Global menu

Our global pages

Close

Vinst i Svea hovrätt för SEB Trygg Liv

 • Sweden

  05-03-2015

  Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (SEB Trygg Liv) har vunnit en seger över Svensk Vårdförmedling AB (Vårdförmedling) i Svea hovrätt. Vårdförmedling har i hovrättens dom den 27 februari 2015 förpliktats att till SEB Trygg Liv betala nära 4,8 mkr jämte rättegångskostnader med sammanlagt drygt 1,3 mkr jämte avkastningsränta och dröjsmålsränta. Hovrätten ändrade därmed tingsrättens dom, som innebar att SEB Trygg Liv istället skulle ha betalat ca 2,1 mkr jämte rättegångskostnader på 300 000 kr, plus ränta till Vårdförmedling.

  Bakgrunden till tvisten är ett samarbetsavtal med vinstdelningsklausul. Sedan SEB Trygg Liv sagt upp avtalet i förtid upptäckte SEB Trygg Liv under de förhandlingar som fördes om ersättning till Vårdförmedling för den förtida uppsägningen att Vårdförmedlings ägare hade genom falska fakturor för konsultarbetet och administration belastat Vårdförmedling med kostnader och därigenom minskat underlaget för vinstdelningen med SEB Trygg Liv. SEB Trygg Liv hävde därför samarbetsavtalet retroaktivt från den tidpunkt det skulle ha upphört enligt uppsägningen. Parterna har därefter tvistat om huruvida Vårdförmedling varit berättigat till ersättning för det positiva kontraktsintresset i samarbetsavtalet, eller SEB varit berättigat till ersättning för utebliven vinstdelning. Vårdförmedling krävde ursprungligen 19 mkr enligt två avtal, men dess talan enligt det ena avtalet avvisades av tingsrätten, eftersom avtalet innehöll skiljeklausul. Vårdförmedlings kvarstående krav i domstolen var drygt 11 mkr.

  Tingsrätten ansåg att vinstdelningsklausulen inte hade hindrat Vårdförmedlings ägare från att fakturera Vårdmedling på det sätt som skett och ogillade därför SEB Trygg Livs hävningsinvändning. Tingsrätten ansåg dock inte att Vårdförmedling styrkt att det förlorade positiva kontraktsintresset var större än det belopp som dömdes ut, alltså drygt 2,1 mkr. Hovrätten ansåg istället att SEB Trygg Liv haft rätt häva samarbetsavtalet på det sätt som skett, eftersom Vårdförmedling hade visat sådan illojalitet i vinstdelningen att det utgjorde ett väsentligt avtalsbrott. Efter en mindre justering för moms biföll hovrätten SEB Trygg Livs krav på tillkommande andel i vinst. SEB Trygg Liv får därför anses ha haft fullständig framgång i tvisten, och fick i enlighet därmed också ersättning för yrkade rättegångskostnader.

  SEB Trygg Liv företräddes av advokaterna Magnus Andrén och Hans Forssell, Eversheds Stockholm. Svea hovrätts dom den 27 februari 2015 i mål nr T 1673-14.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.