Global menu

Our global pages

Close

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

  • Poland
  • Public procurement

17-02-2014

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

Polskie prawo zamówień publicznych stanowi w większości implementację zamówieniowych dyrektyw unijnych, w tym dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (dalej: dyrektywa klasyczna), natomiast procesy udzielania zamówień publicznych przez krajowych zamawiających są poddane zasadom prawa unijnego. W celu ułatwienia tych procesów postanowienia i pojęcia zastosowane w dyrektywach unijnych – zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – są interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał). W orzeczeniu wstępnym TSUE udziela odpowiedzi na pytanie sądu krajowego w konkretnej sprawie. Jego wykładnia zaś wywiera skutki we wszystkich postępowaniach toczących się przed sądami państw członkowskich na podstawie tych samych przepisów unijnych. Można więc uznać, że orzeczenia TSUE mają charakter precedensowy, a ich znajomość jest konieczna do poprawnego stosowania postanowień prawa krajowego mającego korzenie w prawie unijnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Przetargi Publiczne, luty 2014 r.