Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus - otázky a odpovědi ke smlouvám a regulaci

 • Czech Republic

  09-04-2020

  Vláda ČR vyhlásila v souvislosti s šířením nákazy Covid-19 rozsáhlá krizová opatření se zásadním dopadem na výkon veškeré podnikatelské činnosti v zemi.

  Níže Vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy zejména v oblasti smluv a regulace. Pracovnímu právu a otázkám souvisejícím se věnuje podrobněji Praktická příručka pro zaměstnavatele.

  Stav k 9. dubnu 2020 do 11.00 hod. Situaci i nadále podrobně monitorujeme.

  Otázka č. 1 – Můžeme po České republice požadovat náhradu škody způsobenou krizovými opatřeními?

  Ano, po státu lze požadovat za určitých podmínek náhradu utrpěných škod. Připravili jsme následující shrnutí a v případě dotazů se prosím obraťte na tam uvedené kolegy: Covid-19: Vymáhání škody z přerušení podnikání

  Otázka č. 2 – V důsledku krizových opatření druhá strana nesplní již uzavřenou smlouvu. Je oprávněna splnit později a můžeme smlouvu ukončit?

  Záleží na tom, co máte sjednáno ve smlouvě.

  Řada klientů v této obtížné době dává přednost obchodnímu přístupu a snaží se nalézt oboustranně přijatelné řešení, a to buď tak, že:

  • akceptuje prodlení po určitou dobu (pozor na promlčení) s tím, že se nevzdáváte požadavku na dané plnění (případně ani nároku na případné sankce),

  nebo, chcete-li mít otázku postavenou najisto,

  • uzavřít s dlužníkem dodatek ke smlouvě upravující podmínky splnění.

  Je možné, že se Váš dlužník pokusí při svém prodlení dovolat:

  • následné nemožnosti plnění, tj. že se dluh po vzniku závazku stal zcela nesplnitelným, a tedy zanikl ze zákona. V takovém případě již provedená úhrada představuje bezdůvodné obohacení a strana je povinna úhradu vrátit v plné výši,

  nebo alespoň toho, že nastala

  • podstatná změna okolností, a dlužník je tedy oprávněn domáhat se vůči Vám obnovení jednání o smlouvě (uzavření dodatku), jestliže změna okolností nebyla předvídatelná a založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich. Jestliže se nedohodnete v přiměřené lhůtě, může kterýkoliv z vás podat návrh soudu, který následně může rozhodnout, že smlouvu změní, anebo že ji zruší. Podstatné změny okolností se však dlužník nemůže dovolat, pokud ve smlouvě převzal nebezpečí změny okolností.

  Jestliže se o tento postup Váš dlužník pokusí a Vy s ním nesouhlasíte, doporučujeme bezodkladně reagovat a máte-li pochybnosti, daný postup odmítnout a trvat na řádném splnění. Posouzení, zda byly výše uvedené podmínky splněny pak bude v případě sporu záviset na posouzení soudu.

  Specifickou a v praxi ne příliš častou situaci představuje

  • fixní závazek, tj. ze smlouvy nebo z povahy závazku vyplývá, že nemůžete mít na opožděném plnění zájem, a tedy smlouva zaniká okamžikem prodlení dlužníka, ledaže dlužníkovi bez odkladu oznámíte, že na splnění smlouvy trváte.

  Pouze pokud nenastala ani jedna z výše uvedených možností, můžete zvážit předčasné ukončení smlouvy (odstoupení) a uplatnění případných smluvních či zákonných sankcí. Náhrada škody však může být vyloučena, protože se zřejmě jedná o vyšší moc.

  S ohledem na povinnost předcházet škodám a povinnost oznámit hrozbu škody bez zbytečného odkladu, nemůžete-li některou svoji povinnost splnit, komunikujte tuto skutečnost a její možné důsledky druhé straně co možná nejdříve.

  Otázka č. 3 – V důsledku krizových opatření jsme museli zavřít provozovnu. Musíme i tak platit nájemné?

  Ohledně této a dalších otázek týkajících se nájemního práva (a to jak z pohledu nájemce, tak z pohledu pronajímatele) jsme připravili následující praktické shrnutí: Vliv pandemie COVID-19 na práva a povinnosti plynoucí z nájemních smluv.

  Otázka č. 4 - Krizová opatření zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s konkrétními výjimkami. V rámci jedné prodejny vykonáváme více živností, přičemž některé zakázané jsou a jiné ne. Můžeme nechat provozovnu otevřenou?

  Podle stávajícího výkladu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je potřeba posoudit, která podnikatelská činnost převažuje a pokud bude převažovat činnost dovolená, lze prodejnu nechat otevřenou.

  Otázka č. 5 – Provozujeme hotel a na dobu platnosti krizového opatření máme již rezervace (částečně zaplacené a částečně nezaplacené). Jak v takovém případě postupovat? A smíme přijímat rezervace na období po krizovém opatření?

  Není pochyb o tom, že již ubytování hosté mohou dokončit svůj pobyt. Usnesení vlády hovoří o zákazu prodeje ubytovacích služeb.

  Podle stávajícího výkladu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je dokonce možné ubytovat i hosty, kteří mají pobyt teprve rezervovaný, avšak pouze v případě v době přijetí usnesení již zaplacených pobytů.

  Podle vyjádření Asociace hotelů a restaurací ČR je i v tuto chvíli možné rezervace přijímat, avšak pouze na období po krizovém opatření (tedy momentálně po 1. dubnu 2020). Zde samozřejmě hrozí, že krizové opatření bude prodlouženo a podmínky takového prodloužení nejsou v tuto chvíli známy.

  Zákaz se netýká prodloužení ubytování cizinců do doby opuštění území ČR, cizinců s pracovním povolením na území ČR a ubytování osob za účelem výkonu povolání či podnikatelské činnosti. Zákaz se také nevztahuje na lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění, s tím že přijímaní nových pacientů do takových zařízení je od 19. března 2020 zakázáno.

  Otázka č. 6 – Musíme podat daňové přiznání k dani z příjmu v řádném termínu do konce března 2020?

  Bude-li daňové přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob podáno do 1. července 2020, nebudou dle vyjádření Ministerstva financí ČR za takové pozdní podání vymáhány žádné pokuty či penále.

  Otázka č. 7 – Státy nově poskytují v souvislosti s pandemií granty, záruky, bezúročné úvěry, daňové a další výhody. Je taková podpora dovolená a musí ji státy před jejím poskytnutím podnikatelům oznámit Evropské komisi? Nehrozí, že budeme muset podporu vracet?

  Nad rámec obvyklých výjimek Evropská komise ve svém nedávném dokumentu Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu hospodářství za současného vypuknutí COVID-19 stanovila parametry, za kterých bude taková veřejná podpora považována za slučitelnou s vnitřním trhem. I takovou veřejnou podporu je však nutno oznámit Evropské komisi a její poskytnutí je dovolené až po vydání souhlasného rozhodnutí. První případ Komise schválila během 24 hodin, ale vzhledem k rozsahu situace lze očekávat zpoždění, a proto nelze vyloučit, že státy přistoupí k poskytování podpory bez potřebného povolení. Dosavadní praxe v podobných případech byla taková, že nejednalo-li se o protiprávní podporu, tak Evropská komise nakonec upustila od potrestání. Stejně tak povinnost vrácení podpory či uhrazení úroku z poskytnuté podpory se týká jen podpory protiprávní.“

  Otázka č. 8 - Běží nadále lhůty pro odvolání a další procesní lhůty v již probíhajících řízeních, i když jsou úřady a soudy do značné míry uzavřené před veřejností?

  Ano, lhůty běží i nadále. Procesní předpisy působení vyšší moci neupravují, takže se lhůty nestaví, ani se nepromíjí opožděně učiněné úkony.

  Otázka č. 9 - Vzhledem k tomu, že část výrobních závodů zastavila provoz, očekáváme pokles poptávky po přepravě zboží. Chystají se nějaká opatření na podporu dopravců?

  Ano, vedle obecných opatření se chystá rovněž tzv. dopravní balíček, podle kterého (bude-li schválen) dojde v období od 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020 k tříměsíčnímu odkladu povinnosti platit mýtné.

  Současně Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí úroků z prodlení vzniklých na zálohách na silniční daň, které jste jako daňový subjekt povinen uhradit do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020. K prominutí úroků z prodlení dojde pouze v případě, kdy záloha na silniční daň bude uhrazena nejpozději do 15. 10. 2020.

  Otázka č. 10 - V současnosti splácíme úvěr a potřebujeme dočasně odložit splátky. Můžeme tak učinit bez souhlasu banky?

  Zatím ne, nicméně 7. 4. 2020 by Poslanecká sněmovna měla projednat návrh zákona, na základě kterého by jak spotřebitelé tak i podnikatelé mohli žádat o odklad svých splátek o 3 nebo 6 měsíců.

  Tato možnost by se měla vztahovat pouze na úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020, a dále úvěry, které byly sjednány před 26. 3. 2020 a jsou zajištěny nemovitou věcí nebo byly poskytnuty jako účelové (např. k nabití nemovité věci či úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu).

  Dlužník si bude moci vybrat, zda splátky posune o 3 nebo 6 měsíců, popřípadě, nemusí této možnosti využít vůbec.

   

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.