Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

 • Czech Republic

  09-04-2021

  Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 9. 4. 2021 (Omezení pohybu a nošení roušek, Cestování, Školy, Maloobchodní prodej a služby, Testování zaměstnanců).

  Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech mimořádných opatření a praktická doporučení a rady.

  For english version click HERE.

  Mimořádná opatření

  Nouzový stav, který na území České republiky trval několik měsíců, byl ukončen ke dni 11. 4. 2021. S tím souvisí následující uvolňování mimořádných opatření.

  V současné době na území ČR platí níže uvedená omezení.

  1. Omezení pohybu a nošení roušek

  • Ode dne 12. 4. 2021 je zrušeno omezení volného pohyb přes den i v noci i zákaz cestování mezi okresy.

  • Všechny osoby by měly:

  • pobývat na veřejně přístupných místech pouze po nezbytně nutnou dobu;
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců, žáků a studentů);
  • zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a při styku s jinými osobami používat respirátor bez vdechového ventilu FFP2 nebo KN95.

  • Na území ČR mají všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) jako je respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN 95) nebo zdravotnická rouška, a to:

  • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo své bydliště nebo místo ubytování;
   • v prodejnách a provozovnách služeb je akceptovatelný pouze respirátor;
  • na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce;
   • v prostředcích veřejné hromadné dopravy je akceptovatelný pouze respirátor;
  • v prostředcích veřejné hromadné dopravy;
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob, od sebe vzdálených méně než 2 metry (vyjma členů domácnosti);

  • Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit adekvátními ochrannými prostředky dýchacích cest své zaměstnance v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

  • Z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest jsou vyjmuty např.:

  • děti do dvou let věku;
  • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole;
  • ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji v internátě a domově mládeže;

  • školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;

  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra nebo kognitivní či duševní poruchou;
  • pacienti, jsou-li hospitalizování ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb;
  • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení vykonávající práci na jednom místě, mají-i tyto osoby nejméně 2 metry rozestupy (stejně se pohlíží na žáky a studenty vykonávající praktické vyučování na pracovišti);
  • účastníci soudních řízení, a to v místě a době soudního řízení;
  • moderátoři, herci, či jiné osoby při provádění autorského díla (např. divadelní nebo taneční představení);
  • osoby vykonávající práci zařazenou ve třetí nebo čtvrté kategorii rizikovosti podmínek;
  • zákazníci v době konzumace potravin;
  • sportovci v době tréninku či soutěží nebo cvičící osoby;
  • osoby ve vnitřních prostorách bazénů, koupališť či saun;
  • řidiči veřejné dopravy, jsou-li sami v uzavřené kabině oddělené od zbylého prostoru;
  • zaměstnanci při pobytu v kanceláři, pracují-li nejméně 2 metry od jiné osoby;
  • snoubenci a další osoby v průběhu sňatečného obřadu a při prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství;

  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku a soutěže ve venkovních prostorách nebo i v době soutěže ve vnitřních prostorách nebo osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť.

  • Navštěvovat pacienty ve zdravotnických zařízeních je umožněno pouze osobám, které podstoupili PCR / POC antigenní test, absolvovali očkování nebo se nachází v 90denní "ochranné" lhůtě po prodělání nemoci, jedná-li se:

  • o třetí osobu při porodu (rodič dítěte nebo osoba žijící ve společné domácnosti);

  • návštěvu nezletilých pacientů;

  • návštěvu pacientů s omezenou svéprávností;

  • návštěvu pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

  • Stále trvá omezení práva pokojně se shromažďovat, tak že se shromáždění může účastnit nejvýše 100 osob, a to ve skupinách po 20 účastnících.

  2. Cestování do ciziny a vstup cizinců

  • V současné době Ministerstvo zdravotnictví eviduje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Země jsou rozděleny do čtyř kategorií: zelené, oranžové, červené a tmavě červené.

  • Seznam zemí obsahuje zelené země (nízké riziko), oranžové země (střední riziko) a červené země (vysoké riziko). Všechny ostatní země, které na daném seznamu nejsou, se považují za země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené země).

  • Osoby cestující z oranžové, červené nebo tmavě červené země jsou povinny

  • před příjezdem na území ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář a ten předložit při přechodu hranic,
  • při následném pochybu po území ČR nosit pod dobu 14 dní respirátor FFP2 nebo zdravotní roušku všude mimo domov,
  • do doby předložení negativního výsledku testu po příjezdu (je-li vyžadován) se podrobit samoizolaci.

  • Další povinnosti musí cestující podstoupit podle toho, zda se jedná o občany ČR/EU nebo občany třetích zemí nebo zda přicestovali veřejnou nebo individuální dopravou:

  • Cestující z oranžové země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu (test nesmí být starší než 48 hodin).
   • Občan ČR/EU cestující individuální dopravou nemusí absolvovat test před vstupem a území ČR, nicméně se nejpozději pátý den po příjezdu musí podrobit antigennímu nebo PCR testu.
  • Cestující z červené země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu (test nesmí být starší než 72 hodin) a následně nejpozději do 5 dnů po přicestování se podrobit dalšímu PCR testu a výsledek předložit krajské hygienické stanici.
   • Občan ČR/EU cestující individuální dopravou nemusí absolvovat test před vstupem na území ČR, nicméně se nejpozději pátý den po příjezdu musí podrobit PCR testu.
  • Cestující s tmavě červené země jsou povinni před vstupem do ČR disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (test nesmí být starší než 72 hodin) a následně nejdříve po 5 dnech po přicestování se podrobit dalšímu PCR testu a výsledek předložit krajské hygienické stanici.
   • Občanu ČR/EU cestujícímu individuální dopravou stačí před předložit negativní výsledek antigenního testu.
  • Z výše uvedených povinností jsou vyjmuti pouze:
   • pracovníci mezinárodní dopravy;
   • občané EU nebo cizinci s dlouhodobým pobyt v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR;
   • členové diplomatických misí;
   • osoby mladší 5 let;
   • profesionální sportovci, kterým je povolena účast na sportovní akci;
   • cestující do ČR na dobu kratší než 12 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, či obchodních důvodů;
   • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti.

  • Osoby cestující nebo vracející se do ČR zemí za účelem výkonu pracovní činnosti nebo absolvování výuky, mají následně povinnost svému zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci předložit negativní výsledek testu, který tyto osoby absolvují na území ČR, jinak jim nebude umožněn vstup na území pracoviště nebo vzdělávací instituce.

  • Ostatním občanům třetích zemí cestujících z „tmavě červených“ zemí, nespadají-li pod jednu z výše uvedených výjimek, bude vstup na území ČR povolen pouze:
  • je-li vstup cizince v zájmu ČR;
  • pracovníkům mezinárodní dopravy;
  • členům diplomatických misí;.
  • v naléhavých mimořádných situacích (poskytnutí zdravotní služby, plnění povinností uložených státním orgánem, nezbytná péče o rodinné příslušníky, humanitární pomoc).
  • Kontroly cizích státních příslušníků jsou náhodné, ale na vyzvání jsou povinni účel cesty prokázat.

  • Od 12. 4. 2021 je zakázáno vycestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Zákaz se týká zejména zemí, ve kterých se objevují nové mutace koronaviru. Jedná se o země: Botswana, Brazílie, Svazijsko, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.
  • Ministerstvo vnitra zveřejnilo přehledné grafiky s pravidly pro osoby cestující na území ČR:

  3. Povinná karanténa

  • Karanténa se nařizuje na dobu 14 dnů.

  • Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství mají povinnost nařídit karanténu

  • všem osobám s pozitivním výsledkem RT-PCR testu, kdy karanténa bude ukončena pouze u osob nevykazujících klinické příznaky nemoci COVID-19, a to i bez provedení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu;
   • pouze u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách bude karanténa ukončena na základě negativního výsledku testu;
   • u osob vykazujících klinické příznaky, kdy karanténa bude trvat po celou dobu výskytu těchto příznaků a bude ukončena po uplynutí 3 dnů, kdy daná osoba příznaky vykazovat nebude a bude ukončena i bez provedení RT-PCR testu;
  • všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to na dobu 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
  • vše osobám, které do 7 dnů od vstupu na území ČR nepředložili příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu.

  • Karanténa nemusí být nařízena:

  • osobám, které prokazatelné prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech a nejeví žádné příznaky onemocnění.
  • osobám, které podstoupili očkování proti nemoci COVID-19.

  • V případě, že se v jedné domácnosti vyskytne osoba, které byla "pouze" nařízena karanténa (osoba sama nevykazuje příznaky), tak se karanténa automaticky nenařizuje na celou domácnost a všechny její členy. V takovém případě se doporučuje:

  • co nejvíce omezit jak kontakt s osobou v karanténě, tak i kontakt s veřejností;
  • osoba v karanténě by měla používat vlastní ručníky a jiné osobní věci;
  • dezinfikovat společné prostory.

  4. Školy

  • Od 12. 4. 2021 se budou moci opět do školských zařízení vrátit:

  • žáci prvního stupně ZŠ, přičemž je-li na prvním stupni žáků více než 75, tak žáci budou do školy docházet na základě tzv. rotačního principu, co dva týdny;
  • děti do mateřských škol ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí.

  • Současně může probíhat:

  • vysokoškolské zkoušky do počtu 10 osob;
  • praktická výuka studentů lékařských oborů;
  • účast na přijímacích zkouškách;
  • individuální výuka (jeden na jednoho) ve střediscích volného času.

  • Žáci a pedagogičtí pracovníci účastníci se prezenční výuky je umožněna přítomnost ve školském zařízení pouze po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem minimálně 2 týdně.

  5. Konání veřejných a soukromých akcí

  • Hromadné akce důležitého státního zájmu nebo významné sportovní soutěže se mohou konat dle hygienicko-epidemiologických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví pro každou akci zvlášť.

  • Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a umělecká představení se mohou konat ale pouze bez přítomnosti diváků.

  • Svateb a pohřbů se může účastnit nejvýše 15 osob, konají-li se ve venkovních prostorách tak 20 osob.

  6. Maloobchodní prodej a služby

  • Od 12. 4. 2021 je zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou:

  • prodejen potravin,
  • prodejen pohonných hmot a paliv,
  • prodejen hygienického zboží a kosmetiky,
  • lékáren a prodejen zdravotnických prostředků,
  • prodejen krmiva a potřeb pro zvířata,
  • prodejen brýlí a souvisejícího zboží,
  • prodejen novin, časopisů, tabákových výrobků a pokladen prodeje jízdenek,
  • provozoven poskytovatelů odtahu a odstraňování vozidel,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
  • květinářství, prodejen zahrádkářských potřeb,
  • provozoven pro sjednání provádění a odstraňování staveb a pro projektovou činnost,
  • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky,
  • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců,
  • prodejen domácích potřeba a železářství,
  • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • provozoven s prodejem pietního zboží,
  • prodejen zbraní a střeliva,
  • provozoven vozidel taxislužeb nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
  • myček automobilů bez obsluhy,
  • prodejen domácích potřeb a železářství,
  • papírnictví,
  • prodejen dětského oblečení a obuvi.

  přičemž v těchto otevřených provozovnách nelze prodávat jiné zboží, než které lze zakoupit v jiných otevřených provozovnách (tzn. že v supermarketech nelze prodávat oblečení či obuv.

  • Ubytovací služby mohou být poskytovány od 30. 1. 2020 pouze

  • osobám za účelem výkonu povolání či podnikání,
   • tento účel je každá osoba povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
   • provozovatel uchovávat prokázání účelu po celou sobu pobytu ubytované osoby,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky,
  • osobám, kterým byla nařízena karanténa.

  • Veřejné provozovny stravovacích služeb mohou poskytovat své služby jen prostřednictví tzv. výdejových okének, a to pouze v čase mezi 06:00 a 21:59 hod.

  • Provozovny zaměstnaneckého stravování mohou od 3. 3. 2021 poskytovat stravovací služby pouze za splnění určitých podmínek:

  • u jednoho stolu smí sedět jen 1 strávník;
  • u dlouhého stolu lze usadit více strávníků tak, že mezi strávníky budou dodrženy rozestupy 2 m nebo umístěny mechanické překážky bránící šíření kapének.

  • V čase mezi 22:00 a 5:59 hod je umožněno provozovat pouze:

  • čerpací stanice,
  • lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních,
  • prodejny na letištích a nádražích,
  • neveřejné provozovny stravovacích služeb (zaměstnanecké, školní),
  • vozidla taxislužeb.

  • Ve všech provozovnách maloobchodního prodeje a poskytování služeb, které mohou být otevřeny, je provozovatel povinen dodržovat následující pravidla:

  • nepřipustit v provozovně více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2;
  • aktivně bránit shlukování zákazníků a zajistit řízení front;
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (klik, zábradlí, nákupních vozíků);
  • uzavřít své provozovny v čase mezi 21:00 až 04:59 hod. s tím, že tato povinnost se nevztahuje pouze na čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních nebo na letištích či vlakových nebo autobusových nádražích.

  • Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5000 m2 jsou povinny:

  • neposkytovat bezdrátové připojení k internetu veřejnosti;
  • neprovozovat dětské koutky;
  • viditelně označit pokyny k dodržování rozestupů.

  • Farmářské trhy se mohou uskutečnit pouze v případě, když:

  • odstupy mezi jednotlivými prodejními místy budou nejméně 4 metry;
  • nebude umožněn prodej potravin a pokrmů určených k přímé konzumaci.
  • Provoz lyžařských vleků a lanových drah je zakázán, s výjimkou využití lanových drah pro zajištění zásobování.

  Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele

  Šíření nemoci COVID-19 je z hlediska nakažlivosti horší než předtím. Obchody a služby jsou opět nuceni být uzavřeny a ostatní zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnancům umožnit práci z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují. Nadále je však potřeba aby se lidé na pracovištích vzájemně chovali ohleduplně a dodržovali následující pravidla.

  Zaměstnavatelé by měli neustále sledovat situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a přizpůsobit tomu chod pracovní činnosti. Zaměstnavatel je nadále obecně povinen dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by tedy posoudit všechna rizika spojená s výkonem dané práce a přijmout k tomu vhodná opatření, zejména v podobě:

  • informování zaměstnanců (a případně odborů) o aktuální situaci, potřebě prevence před nákazou (např. zvýšené dodržování hygieny rukou) a o nově přijatých opatřeních;
  • zvážit nutnost cestování do zahraničí a osobních setkávání s obchodními partnery a stále v co největší míře využívat komunikaci na dálku;
  • zabraňovat shlukování zákazníků a zaměstnanců (např. ve výtahu, při nástupu na směny, v šatnách);
  • vyžadovat rozestupy mezi zákazníky nejméně 2 metry (dodržování rozestupů mezi spolupracovníky lze také doporučit);
  • umístit dezinfekční prostředky pro zaměstnance i zákazníky blízko frekventovaných míst (kliky, zábradlí) a často větrat;
  • nařídit zaměstnancům, aby při kontaktu se zbožím či při přijímání plateb od zákazníků nosili rukavice, a poskytnout jim je;
  • nařídit zaměstnancům s příznaky COVID-19 (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu atd.) aby se nedostavili na pracoviště;
  • zkontrolovat bezpečnost používaných strojů a případné vypršení revizních osvědčení;
  • je-li to možné, umožnit zaměstnancům práci z domova.

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance, kteří přicestovali z rizikových zemí, jsou povinni si od zaměstnance vyžádat negativní výsledek testu, jinak nesmí umožnit těmto osobám vstup na pracoviště.

  Přicestoval-li zaměstnanec z:

  • oranžové země může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max. starý 24 h.) nebo PCR testu (max. starý 72 h.), který byl zaměstnanec nucen předložit při překročení hranic,
  • červené země může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max. starý 24 h.) nebo PCR testu (max. starý 72 h.), který absolvoval do 5 dnů po příjezdu na území ČR,
  • tmavě červené země může být vpuštěn na pracoviště poté co předloží negativní výsledek antigenního (max. starý 24 h.) nebo PCR testu (max. starý 72 h.), který absolvoval nejdříve po 5 dnech od příjezdu na území ČR.

  Pokud zaměstnavatelé výše uvedenou povinnost nesplní, hrozí jim uložení pokuty ve výši až 1.000.000 Kč dle z. o ochraně veřejného zdraví nebo riziko vzniku trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci, a to i z nedbalosti.

  Zaměstnanci pracující u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče, pečovatelské služby či sociálních služeb nebo v domově pro seniory, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli služeb, jsou povinni se od 21. 11. 2020 s frekvencí jedenkrát za 5 dní podrobit testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

  Testování zaměstnanců

  Vláda v průběhu března nařídila povinné testování zaměstnanců u zaměstnavatelů

  • Od 28. 3. je každý zaměstnavatel povinen pro zaměstnance zajistit POC antigenní testy u poskytovatele zdravotních služeb nebo schválené testy prováděné laickou osobou, s frekvencí alespoň 1 x za týden.
  • Od 6. 4. smí zaměstnavatel umožnit vstup na pracoviště pouze zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR test, POC antigenní test nebo jiný test poskytnutý zaměstnavatelem přímo na pracovišti.

  Pro účely zajištění testování je zaměstnavatel ode dne 9. 3. povinen za své zaměstnance považovat (a zajistit jim pravidelné testování) také:

  • dočasně přidělené zaměstnance agentury práce
  • jakékoliv osoby, které na základě „jiného než pracovněprávního vztahu“ vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho kmenovými zaměstnanci, jako např. zaměstnanci dodavatelů (nikoliv však osoby, které dodávají služby na dálku)

  Zaměstnanci uvedených zaměstnavatelů jsou na výzvu zaměstnavatele povinni testování podstoupit. Bez negativního testu v posledních 7 dnech nesmí být po uvedených termínech zaměstnanci vpuštěni na pracoviště. Není-li zaměstnanec v den testování přítomen na pracovišti, provede se test v den jeho příchodu na pracoviště.

  Testování OSVČ

  • Nově se testování musí účastnit i OSVČ, kdy všechny osoby, které vykonávají svou hlavní činnost na území ČR, smí nejpozději od 6. 4. vstoupit na své pracoviště nebo na místo výkonu práce pouze v případě, že v posledních 7 dnech absolvovaly test s negativním výsledkem.

  Test nemusí podstoupit pouze:

  • osoby, které prokazatelně v posledních 90 dnech prodělali nemoc COVID-19 a nevykazují žádné příznaky,
  • zaměstnanci pracující na home office,
  • osoby, které se prokážou, že absolvovali očkování proti nemoci COVID-19, pokud od aplikace finální očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní a nevykazují žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  • OSVČ, které se na svých pracovištích nebo v místě výkonu práce nesetkávají se třetími osobami (mezi třetí osoby se nepočítají osoby žijící ve stejné domácnosti)

  Zaměstnavatel může pro testování zaměstnanců využít závodního lékaře, poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo jiného externího dodavatele zdravotních služeb. Má-li zaměstnavatel zájem může na vlastní náklady nakoupit testovací sady, prostřednictvím kterých otestuje své zaměstnance. Zaměstnavatel bude mít následně nárok na příspěvek od VZP ve výši 60 kč za test (nejvýše 4 testy na jednoho zaměstnance a měsíc).

  Z důvodu přetížení veřejných testovacích středisek se nedoporučuje testovat zaměstnance v těchto střediscích, které jsou primárně určeny k obecnému testování zbytku populace (stále je to však možné).

  Bližší informace týkající se testování zaměstnanců lze najít ZDE.

  Sledování soukromého života zaměstnanců

  Od zaměstnanců je možné vyžadovat informace o rizicích spojených s koronavirem, například zda se nezdržovali v zahraničí nebo nesetkali s nakaženou osobou. Na druhou stranu může být obtížné zaměstnance postihnout za nepravdivou nebo neúplnou odpověď.

  Prakticky doporučujeme zaměstnance seznámit s povinností informovat o svém návratu ze zahraničí, povinností kontaktovat svého ošetřujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění a také o případných důsledcích, které může zatajení cesty do zahraničí mít, včetně náhrady škody, pracovněprávní, přestupkové a v extrémních případech i trestní odpovědnosti.

  Stejně tak má zaměstnavatel právo zaměstnancům pouze důrazně doporučit, aby do států s vysokým rizikem nákazy soukromě nejezdili. Nemůže jim ale soukromé cesty zakázat.

  Co se zaměstnancem podezřelým z nákazy?

  Pokud má zaměstnavatel obavu, že zaměstnanec může být nakažen, doporučujeme dohodnout se (telefonicky) se zaměstnancem, aby svůj zdravotní stav nahlásil svému ošetřujícímu lékaři či příslušné krajské hygienické stanici. Ti rozhodnou o potřebě provedení testu na koronavirus a případném nařízení karantény.

  V případě, že by bylo rozhodnuto, že zaměstnance není potřeba otestovat, může se zaměstnanec sám dostavit do jednoho z odběrových míst a na vlastní náklady se nechat otestovat. Nicméně k tomuto jednání zaměstnavatel nemůže zaměstnance nijak nutit.

  Může se vyskytnout případ, kdy na zaměstnanci lze pozorovat příznaky nemoci COVID-19, ale ze strany lékaře toto onemocnění nebylo potvrzeno. Nicméně zaměstnavatel z opatrnosti a v důsledku dodržování preventivní povinnosti, může usilovat o to, aby se zaměstnanec nezdržoval na pracovišti, ačkoliv zaměstnanec na výkonu práce trvá.

  Závěr, zda se jedná v tom to případě o překážku na straně zaměstnavatele či zaměstnance není jednoznačný.

  Doporučujeme se za této situace se zaměstnancem domluvit na jiném, alternativním výkonu práce, např.:

  Dohoda o práci z domova – možnost podmíněná souhlasem zaměstnance, pokud to povaha práce připouští.

  Poslat zaměstnance „na překážky“ – možnost i bez souhlasu zaměstnance, zaměstnavatel musí platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

  Náhradní volno – pokud má zaměstnanec napracované přesčasy, může mu je zaměstnavatel nařídit vyčerpat.

  Neplacené volno – na základě žádosti zaměstnance mu může zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna.

  Dovolená – možnost nařídit zaměstnanci dovolenou, a to i bez jeho souhlasu; dovolenou je ale třeba nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zrušení plánovaných směn – možnost zaměstnanci upravit rozvrh směn, a to i bez jeho souhlasu; rozvrh směn je ale třeba stanovit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší.

  Zaměstnanci byla nařízena karanténa

  Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa orgánem veřejného zdraví (příslušná krajská hygienická stanice nebo i ošetřující lékař) jedná se o překážku v práci, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy stejně jako v případě běžné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (vypočtenou z redukovaného základu dle zákoníku práce) po dobu prvních 14 dní karantény a od 15. dne bude čerpat nemocenskou ze systému nemocenského pojištění.

  Současně byl schválen zákon, na jehož základě zaměstnanci mají nárok po dobu 14 dní trvání karantény vedle náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku i na příspěvek ve výši 370 Kč/den.

  Celkový součet příspěvku a náhrady mzdy nicméně nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance. Vyplacenou výši příspěvku si budou moci zaměstnavatelé odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  O nařízení karantény je zaměstnanec povinen zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat a překážku v práci doložit. Bude-li u zaměstnance prokázáno onemocnění nemocí COVID-19, musí zaměstnavatel v rámci preventivní povinnosti informovat o možných rizicích vhodným způsobem i ostatní zaměstnance. Nicméně skutečnosti o konkrétní osobě sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, a tak aby nebyla dotčena důstojnost a integrita této osoby. Konkrétní údaje by měly být poskytovány pouze přímo dotčeným kolegům.

  Zaměstnanec se bojí přijít do práce

  Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný, a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

  Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za kterou ho může zaměstnavatel postihnout.

  Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

  Zavření škol – ošetřovné

  V současné době mohou žáci a studenti určitých stupňů opět navštěvovat školské zařízení. Nicméně se neustále objevují situace, kdy kvůli kontaktu s nakaženým jsou izolovány celé skupiny dětí. Je tedy nutné se nějak vypořádat s problémem ošetřovného a nutnosti rodičů hlídat své děti, kterým byla škola uzavřena. Současně je potřeba myslet i na situaci, kdy samotné dítě bude nakaženo a rodič s ním bude muset doma zůstat.

  Právní úpravu, která se této problematice věnovala v loňském školním roce, v současnosti již nelze použít, jelikož byla použitelná pouze do 30. 6. 2020.

  V současnosti již nabyl účinnosti nový zákon, který upravuje nároky ošetřovného po dobu šíření epidemie koronaviru a uzavření školských zařízení.

  Dle znění zákona by měl mít nárok na ošetřovné zaměstnanec pečující o:

  • dítě mladší 10 let,

  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

  Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádných opatření a výše ošetřovného bude činit 70 % denního vyměřovacího základu. Nejnižší částka by měla činit 400 korun denně, při částečném úvazku by se ale krátila.

  Zákon rozšiřuje právo na ošetřovné i na osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, které si předchozí tři měsíce platili nemocenské pojištění.

  Nárok na ošetřovné nebudou mít rodiče za období jakýchkoli školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitele školy v průběhu školního roku, či v případě, kdy se rodiče sami rozhodnout dítě do školního zařízení neposlat, ačkoliv již dle současné epidemiologické situace může být otevřeno.

  Již se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření. Dostačující bude čestné prohlášení pojištěnce (rodiče), že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy.

  Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

  V současnosti mají zaměstnavatelé stále možnost žádat o příspěvek na plnou či částečnou zaměstnanost z programu Antivirus:

  Režim A (Plus) – Nucené omezení provozu

  • V případě uzavření provozu nařízením vlády má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %.

  • Na zaměstnance, kterému nelze přidělovat práci z důvodu uzavření provozovny na základě nařízení vlády, budou moci zaměstnavatelé zažádat o poskytnutí příspěvku ze strany státu ve výši 100 % na mzdy vyplacené od 1. října včetně odvodů.

  • Maximální výše příspěvku za jeden měsíc na jednoho zaměstnance činí nejvýše 50.000,- Kč.

  • Maximální výše celkové podpory, kterou zaměstnavatel může obdržet na všechny své zaměstnance je 800.000 EUR. (Pokud zaměstnavatel limit překročí může i nadále žádat o příspěvek dle Režimu A níže)

  • Dle nejnovějších informací by měl být limit navýšen.

  Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa

  • V případě uzavření provozu nařízením vlády má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %.

  • V případě karantény má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

  • Příspěvek zaměstnavatelům v těchto případech bude činit 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.

  • Maximální výše příspěvku za jeden měsíc na jednoho zaměstnance činí nejvýše 39.000,- Kč.

  Režim B – Související hospodářské potíže (překážky na straně zaměstnavatele z důvodu šíření koronaviru)

  • Pokud Zaměstnavatel není schopen přidělovat práci z důvodu nařízení karantény nebo péče o dítě u většího počtu zaměstnanců, činí náhrada mzdy vyplácená zaměstnancům i tak 100 %.

  • Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat práci z důvodu nedostupností surovin, výrobků či služeb, které jsou nezbytné k jeho činnosti, je povinen zaměstnancům hradit náhradu mzdy ve výši min. 80 % mzdy.

  • Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat práci v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných produktech, zaměstnancům i tak náleží náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % (na základě dohody s odbory nebo vnitřního předpisu).

  • V těchto případech může zaměstnavatel požádat o příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, přičemž výše příspěvku na jednoho zaměstnance je ohraničena, a to částkou 29.000,- Kč.

  Žádat o příspěvek je možné do 30. 4. 2021.

  Zaměstnavatel má nárok na čerpání příspěvků z programu Antivirus pouze v případě, kdy na jeho straně dojde ke splnění následujících podmínek:

  • od března bude zaměstnavatelům umožněno čerpat příspěvek pouze na zaměstnance, které jsou zaměstnány nejméně 3 měsíce;

  • jedná se o zaměstnavatele, který striktně dodržuje zákoník práce;

  • zaměstnanec, na kterého chce zaměstnavatel čerpat příspěvek, se nenachází ve výpovědní době a v době vyúčtování mezd mu výpověď nesmí být dána (výjimku tvoří výpovědi dané dle § 52 písm g) a h) zákoníku práce);

  • zaměstnavatel je firmou v podnikové sféře a zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění (příspěvek tedy nelze čerpat na DPP a DPČ);

  • zaměstnavatel není v likvidaci nebo v konkursu;

  • v období předchozích 3 let nenabylo právní moci rozhodnutí o uložení pokuty zaměstnavateli za umožnění výkonu nelegální práce;

  • zaměstnavatel nebude na stejný účel, tj. na tu část náhrad mezd, která bude hrazena z příspěvku Úřadu práce ČR, nárokovat krytí z peněžních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

  • zaměstnavatel řádně vyplatí mzdu a odvede odvody.

  Kompenzační bonus

  V současnosti je platný nový zákon na podporu v podobě kompenzačního bonusu, a to pro:

  • osoby samostatně výdělečně činné;
  • fyzické osoby, které jsou společníky společnosti s ručením omezeným, která má pouze 2 společníky nebo společníky tvoří pouze členové jedné rodiny;
  • osoby pracující na základě DPČ nebo DPP.

  Výše bonusu by měla činit 1.000 Kč za každý den v období od 1. 2. 2021.

  Žádost lze podat ZDE.

  Náhrada škody

  Podle krizového zákona stát odpovídá za škody způsobené krizovými opatřeními. Podrobnější informace k této problematice naleznete ZDE.

  Závěrem

  Epidemiologická situace se rychle vyvíjí. Zaměstnavatelům doporučujeme zachovat chladnou hlavu a sledovat webové stránky českých státních orgánů, např. Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Státního zdravotního ústavu a ECDC.

  V případě vzniku mimořádné situace v souvislosti s koronavirem doporučujeme další postup a opatření neprodleně řešit v souladu s našimi doporučeními výše, a především ve spolupráci s dotčeným zaměstnancem, jeho ošetřujícím lékařem, a zejména příslušnými orgánem hygieny. Jen za účasti všech těchto aktérů bude možné efektivně zabránit dalšímu šíření epidemie při zajištění provozu společnosti.

  • Od 20.4.2020 je umožněna přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol v knihovnách a studovnách, na konzultacích nebo zkouškách (max. přítomnost 5 osob), na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací ana klinické a praktické výuce v praxi.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back