Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

 • Czech Republic

  12-08-2021

  Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 12. 8. 2021 (Nošení roušek, Veřejné akce, Cestování, Maloobchod).

  Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech mimořádných opatření a praktická doporučení a rady.

  For english version click HERE.

  Mimořádná opatření

  Ačkoliv na území České republiky již netrvá nouzový stav, stále je nutné dodržovat následující mimořádná opatření.

  1. Nošení roušek

  • Na území ČR mají všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) jako je respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN 95)a, a to:

  • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo své bydliště nebo místo ubytování;
  • v prostředcích veřejné hromadné dopravy
  • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob;

  • Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit adekvátními ochrannými prostředky dýchacích cest své zaměstnance v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

  • Z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest jsou vyjmuty např.:

  • děti, které dosud nezahájili povinnou školní docházku;
  • děti a pedagogičtí pracovníci ve třídách;
  • ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji v internátě a domově mládeže;

  • školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;

  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra nebo kognitivní či duševní poruchou;
  • pacienti, jsou-li hospitalizování ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (zákazník, klient, obchodní partner);
  • účastníci soudních řízení, a to v místě a době soudního řízení;
  • moderátoři, herci, či jiné osoby při provádění autorského díla (např. divadelní nebo taneční představení);
  • osoby vykonávající práci zařazenou ve třetí nebo čtvrté kategorii rizikovosti podmínek;
  • zákazníci v době konzumace potravin;
  • sportovci v době tréninku či soutěží nebo cvičící osoby;
  • osoby ve vnitřních prostorách bazénů, koupališť či saun;
  • řidiči veřejné dopravy, jsou-li sami v uzavřené kabině oddělené od zbylého prostoru;
  • snoubenci a další osoby v průběhu sňatečného obřadu a při prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství;

  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku a soutěže nebo osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť;
  • osoby po dobu poskytování služeb v oblasti hlavy a krku (kosmetické služby).

  • Lidé se mohou pokojně shromažďovat, tak že účastníci jsou povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest a ve venkovních prostorách se mohou shromažďovat ve skupinách po 20 účastnících.

  2. Cestování do ciziny a vstup cizinců

  • V současné době Ministerstvo zdravotnictví eviduje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a seznam zemí s extrémním rizikem nákazy.

  • Země jsou takto rozděleny do 5 kategorií: zelené země (nízké riziko), oranžové země (střední riziko), červené země (vysoké riziko), tmavě červené země (velmi vysoké riziko) a černé země (extrémní riziko).

  • Osoby cestující ze zahraničí jsou povinny:

  • před příjezdem na území ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář a ten předložit při přechodu hranic;
  • do doby absolvování negativního výsledku testu po příjezdu (je-li vyžadován) se podrobit samoizolaci.

  • Další povinnosti musí cestující podstoupit podle toho, zda se jedná o občany ČR/osoby s trvalým pobytem v ČR nebo občany třetích zemí nebo zda přicestovali veřejnou nebo individuální dopravou:

  • Cestující ze zelené a oranžové země jsou povinni před vstupem do ČR nebo nejpozději do 5 dní po příjezdu absolvovat antigenní test (ne starší než 48 h.) nebo PCR testu (ne starší než 72 h.).
  • Cestující z červené země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (ne starší než 72 h.) a následně nejdříve po 5 dnech a nejpozději 14. den po přicestování se podrobit dalšímu PCR testu.
   • Občan ČR/osoba s trvalým pobytem v ČR cestující individuální dopravou nemusí absolvovat test před vstupem na území ČR, u těchto osob cestujících hromadnou dopravou je dostačující antigenní test.
  • Cestující s tmavě červené země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (test nesmí být starší než 72 hodin) a následně nejdříve po 5 dnech a nejpozději 14. den po přicestování se podrobit dalšímu PCR testu.
   • Občan ČR/osoba s trvalým pobytem v ČR cestující individuální dopravou nemusí absolvovat test před vstupem na území ČR, u těchto osob cestujících hromadnou dopravou je dostačující antigenní test.
  • Cestující černé země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (test nesmí být starší než 72 hodin) a následně absolvovat dva PCR testy (prví do 24 hodin po příjezdu a druhý nejdříve 10. den po příjezdu).
   • Občanu ČR/osobě s trvalým pobytem v ČR stačí před vstupem na území ČR předložit negativní výsledek antigenního testu (ne starší než 48 h.).
  • Z výše uvedených povinností jsou vyjmuti pouze (nevztahuje se na černé země):
  • pracovníci mezinárodní dopravy;
  • občané EU nebo cizinci s dlouhodobým pobyt v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR;
  • členové diplomatických misí;
  • osoby mladší 6 let;
  • profesionální sportovci, kterým je povolena účast na sportovní akci;
  • cestující do nebo ze sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko) na dobu kratší 24 hodin;
  • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti;
  • občané ČR, kteří prokazatelně prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech;
  • osoby disponující certifikátem o absolvování plného očkování vydaném Ministerstva zdravotnictví ČR (uplynutí 14 dní po poslední dávce).

  • Osoby cestující nebo vracející se do ČR za účelem výkonu pracovní činnosti nebo absolvování výuky, mají následně povinnost svému zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci předložit negativní výsledek testu, který tyto osoby absolvují na území ČR, jinak jim nebude umožněn vstup na území pracoviště nebo vzdělávací instituce.

  • Do tzv. černých zemí důrazně nedoporučováno vycestovat občanům ČR nebo osobám s trvalým pobytem v ČR. Zákaz se týká zejména zemí, ve kterých se objevují nové mutace koronaviru. Jedná se o země: Botswana, Brazílie, Svazijsko, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambie a Zimbabwe.
  • Informace ohledně cestování i s přehlednými grafiky lze naleznout ZDE.

  3. Povinná karanténa

  • Karanténa se nařizuje na dobu 14 dnů.

  • Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství mají povinnost nařídit karanténu

  • všem osobám s pozitivním výsledkem RT-PCR testu, kdy karanténa bude ukončena pouze u osob nevykazujících klinické příznaky nemoci COVID-19, a to i bez provedení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu;
   • pouze u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách bude karanténa ukončena na základě negativního výsledku testu;
   • u osob vykazujících klinické příznaky, kdy karanténa bude trvat po celou dobu výskytu těchto příznaků a bude ukončena po uplynutí 3 dnů, kdy daná osoba příznaky vykazovat nebude a bude ukončena i bez provedení RT-PCR testu;
  • všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to na dobu 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

  • Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, PCR test; osoba, která sdílí společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou a nemůže dodržet podmínky izolace, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od prvního pozitivního výsledku osoby, se kterou sdílí společnou domácnost, nejpozději však do 10. dne, PCR test.

  • Karanténa nemusí být nařízena:

  • osobám, které prokazatelné prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a nejeví žádné příznaky onemocnění;
  • osobám, které podstoupili očkování proti nemoci COVID-19 a
   • od aplikace druhé dávky u dvou-dávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní;

   • od aplikace dávky u jedno-dávkové vakcíny uplynulo nejméě 14 dní.

  • V případě, že se v jedné domácnosti vyskytne osoba, které byla "pouze" nařízena karanténa (osoba sama nevykazuje příznaky), tak se karanténa automaticky nenařizuje na celou domácnost a všechny její členy. V takovém případě se doporučuje:

  • co nejvíce omezit jak kontakt s osobou v karanténě, tak i kontakt s veřejností;
  • osoba v karanténě by měla používat vlastní ručníky a jiné osobní věci;
  • dezinfikovat společné prostory.

  4. Školy

  • V současné době mohou školská zařízení navstěvovat ve všech krajích všechny skupiny žáků a studentů a to bez rotačního principu a účastnit se prezenční výuky.

  5. Konání veřejných a soukromých akcí, volný čas

  • Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a umělecká představení a sportovní akce a zápasy se mohou konat a to tak, že celkový počet diváků nesmí být vyšší než 7000 osob (pokud jsou k dispozici místa ke stání, tak nesmí být více než 1 stojící divák na 24 m2, v případě, že se akce koná ve venkovních prostorách, nebo 3000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorách.

  • Účast na veřejných akcích je podmíněna absolvováním testu nebo podstoupením očkování (viz podmínky pro maloobchod a služby).
  • Ostatní veřejné nebo soukromé akce (shromáždění, oslavy, přehlídky, aj.) se mohou konat ve vnitřních prostorách pro nejvýše 500 osob a ve venkovních prostorách pro 1000 osob.

  6. Maloobchodní prodej a služby

  • V současné době již mohou být pro veřejnost otevřeny všechny obchody a provozovny služeb.

  • Ve všech provozovnách maloobchodního prodeje a poskytování služeb, je provozovatel povinen dodržovat následující pravidla:

  • nepřipustit v provozovně více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2;
  • aktivně bránit shlukování zákazníků a zajistit řízení front;
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (klik, zábradlí, nákupních vozíků);
  • zajistit řízení front a informování zákazníků o daných pravidlech;

  • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující průběh;

  přičemž specifické provozovny jsou povinny dodržovat i zvláštní pravidla (viz níže).

  • Stravovací služby mohou být poskytovány pouze za splnění určitých podmínek:

  • u jednoho stolu smí sedět jen 4 zákazníci;
  • u dlouhého stolu lze usadit více strávníků tak, že mezi skupinami zákazníků budou dodrženy rozestupy 1,5 m;
  • v prostorách nesmí být více osob než je míst k sezení;

  • Farmářské trhy se mohou uskutečnit pouze v případě, když:

  • odstupy mezi jednotlivými prodejními místy budou nejméně 2 metry;
  • nebude umožněn prodej potravin a pokrmů určených k přímé konzumaci.

  •  Kosmetické, masérské a obdobné regenerační a rekondiční služby mohou být poskytovány pouze za splnění podmínek:

  • mezi jednotlivými zákazníky je vzdálenost alespoň 2 metry.

  • Rekreační pobyty, lázeňské služby, služby kadeřnictví, manikúry, masáží a služby sportovišť a restauračních zařízení, služby wellness, koupališť, heren a kasin a veřejných akcí mohou být využívány veřejností pouze v případě, kdy daná osoba:

  • předloží potvrzení o absolvování antigenního (ne starší než 72 h.) nebo PCR testu (ne starší než 7 dní) s negativním výsledkem z testovacího centra;
  • podstoupí test na místě;
  • doloží, že v posledních 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19 a již uplynula doba izolace;
  • byla již očkována proti COVID-19 a doloží, že disponuje příslušným certifikátem:
   • od aplikace druhé dávky u dvou-dávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní;
   • od aplikace dávky u jedno-dávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.

  Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele

  Všechny obchody a služby již mohou být otevřeny. Nicméně stále doporučujeme zaměstnavatelům využívat a umožnit práci z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují.

  Nadále je však potřeba aby se lidé na pracovištích vzájemně chovali ohleduplně a dodržovali následující pravidla.

  Zaměstnavatelé by měli neustále sledovat situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a přizpůsobit tomu chod pracovní činnosti. Zaměstnavatel je nadále obecně povinen dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by tedy posoudit všechna rizika spojená s výkonem dané práce a přijmout k tomu vhodná opatření, zejména v podobě:

  • informování zaměstnanců (a případně odborů) o aktuální situaci, potřebě prevence před nákazou (např. zvýšené dodržování hygieny rukou) a o nově přijatých opatřeních;
  • zvážit nutnost cestování do zahraničí a osobních setkávání s obchodními partnery a stále v co největší míře využívat komunikaci na dálku;
  • zabraňovat shlukování zákazníků a zaměstnanců (např. ve výtahu, při nástupu na směny, v šatnách);
  • vyžadovat rozestupy mezi zákazníky nejméně 2 metry (dodržování rozestupů mezi spolupracovníky lze také doporučit);
  • umístit dezinfekční prostředky pro zaměstnance i zákazníky blízko frekventovaných míst (kliky, zábradlí) a často větrat;
  • nařídit zaměstnancům, aby při kontaktu se zbožím či při přijímání plateb od zákazníků nosili rukavice, a poskytnout jim je;
  • nařídit zaměstnancům s příznaky COVID-19 (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu atd.) aby se nedostavili na pracoviště;
  • zkontrolovat bezpečnost používaných strojů a případné vypršení revizních osvědčení;
  • je-li to možné, umožnit zaměstnancům práci z domova.

  Pokud zaměstnavatelé danou povinnost nesplní, hrozí jim uložení pokuty ve výši až 1.000.000 Kč dle z. o ochraně veřejného zdraví nebo riziko vzniku trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci, a to i z nedbalosti.

  Testování zaměstnanců

  Dle současného rozhodnutí vlády, je povinné testování zaměstnanců ve firmách zrušeno od 1. 7. 2021. Testování zaměstnanců tak nelze vynucovat.

  Sledování soukromého života zaměstnanců

  Od zaměstnanců je možné vyžadovat informace o rizicích spojených s koronavirem, například zda se nezdržovali v zahraničí nebo nesetkali s nakaženou osobou.

  Prakticky doporučujeme zaměstnance seznámit s povinností informovat o svém návratu ze zahraničí, povinností kontaktovat svého ošetřujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění a také o případných důsledcích, které může zatajení cesty do zahraničí mít, včetně náhrady škody, pracovněprávní, přestupkové a v extrémních případech i trestní odpovědnosti.

  Stejně tak má zaměstnavatel právo zaměstnancům pouze důrazně doporučit, aby do států s vysokým rizikem nákazy soukromě nejezdili. Nemůže jim ale soukromé cesty zakázat.

  Při návratu zaměstnanců ze zahraniční dovolené nesmí zaměstnavatel dovolit vstup zaměstnanců na pracoviště do doby prokázání bezinfekčnosti, a to prostřednictvím absolvování testu, nebo dokladem o podstoupení úplného očkování.

  Pouze při návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy, lze zaměstnanci umožnit vstup na pracoviště, ale do doby absolvování dodatečného testu je zaměstnanec povinen nosit respirátor ve všech prostorách.

  Pokud zaměstnavatelé danou povinnost nesplní, hrozí jim uložení pokuty ve výši až 1.000.000 Kč dle z. o ochraně veřejného zdraví nebo riziko vzniku trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci, a to i z nedbalosti.

  Co se zaměstnancem podezřelým z nákazy?

  Pokud má zaměstnavatel obavu, že zaměstnanec může být nakažen, doporučujeme dohodnout se (telefonicky) se zaměstnancem, aby svůj zdravotní stav nahlásil svému ošetřujícímu lékaři či příslušné krajské hygienické stanici. Ti rozhodnou o potřebě provedení testu na koronavirus a případném nařízení karantény.

  V případě, že by bylo rozhodnuto, že zaměstnance není potřeba otestovat, může se zaměstnanec sám dostavit do jednoho z odběrových míst a na vlastní náklady se nechat otestovat. Nicméně k tomuto jednání zaměstnavatel nemůže zaměstnance nijak nutit.

  Může se vyskytnout případ, kdy na zaměstnanci lze pozorovat příznaky nemoci COVID-19, ale ze strany lékaře toto onemocnění nebylo potvrzeno. Nicméně zaměstnavatel z opatrnosti a v důsledku dodržování preventivní povinnosti, může usilovat o to, aby se zaměstnanec nezdržoval na pracovišti, ačkoliv zaměstnanec na výkonu práce trvá.

  Závěr, zda se jedná v tom to případě o překážku na straně zaměstnavatele či zaměstnance není jednoznačný.

  Doporučujeme se za této situace se zaměstnancem domluvit na jiném, alternativním výkonu práce, např.:

  Dohoda o práci z domova – možnost podmíněná souhlasem zaměstnance, pokud to povaha práce připouští.

  Poslat zaměstnance „na překážky“ – možnost i bez souhlasu zaměstnance, zaměstnavatel musí platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

  Náhradní volno – pokud má zaměstnanec napracované přesčasy, může mu je zaměstnavatel nařídit vyčerpat.

  Neplacené volno – na základě žádosti zaměstnance mu může zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna.

  Dovolená – možnost nařídit zaměstnanci dovolenou, a to i bez jeho souhlasu; dovolenou je ale třeba nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zrušení plánovaných směn – možnost zaměstnanci upravit rozvrh směn, a to i bez jeho souhlasu; rozvrh směn je ale třeba stanovit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zaměstnanci byla nařízena karanténa

  Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa orgánem veřejného zdraví (příslušná krajská hygienická stanice nebo i ošetřující lékař) jedná se o překážku v práci, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy stejně jako v případě běžné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (vypočtenou z redukovaného základu dle zákoníku práce) po dobu prvních 14 dní karantény a od 15. dne bude čerpat nemocenskou ze systému nemocenského pojištění.

  O nařízení karantény je zaměstnanec povinen zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat a překážku v práci doložit. Bude-li u zaměstnance prokázáno onemocnění nemocí COVID-19, musí zaměstnavatel v rámci preventivní povinnosti informovat o možných rizicích vhodným způsobem i ostatní zaměstnance. Nicméně skutečnosti o konkrétní osobě sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, a tak aby nebyla dotčena důstojnost a integrita této osoby. Konkrétní údaje by měly být poskytovány pouze přímo dotčeným kolegům.

  Zaměstnanec se bojí přijít do práce

  Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný, a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

  Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za kterou ho může zaměstnavatel postihnout.

  Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

  Zavření škol – ošetřovné

  V současnosti se na ošetřovné již nevztahuje zvláštní zákon a je platná pouze úprava dle zákona o nemocenském pojištění.

  Dle znění zákona by měl mít nárok na ošetřovné zaměstnanec pečující o:

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

  Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů (u osamělého zaměstnance činí 16 dnů). Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

  Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

  Ke dni 30. 6. 2021 skončil podpůrný program Antivirus. Zaměstnavatelé již nemají nárok na čerpání žádného příspěvku.

  Závěrem

  Epidemiologická situace se rychle vyvíjí. Zaměstnavatelům doporučujeme zachovat chladnou hlavu a sledovat webové stránky českých státních orgánů, např. Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Státního zdravotního ústavu a ECDC.

  V případě vzniku mimořádné situace v souvislosti s koronavirem doporučujeme další postup a opatření neprodleně řešit v souladu s našimi doporučeními výše, a především ve spolupráci s dotčeným zaměstnancem, jeho ošetřujícím lékařem, a zejména příslušnými orgánem hygieny. Jen za účasti všech těchto aktérů bude možné efektivně zabránit dalšímu šíření epidemie při zajištění provozu společnosti.

  • Od 20.4.2020 je umožněna přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol v knihovnách a studovnách, na konzultacích nebo zkouškách (max. přítomnost 5 osob), na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací ana klinické a praktické výuce v praxi.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back