructure

15-01-2014

Ograniczenie kosztów związanych z systemem wsparcia i jego funkcjonowaniem, w tym ograniczenie nadkompensacji, stanowią jeden z głównych celów projektowanego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. O ile założenie uniknięcia nadwsparcia należy uznać za uzasadnione, to jednak projektowany mechanizm kontroli jego wysokości, zawarty w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 31 grudnia 2013 r. – wersja 4.1. (dalej „projekt ustawy OZE”), powoduje powstanie licznych wątpliwości i jest instytucją niekompletną.

Szczególną regulacją najnowszego projektu ustawy OZE jest art. 39. Już z samej systematyki aktu prawnego (pierwszy art. Rozdziału 4 pt. „Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego, w instalacjach odnawialnego źródła energii lub instalacjach termicznego przekształcania odpadów”) można wywnioskować jego istotne znaczenie dla projektowanego przez ustawodawcę systemu wsparcia. Teza ta znajduje również potwierdzenie m.in. w pkt. 2.2.12 uzasadnienia do przedmiotowego projektu, który odnosząc się do reguły eliminującej ryzyko wystąpienie nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE, odnosi się wyłącznie do treści art. 39 projektu.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Jakub Kasnowski, cire.pl, 15 stycznia 2014 r.