Global menu

Our global pages

Close

Krisberedskap och affärskritiska avtal i Coronatider

 • Sweden

  10-03-2020

  Spridningen av coronaviruset (covid-19) fortgår och Eversheds Sutherland ser en markant ökning av frågor hur man kan hantera de kommersiella och legala riskerna med anledning av den uppkomna situationen.
  Det förtjänar att poängteras att det redan nu står klart att alla verksamheter redan har påverkats, även om de fulla effekterna ännu är oklara. Att hoppas på det bästa, men planera för det värsta är ett tillvägagångssätt som vi anser bör gälla i den uppkomna situationen.
   

  • Företagets krisberedskap  – Granska företagets rutiner och beredskapsplaner samt gör en riskanalys för händelse av ett ännu större virusutbrott. Avtal, policys och andra dokument rörande försäkringar, hälsa och säkerhet samt företagets kommersiella avtal bör granskas för att bedöma och utvärdera särskilda risker förknippade med företagets möjligheter att kunna upprätthålla sin verksamhet vid en eventuell kris. Finns det några delar av företagets verksamhet som framstår som extra sårbara bör särskilt fokus ägnas åt dessa. Företagets finansiella förutsättningar vid störningar i leveranser eller beställningar bör också tas i beaktan. Att försäkra företaget mot förluster genom kredit- och fordringsförsäkringar, i den mån detta är möjligt, kan vara ett sätt att skydda företaget under orostider.
  • Affärskritiska avtal och force majeure-klausuler – Det kan i affärskritiska avtal förekomma s.k. force majeure-klausuler, dvs. klausuler som innebär att motparten under vissa förutsättningar inte behöver prestera enligt avtalet.  Om det inte kan uteslutas att sådana finns så rekommenderar vi en översyn över företagets viktigaste kommersiella avtal med både leverantörer och kunder för att identifiera hur dessa är utformade. Beroende på klausulens utformning kan ett större virusutbrott utgöra en force majeure-händelse, men det är naturligtvis alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Det är särskilt viktigt att notera att coronaviruset rent faktiskt måste förhindrat parten från att fullgöra sina avtalade förpliktelser för att kunna klassas som en force majeure-händelse. Tänk på att force majeure-klausuler kan tillämpas på olika sätt i olika länder.
  • Vid ingående av nya avtal i närtid bör särskild hänsyn tas till force majeure-klausulernas utformning och hur de skulle kunna aktualiseras under ett större virusutbrott. En förutsättning för att force majeure ska föreligga är ofta att det inträffade ska ha varit utom den felande partens kontroll och att detta inte ska ha varit möjligt att förutse. Exempel på när så ansetts vara fallet är följderna av vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island år 2010. Om man redan vid ett avtals ingående vet att man till följd av coronaviruset inte kommer att kunna leverera enligt avtalet kan som regel inte force majeure-bestämmelse åberopas, eftersom omständigheten kunnat förutses.
  • Om en avtalspart åberopar force majeure kan tvist uppstå om en force majeure-situation faktiskt föreligger. Den part som åberopar force majeure måste kunna bevisa att situationen verkligen uppfyller kraven för force majeure enligt avtalet. Det är därför viktigt att skriftligen dokumentera den korrespondens som sker mellan inblandade parter. Rekommendationer från myndigheter som exempelvis Folkhälsomyndigheten eller Utrikesdepartementet är viktiga att hålla koll på också i bevishänseende och kan vara bra att följa i den mån det är möjligt. Även medias rapportering om coronavirusets spridning kan vara bra att bevaka då även den kan användas som bevisning vid en eventuell framtida tvist.
  • Om en avtalspart anser att en force majeure-händelse föreligger som förhindrar uppfyllande av avtalet ska den part som anser att så är fallet informera sin motpart om detta omedelbart i enlighet med de meddelandebestämmelser som finns i det aktuella avtalet. Finns inget särskilt sätt för meddelande angivet i avtalet så föreslås att man informerar den ”normala” kontaktpersonen, men också skickar motsvarande information till VD eller liknande för det aktuella bolaget.
  • Det är viktigt att kontinuerligt göra lägesanalyser och agera så fort som möjligt i det fall ni anser/misstänker att en force majeure-händelse föreligger. I det fall en kund eller leverantör meddelar er om svårigheter att uppfylla ert avtal till följd av force majeure bör ni också dessutom bedöma hur detta påverkar era möjligheter att uppfylla andra avtal och hur möjligheterna ser ut för er att kunna använda force majeure-bestämmelsen enligt dessa avtal.

  Om ni har corona-relaterade frågor kopplat till era avtal eller behöver annan avtalsrättslig expertis så ber vi kontakta:

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back