Global menu

Our global pages

Close

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

  • Poland
  • Public procurement

01-10-2014

Specyfika zamówień publicznych sprawia, że w przypadku wprowadzenia zmian do umów w sprawie zamówienia publicznego pojawia się pytanie, jaki jest charakter planowanych zmian i czy ich wprowadzenie determinuje ponowne przeprowadzenie procedury udzielania zamówienia publicznego?

Problematyka zmiany umów stanowiła od dawna przedmiot analiz Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), który udzielał wskazówek interpretacyjnych, jakie zmiany stanowią udzielenie nowego zamówienia i wymagają przeprowadzenia nowej procedury, a jakie nie. Przesłanki wypracowane przez dotychczasowe orzecznictwo TS zostały w dużej mierze skodyfi kowane w nowej dyrektywie 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, która uchyla dotychczasową dyrektywę 2004/18/WE.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Europejski Przegląd Sądowy, październik 2014 r.