Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

 • Czech Republic

  29-12-2020

  Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 29. 12. 2020 (Omezení pohybu a nošení roušek, Maloobchodní prodej a služby, Zavření škol).

  Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech mimořádných opatření a praktická doporučení a rady.

  For english version click HERE.

  Mimořádná opatření

  V souvislosti s vývojem nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu koronaviru v Evropě a na území ČR se Vláda ČR usnesla na opětovném vyhlášení nouzového stavu od 5. 10. 2020. V současnosti je nouzový stav prodloužen až do 22. 1. 2021.

  V současné době na celém území ČR platí níže uvedená omezení.

  1. Omezení pohybu a nošení roušek

  • Ode dne 27. 12. 2020 je omezen volný pohyb osob na celém území České republiky, a to tak, že v době od 5:00 hod. a 20:59 hod lze činit pouze:

  • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti;
  • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými;
  • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, potřeb pro zvířata), včetně potřeb pro příbuzné a osoby blízké;
  • cesty do zdravotnických zařízení;
  • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí;
  • pobyt v přírodě či ve vlastních rekreačních objektech;
  • cesty za účelem nákupu zboží nebo služeb;
  • cest zpět do místa bydliště.

  • V době mezi 21:00 a 4:59 hod je nicméně zakázán volný pohyb osob přísněji, pouze s výjimkami:

  • cest do zaměstnání a k výkonu povolání;
  • nezbytně nutných cest k ochraně života, zdraví či majetku;
  • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
  • cest zpět do místa bydliště.

  • Všechny osoby by měli současně od 18. 12. 2020:

  • pobývat na veřejně přístupných místech pouze po nezbytně nutnou dobu;
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců, žáků a studentů).

  • Zaměstnavatelům se doporučuje využívat v co největší možné míře práci z domova.

  • V současnosti je na celém území ČR vyhlášena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) jako je respirátor, rouška, ústenka či jakýkoli šátek, šál či jiný prostředek, který může pomoci zabránit šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo své bydliště nebo místo ubytování;
  • v prostředcích veřejné hromadné dopravy;
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy;
  • v motorových vozidelch, ledaže se ve vozidle nacházejí osoby z jedné domácnosti;
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob, od sebe vzdálených méně než 2 metry (vyjma členů domácnosti).

  • Z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest jsou vyjmuty např.:

  • děti do dvou let věku;
  • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole;
  • ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji v internátě a domově mládeže;

  • školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;

  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra nebo kognitivní či duševní poruchou;
  • pacienti, jsou-li hospitalizování ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
  • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení vykonávající práci na jednom místě, mají-i tyto osoby nejméně 2 metry rozestupy;
  • účastníci soudních řízení, a to v místě a době soudního řízení;
  • moderátoři, herci, či jiné osoby při provádění autorského díla (např. divadelní nebo taneční představení);
  • osoby vykonávající práci zařazenou ve třetí nebo čtvrté kategorii rizikovosti podmínek;
  • zákazníci v době konzumace potravin;
  • sportovci v době tréninku či soutěží nebo cvičící osoby;
  • osoby ve vnitřních prostorách bazénů, koupališť či saun;
  • řidiči veřejné dopravy, jsou-li sami v uzavřené kabině oddělené od zbylého prostoru;
  • zaměstnanci při pobytu v kanceláři, pracují-li nejméně 2 metry od jiné osoby;
  • snoubenci a další osoby v průběhu sňatečného obřadu a při prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství;

  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku a soutěže ve venkovních prostorách nebo i v době soutěže ve vnitřních prostorách nebo osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť.

  • Od 5. 12. 2020  po dobu trvání nouzového stavu jsou zakázány návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.

  • Výjimka se vztahuje na přítomnost třetí osoby při porodu; návštěv nezletilých pacientů; návštěv pacientů s omezenou svéprávností a návštěv pacientů v hospicích a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Osoby přítomny u porodu musí splňovat tyto podmínky:
   • třetí osoba je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící ve společné domácnosti;
   • porod bude probíhat v samostatném pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
   • bude zamezeno kontaktu třetí osoby s ostatními rodičkami.
  • Od 23. 10. 2020 do doby trvání nouzového stavu jsou taktéž zakázány návštěvy obviněných a odsouzených ve vazebních věznicích a návštěvy chovanců v ústavech pro zabezpečovací detenci.

  • Od 3. 12. 2020 je omezeno právo pokojně se shromažďovat, tak že se shromáždění může účastnit nejvýše 100 osob, a to ve skupinách po 20 účastnících.

  • Od 9. 12. 2020 je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

  • Orgány veřejné moci a správní orgány jsou povinny od 23. 11. do 22. 1. 2021 omezit rozsah svých úředních hodin, a to pouze na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

  2. Cestování do ciziny a vstup cizinců

  • S ohledem na znovuzavedení omezení volného pohybu od 18. 12. 2020 mohou i cizinci do České republiky přicestovat pouze v nezbytně nutných případech jako je:

  • cesta do zaměstnání nebo za účelem výkonu povolání;
  • nezbytná cesta za rodinou nebo osobou blízkou;
  • cesta k lékaři.

  • V současné době Ministerstvo zdravotnictví eviduje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Země jsou rozděleny do tří kategorií: zelené, oranžové a červené.

  • Seznam zemí obsahuje zelené země a oranžové země (označeny na seznamu hvězdičkou). Všechny ostatní země, které na daném seznamu nejsou, se považují za země s vysokým rizikem nákazy (červené země).

  • Určité povinnosti nastanou cestujícím na území ČR pouze v případě, kdy po dobu déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech pobývali v některé z červených zemí. Ještě před svým příjezdem na území ČR mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a ten předložit i při přechodu hranic.
  • Tyto osoby mají následně povinnost do 5 dnů od vstupu absolvovat na území ČR test. Výsledek testu musí být předložen krajské hygienické stanici (KHS) do 7 dnů od příjezdu, jinak bude těmto osobám nařízena karanténa.

   • Výsledek testu by měl být poskytnut (prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky) místně příslušné KHS, podle pobytu na území ČR. V případě přemísťování v rámci ČR lze výsledek testu předložit první místně příslušné KHS nebo centrální KHS v Praze.
   • Osoby s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském státě EU mohou povinnost absolvovat test na území ČR (výše) splnit i předložením negativního výsledku testu provedeného v jiném členském státě EU, který nebude starší než 72 hodin od zaslání výsledků.
  • Z povinnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat test jsou vyjmuti pouze:

   • pracovníci mezinárodní dopravy;
   • občané EU nebo cizinci s dlouhodobým pobyt v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR;
   • členové diplomatických misí;
   • osoby mladší 5 let;
   • občané ČR, EU a jejich rodinné příslušníky s oprávněním k pobytu nad 90 dnů, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo agenturou zdržovali pouze v regionem s nízkým rizikem nákazy;
   • cestující do ČR na dobu kratší než 12 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, či obchodních důvodů;
   • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti.

  • Osoby cestující nebo vracející se do ČR z červených nebo oranžových zemí za účelem výkonu pracovní činnosti nebo absolvování výuky, mají následně povinnost svému zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci předložit negativní výsledek testu, který tyto osoby absolvují na území ČR, jinak jim nebude umožněn vstup na území pracoviště nebo vzdělávací instituce.

  • Občanům třetích zemí (mimo EU a Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Velké Británie) nebo jejich rodinným příslušníkům, jsou-li držiteli pobytových oprávnění vydaných ČR, bude vstup na naše území povolen za stejných, výše uvedených podmínek.

  • Ostatním občanům třetích zemí cestujících z „červených“ zemí, nespadají-li pod jednu z výše uvedených podmínek, bude vstup na území ČR povolen pouze:
  • je-li vstup cizince v zájmu ČR;
  • pracovníkům mezinárodní dopravy;
  • členům diplomatických misí;.
  • v naléhavých mimořádných situacích (poskytnutí zdravotní služby, plnění povinností uložených státním orgánem, nezbytná péče o rodinné příslušníky, humanitární pomoc).

  • Jaké jsou možnosti vstupu českých občanů na území cizích států záleží vždy na konkrétních podmínkách dané země.

  • Např. Slovensko zařadilo ČR mezi rizikové země, a tedy z toho důvodu musí čeští občané (i Slováci) při cestě na Slovensko předložit negativní výsledek testu na COVID-19 nebo podstoupit karanténu (a v rámci karantény se nechat otestovat).
  • Další státy, které nějak limitují vstup osob z České republiky na své území jsou např. Německo, Belgie, Řecko, Slovinsko, Irsko, Norsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Švýcarsko, Srbsko nebo Velká Británie.
  • Kontroly cizích státních příslušníků jsou náhodné, ale na vyzvání jsou povinni účel cesty prokázat.
  • Ministerstvo vnitra ZDE připravilo pro přehlednost grafiku, ve které jsou názorně uvedeny veškerá pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců na území České republiky.

  3. Povinná karanténa

  • Karanténa se nově nařizuje na dobu 10 dnů.

  • Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství mají povinnost nařídit karanténu

  • všem osobám s pozitivním výsledkem RT-PCR testu, kdy karanténa bude ukončena pouze u osob nevykazujících klinické příznaky nemoci COVID-19, a to i bez provedení RT-PCR testu;
   • pouze u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách bude karanténa ukončena na základě negativního výsledku testu;
   • u osob vykazujících klinické příznaky, kdy karanténa bude trvat po celou dobu výskytu těchto příznaků a bude ukončena po uplynutí 3 dnů, kdy daná osoba příznaky vykazovat nebude a bude ukončena i bez provedení RT-PCR testu;
  • všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to na dobu 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
  • vše osobám, které do 7 dnů od vstupu na území ČR nepředložili příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu.

  • V případě, že se v jedné domácnosti vyskytne osoba, které byla "pouze" nařízena karanténa (osoba sama nevykazuje příznaky), tak se karanténa automaticky nenařizuje na celou domácnost a všechny její členy. V takovém případě se doporučuje:

  • co nejvíce omezit jak kontakt s osobou v karanténě, tak i kontakt s veřejností;
  • osoba v karanténě by měla používat vlastní ručníky a jiné osobní věci;
  • dezinfikovat společné prostory.

  • Jiná situace nastává v okamžiku, kdy se v domácnosti vyskytne člověk s pozitivním výsledkem testu. V takovém případě jsou všichni členové domácnosti osobami, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou a všem bude nařízena karanténa.

  • Osoby, které jsou v důsledku cestování nuceny podstoupit karanténu jsou omezeny ve volném pohybu po území ČR s výjimkou obstarávání základních životních potřeb, zajištění péče o děti a zvířata, cest do zdravotnických zařízení a cest do zaměstnání.

  • Občané třetích zemí (mimo EU a Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Velké Británie) jsou v případě karantény omezeny i v možnosti absolvování cest do zaměstnání.
  • Od 18. 12. 2020 se na území České republiky spouští plošné testování všech obyvatel. Testování je dobrovolné a bude hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.

  4. Zavření škol

  • Od 27. 12. 2020 je zakázána přítomnost žáků a studentů ve všech školských zařízeních, a přičemž zákaz se nevztahuje na:

  • žáky 1. a 2. třídy základních škol;
  • konání vysokoškolských zkoušek do 10 osob;
  • studenty lékařských oborů;

  • Provoz mateřských škol není vládními opatřeními nijak omezen.

  5. Konání veřejných a soukromých akcí

  • Hromadné akce důležitého státního zájmu nebo významné sportovní soutěže se mohou konat dle hygienicko-epidemiologických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví pro každou akci zvlášť.

  • Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení se mohou konat ale pouze bez přítomnosti diváků.

  • Svateb a pohřbů se od 27. 12. 2020 může opět účastnit nejvýše 15 osob.

  • Od 27. 12. 2020 shromáždění církví nebo náboženskou společností může být uskutečněno pouze v počtu účastníků rovnající se 30 % obsazenosti míst k sezení.

  6. Maloobchodní prodej a služby

  • Od 27. 12. 2020 je opětovně zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou:

  • prodejen potravin,
  • prodejen pohonných hmot a paliv,
  • prodejen hygienického zboží a kosmetiky,
  • lékáren a prodejen zdravotnických prostředků,
  • prodejen malých domácích zvířat a potřeb pro zvířata,
  • prodejen brýlí a souvisejícího zboží,
  • prodejen novin, časopisů, tabákových výrobků a pokladen prodeje jízdenek,
  • prádelen a čistíren,
  • provozoven servisu a oprav silničních vozidel a myčky automobilů,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
  • květinářství,
  • provozoven pro sjednání provádění a odstraňování staveb a pro projektovou činnost,
  • prodejen textilního materiálu,
  • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky,
  • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců,
  • zámečnictví a provozoven servisu výrobků pro domácnost,
  • prodejen domácích potřeba a železářství,
  • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • provozoven s prodejem pietního zboží,
  • provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
  • prodejen zbraní a střeliva,

  přičemž v těchto otevřených provozovnách nelze prodávat jiné zboží, než které lze zakoupit v jiných otevřených provozovnách (tzn. že v supermarketech nelze prodávat oblečení či obuv)

  • Ubytovací služby mohou být poskytovány od 27. 12. 2020 pouze

  • osobám za účelem výkonu povolání či podnikání,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky,
  • osobám, kterým byla nařízena karanténa.

  • Veřejné provozovny stravovacích služeb mohou poskytovat své služby jen prostřednictví tzv. výdejových okének, a to pouze v čase mezi 05:00 a 20:59 hod.

  • Ve všech provozovnách maloobchodního prodeje a poskytování služeb, které mohou být otevřeny, je provozovatel povinen dodržovat následující pravidla:

  • nepřipustit v provozovně více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2;
  • aktivně bránit shlukování zákazníků a zajistit řízení front;
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (klik, zábradlí, nákupních vozíků);
  • uzavřít své provozovny v čase mezi 21:00 až 04:59 hod. s tím, že tato povinnost se nevztahuje pouze na čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních nebo na letištích či vlakových nebo autobusových nádražích.

  • Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5000 m2 jsou povinny:

  • neposkytovat bezdrátové připojení k internetu veřejnosti;
  • neprovozovat dětské koutky;
  • viditelně označit pokyny k dodržování rozestupů.

  • Farmářské trhy se mohou uskutečnit pouze v případě, když:

  • odstupy mezi jednotlivými prodejními místy budou nejméně 4 metry;
  • nebude umožněn prodej potravin a pokrmů určených k přímé konzumaci.

  Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele

  Druhá vlna šíření nemoci COVID-19 je z hlediska nakažlivosti horší než ta první na jaře. Některé obchody a služby jsou opět nuceni být uzavřeny a ostatní zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnancům umožnit práci z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují. Nadále je však potřeba aby se lidé na pracovištích vzájemně chovali ohleduplně a dodržovali následující pravidla.

  Nejlepší službu v boji proti koronaviru stále udělají obecná preventivní doporučení, tedy zejména pravidelné mytí rukou, zakrývání úst při kašli a nepodceňování příznaků. Zejména může zamezení šíření onemocnění pomoci pravidelné nošení pokrývek úst a nosu v podobě roušek, respirátorů či šátků, a to zejména ve vnitřních prostorách.

  Zaměstnavatelé by měli neustále sledovat situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a přizpůsobit tomu chod pracovní činnosti. Zaměstnavatel je nadále obecně povinen dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by tedy posoudit všechna rizika spojená s výkonem dané práce a přijmout k tomu vhodná opatření, zejména v podobě:

  • informování zaměstnanců (a případně odborů) o aktuální situaci, potřebě prevence před nákazou (např. zvýšené dodržování hygieny rukou) a o nově přijatých opatřeních;
  • zvážit nutnost cestování do zahraničí a osobních setkávání s obchodními partnery a stále v co největší míře využívat komunikaci na dálku;
  • zabraňovat shlukování zákazníků a zaměstnanců (např. ve výtahu, při nástupu na směny, v šatnách);
  • vyžadovat rozestupy mezi zákazníky nejméně 2 metry (dodržování rozestupů mezi spolupracovníky lze také doporučit);
  • umístit dezinfekční prostředky pro zaměstnance i zákazníky blízko frekventovaných míst (kliky, zábradlí) a často větrat;
  • nařídit zaměstnancům, aby při kontaktu se zbožím či při přijímání plateb od zákazníků nosili rukavice, a poskytnout jim je;
  • nařídit zaměstnancům s příznaky COVID-19 (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu atd.) aby se nedostavili na pracoviště;
  • zkontrolovat bezpečnost používaných strojů a případné vypršení revizních osvědčení;
  • je-li to možné, umožnit zaměstnancům práci z domova.

  Zaměstnavatelé, kteří se rozhodli zaměstnat zaměstnance, kteří přicestovali z červených nebo oranžových zemí, jsou povinni si od zaměstnance vyžádat negativní výsledek testu, jinak nesmí umožnit těmto osobám vstup na pracoviště. Zaměstnanci musí předložit výsledek testu, který absolvují na své náklady na území ČR anebo na území jiného státu EU, nebude-li starší více než 72 hodin.

  Pokud zaměstnavatelé výše uvedenou povinnost nesplní, hrozí jim uložení pokuty ve výši až 1.000.000 Kč dle z. o ochraně veřejného zdraví nebo riziko vzniku trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci, a to i z nedbalosti.

  Zaměstnanci pracující u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče, pečovatelské služby či sociálních služeb nebo v domově pro seniory, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli služeb, jsou povinni se od 21. 11. 2020 s frekvencí jedenkrát za 5 dní podrobit testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

  Sledování soukromého života zaměstnanců

  Od zaměstnanců je možné vyžadovat informace o rizicích spojených s koronavirem, například zda se nezdržovali v zahraničí nebo nesetkali s nakaženou osobou. Na druhou stranu může být obtížné zaměstnance postihnout za nepravdivou nebo neúplnou odpověď.

  Prakticky doporučujeme zaměstnance seznámit s povinností informovat o svém návratu ze zahraničí, povinností kontaktovat svého ošetřujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění a také o případných důsledcích, které může zatajení cesty do zahraničí mít, včetně náhrady škody, pracovněprávní, přestupkové a v extrémních případech i trestní odpovědnosti.

  Stejně tak má zaměstnavatel právo zaměstnancům pouze důrazně doporučit, aby do států s vysokým rizikem nákazy soukromě nejezdili. Nemůže jim ale soukromé cesty zakázat.

  Co se zaměstnancem podezřelým z nákazy?

  Pokud má zaměstnavatel obavu, že zaměstnanec může být nakažen, doporučujeme dohodnout se (telefonicky) se zaměstnancem, aby svůj zdravotní stav nahlásil svému ošetřujícímu lékaři či příslušné krajské hygienické stanici. Ti rozhodnou o potřebě provedení testu na koronavirus a případném nařízení karantény.

  V případě, že by bylo rozhodnuto, že zaměstnance není potřeba otestovat, může se zaměstnanec sám dostavit do jednoho z odběrových míst a na vlastní náklady se nechat otestovat. Nicméně k tomuto jednání zaměstnavatel nemůže zaměstnance nijak nutit.

  Může se vyskytnout případ, kdy na zaměstnanci lze pozorovat příznaky nemoci COVID-19, ale ze strany lékaře toto onemocnění nebylo potvrzeno. Nicméně zaměstnavatel z opatrnosti a v důsledku dodržování preventivní povinnosti, může usilovat o to, aby se zaměstnanec nezdržoval na pracovišti, ačkoliv zaměstnanec na výkonu práce trvá.

  Závěr, zda se jedná v tom to případě o překážku na straně zaměstnavatele či zaměstnance není jednoznačný, nicméně se klaníme k názoru, že ve většině případů se bude jednat o překážku ve výkonu práce na straně zaměstnance, za kterou mu nebude náležet náhrada mzdy, jelikož zaměstnanec není plně schopen výkonu práce.

  Doporučujeme se za této situace se zaměstnancem domluvit na jiném, alternativním výkonu práce, např.:

  Dohoda o práci z domova – možnost podmíněná souhlasem zaměstnance, pokud to povaha práce připouští.

  Poslat zaměstnance „na překážky“ – možnost i bez souhlasu zaměstnance, zaměstnavatel musí platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

  Náhradní volno – pokud má zaměstnanec napracované přesčasy, může mu je zaměstnavatel nařídit vyčerpat.

  Neplacené volno – na základě žádosti zaměstnance mu může zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna.

  Dovolená – možnost nařídit zaměstnanci dovolenou, a to i bez jeho souhlasu; dovolenou je ale třeba nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zrušení plánovaných směn – možnost zaměstnanci upravit rozvrh směn, a to i bez jeho souhlasu; rozvrh směn je ale třeba stanovit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zaměstnanci byla nařízena karanténa

  Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa orgánem veřejného zdraví (příslušná krajská hygienická stanice nebo i ošetřující lékař) jedná se o překážku v práci, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy stejně jako v případě běžné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (vypočtenou z redukovaného základu dle zákoníku práce) po dobu prvních 14 dní karantény a od 15. dne bude čerpat nemocenskou ze systému nemocenského pojištění.

  O nařízení karantény je zaměstnanec povinen zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat a překážku v práci doložit.

  Bylo-li u zaměstnance prokázáno onemocnění nemocí COVID-19, musí zaměstnavatel v rámci preventivní povinnosti informovat o možných rizicích vhodným způsobem i ostatní zaměstnance. Nicméně skutečnosti o konkrétní osobě sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, a tak aby nebyla dotčena důstojnost a integrita této osoby. Konkrétní údaje by měly být poskytovány pouze přímo dotčeným kolegům.

  Zaměstnanec se bojí přijít do práce

  Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný, a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

  Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za kterou ho může zaměstnavatel postihnout.

  Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

  Zavření škol – ošetřovné

  V současné době mohou žáci a studenti určitých stupňů opět navštěvovat školské zařízení. Nicméně se neustále objevují situace, kdy kvůli kontaktu s nakaženým jsou izolovány celé skupiny dětí. Je tedy nutné se nějak vypořádat s problémem ošetřovného a nutnosti rodičů hlídat své děti, kterým byla škola uzavřena. Současně je potřeba myslet i na situaci, kdy samotné dítě bude nakaženo a rodič s ním bude muset doma zůstat.

  Právní úpravu, která se této problematice věnovala v loňském školním roce, v současnosti již nelze použít, jelikož byla použitelná pouze do 30. 6. 2020.

  V současnosti již nabyl účinnosti nový zákon, který upravuje nároky ošetřovného po dobu šíření epidemie koronaviru a uzavření školských zařízení.

  Dle znění zákona by měl mít nárok na ošetřovné zaměstnanec pečující o:

  • dítě mladší 10 let,

  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

  Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádných opatření a výše ošetřovného bude činit 70 % denního vyměřovacího základu. Nejnižší částka by měla činit 400 korun denně, při částečném úvazku by se ale krátila.

  Zákon rozšiřuje právo na ošetřovné i na osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, které si předchozí tři měsíce platili nemocenské pojištění.

  Nárok na ošetřovné nebudou mít rodiče za období jakýchkoli školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitele školy v průběhu školního roku, či v případě, kdy se rodiče sami rozhodnout dítě do školního zařízení neposlat, ačkoliv již dle současné epidemiologické situace může být otevřeno.

  Již se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření. Dostačující bude čestné prohlášení pojištěnce (rodiče), že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy.

  Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

  V současnosti mají zaměstnavatelé stále možnost žádat o příspěvek na plnou či částečnou zaměstnanost z programu Antivirus:

  Režim A (Plus) – Nucené omezení provozu

  • V případě uzavření provozu nařízením vlády má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %.

  • Na zaměstnance, kterému nelze přidělovat práci z důvodu uzavření provozovny na základě nařízení vlády, budou moci zaměstnavatelé zažádat o poskytnutí příspěvku ze strany státu ve výši 100 % na mzdy vyplacené od 1. října včetně odvodů.

  • Maximální výše příspěvku za jeden měsíc na jednoho zaměstnance činí nejvýše 50.000,- Kč.

  • Maximální výše celkové podpory, kterou zaměstnavatel může obdržet na všechny své zaměstnance je 800.000 EUR. (Pokud zaměstnavatel limit překročí může i nadále žádat o příspěvek dle Režimu A níže)

  Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa

  • V případě uzavření provozu nařízením vlády má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %.

  • V případě karantény má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

  • Příspěvek zaměstnavatelům v těchto případech bude činit 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.

  • Maximální výše příspěvku za jeden měsíc na jednoho zaměstnance činí nejvýše 39.000,- Kč.

  Režim B – Související hospodářské potíže (překážky na straně zaměstnavatele z důvodu šíření koronaviru)

  • Pokud Zaměstnavatel není schopen přidělovat práci z důvodu nařízení karantény nebo péče o dítě u většího počtu zaměstnanců, činí náhrada mzdy vyplácená zaměstnancům i tak 100 %.

  • Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat práci z důvodu nedostupností surovin, výrobků či služeb, které jsou nezbytné k jeho činnosti, je povinen zaměstnancům hradit náhradu mzdy ve výši min. 80 % mzdy.

  • Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat práci v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných produktech, zaměstnancům i tak náleží náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % (na základě dohody s odbory nebo vnitřního předpisu).

  • V těchto případech může zaměstnavatel požádat o příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, přičemž výše příspěvku na jednoho zaměstnance je ohraničena, a to částkou 29.000,- Kč.

  Žádat o příspěvek je možné do 31. 12. 2020.

  Zaměstnavatel má nárok na čerpání příspěvků z programu Antivirus pouze v případě, kdy na jeho straně dojde ke splnění následujících podmínek:

  • jedná se o zaměstnavatele, který striktně dodržuje zákoník práce;

  • zaměstnanec, na kterého chce zaměstnavatel čerpat příspěvek, se nenachází ve výpovědní době a v době vyúčtování mezd mu výpověď nesmí být dána (výjimku tvoří výpovědi dané dle § 52 písm g) a h) zákoníku práce);

  • zaměstnavatel je firmou v podnikové sféře a zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění (příspěvek tedy nelze čerpat na DPP a DPČ);

  • zaměstnavatel není v likvidaci nebo v konkursu;

  • v období předchozích 3 let nenabylo právní moci rozhodnutí o uložení pokuty zaměstnavateli za umožnění výkonu nelegální práce;

  • zaměstnavatel nebude na stejný účel, tj. na tu část náhrad mezd, která bude hrazena z příspěvku Úřadu práce ČR, nárokovat krytí z peněžních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

  • zaměstnavatel řádně vyplatí mzdu a odvede odvody.

  Kompenzační bonus

  V současnosti je platný nový zákon na podporu v podobě kompenzačního bonusu, a to pro:

  • osoby samostatně výdělečně činné;
  • fyzické osoby, které jsou společníky společnosti s ručením omezeným, která má pouze 2 společníky nebo společníky tvoří pouze členové jedné rodiny;
  • osoby pracující na základě DPČ nebo DPP.

  Výše bonusu by měla činit 500 Kč za každý den v období od 5. 10. do 4. 11. 2020.

  Rozhodující již nebude souběh se zaměstnáním, ale pouze hlavní zdroj obživy za období od 1. 6. do 30. 9. 2020.

  Náhrada škody

  Podle krizového zákona stát odpovídá za škody způsobené krizovými opatřeními. Podrobnější informace k této problematice naleznete ZDE.

  Závěrem

  Epidemiologická situace se rychle vyvíjí. Zaměstnavatelům doporučujeme zachovat chladnou hlavu a sledovat webové stránky českých státních orgánů, např. Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Státního zdravotního ústavu a ECDC.

  V případě vzniku mimořádné situace v souvislosti s koronavirem doporučujeme další postup a opatření neprodleně řešit v souladu s našimi doporučeními výše, a především ve spolupráci s dotčeným zaměstnancem, jeho ošetřujícím lékařem, a zejména příslušnými orgánem hygieny. Jen za účasti všech těchto aktérů bude možné efektivně zabránit dalšímu šíření epidemie při zajištění provozu společnosti.

  • Od 20.4.2020 je umožněna přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol v knihovnách a studovnách, na konzultacích nebo zkouškách (max. přítomnost 5 osob), na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací ana klinické a praktické výuce v praxi.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back