Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

 • Czech Republic

  25-02-2022

  Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 25. 2. 2022.

  Přinášíme zaměstnavatelům praktická doporučení a rady a informace o zásadních mimořádných opatření.

  Obsah:

  1. Povinné testování v zaměstnání
  2. Izolace / Karanténa
  3. Povinné očkování?
  4. Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele
  5. Krizové ošetřovné
  6. Nošení roušek
  7. Cestování do ciziny a vstup cizinců
  8. Kompenzační bonus

  1. Povinné testování v zaměstnání

  Povinné testování všech zaměstnanců bylo ukončeno k 18. 2. 2022. Zaměstnavatelé mají nicméně i nadále povinnost uchovávat evidenci pozitivně testovaných osob, a to po dobu max. 90 dnů

  I po 18. 2. 2022 stále platí povinné testování pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo domovů pro seniory, a to s frekvencí 1x za 7 dnů.

  Další informace ZDE.

  2. Izolace / Karanténa

  Pokud byla zaměstnanci nařízena izolace orgánem veřejného zdraví (příslušná krajská hygienická stanice nebo i ošetřující lékař) jedná se o překážku v práci, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy stejně jako v případě běžné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (vypočtenou z redukovaného základu dle zákoníku práce) po dobu prvních 14 dní karantény a od 15. dne bude čerpat nemocenskou ze systému nemocenského pojištění.

  V Současnosti platí tzv. izolačka, která poskytuje osobám, kterým byla nařízena karanténa mimořádný příspěvek k náhradě mzdy, a to ve výši až 370 kč za den.

  • Příspěvek je vyplácen nejdéle po dobu prvních 14 dní nařízené karantény.
  • Náhrada mzdy (60 % denního vyměřovacího základu) a příspěvek nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance.
  • Příspěvek vyplácí společně s náhradou mzdy zaměstnanci zaměstnavatel, který následně o danou částku poníží povinné odvody za daného zaměstnance odváděné za příslušný kalendářní měsíc.
  • Nárok na příspěvek budou mít zaměstnanci nejdéle do 28. 2. 2022.

  O nařízení karantény je zaměstnanec povinen zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat a překážku v práci doložit. Bylo-li u zaměstnance prokázáno onemocnění nemocí COVID-19, musí zaměstnavatel v rámci preventivní povinnosti informovat o možných rizicích vhodným způsobem i ostatní zaměstnance. Nicméně skutečnosti o konkrétní osobě sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, a tak aby nebyla dotčena důstojnost a integrita této osoby. Konkrétní údaje by měly být poskytovány pouze přímo dotčeným kolegům.

  Od 19. 2. bude izolace u pozitivně testovaných osob trvat 7 dnů.

  • Izolaci je možné ukončit dříve na základě negativního RT-PCR testu.
  • Po skončení karantény je doporučováno nosit následujících pět dní respirátor bez výdechového ventilu při kontaktu s ostatními osobami.
  • Osoby, které prokazatelně v posledních 30 dnech prodělali nemoc COVID-19 (pozitivní PCR test) nemusí podstoupit izolaci, pokud nevykazují žádné příznaky.

  Od 19. 2. přestává trasování osob v případě kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tyto osobu nemusí podstoupit karanténu.

  Další informace ZDE.

  3. Povinné očkování?

  V současné době je očkování proti onemocnění COVID-19 dobrovolné pro všechny skupiny obyvatel a nemůže být nikomu nařizováno.

  Původně účinná vyhláška č. 466//2022 Sb., která nařizovala povinné očkování všem osobám starším 60-ti let nebo působícím ve zdravotních či sociálních službách, byla zrušena.

  Zaměstnavatelé nemohou podmiňovat výkon práce podstoupením očkování.

  4. Chování zaměstnanců na pracovišti a povinnosti zaměstnavatele

  Všechny obchody a služby v současné době mohou být otevřeny. Nadále je však potřeba, aby se lidé na pracovištích vzájemně chovali ohleduplně a dodržovali následující pravidla, a to i s ohledem na rizika šíření různých variant nemoci COVID-19.

  Zaměstnavatelé by měli neustále sledovat situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a přizpůsobit tomu chod na pracovišti. Zaměstnavatel je obecně povinen dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by tedy posoudit všechna rizika spojená s výkonem dané práce a přijmout k tomu vhodná opatření, například v podobě:

  • informování zaměstnanců (a případně odborů) o aktuální situaci, potřebě prevence před nákazou (např. zvýšené dodržování hygieny rukou) a o nově přijatých opatřeních;
  • zvážit nutnost cestování do zahraničí a osobních setkávání s obchodními partnery a stále v co největší míře využívat komunikaci na dálku;
  • zabraňovat shlukování zákazníků a zaměstnanců (např. ve výtahu, při nástupu na směny, v šatnách);
  • umístit dezinfekční prostředky pro zaměstnance i zákazníky blízko frekventovaných míst (kliky, zábradlí) a často větrat;
  • nařídit zaměstnancům, aby při kontaktu se zbožím či při přijímání plateb od zákazníků nosili rukavice, a poskytnout jim je;
  • nařídit zaměstnancům s příznaky COVID-19 (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu atd.), aby se nedostavili na pracoviště;
  • je-li to možné, umožnit zaměstnancům práci z domova.

  5. Krizové ošetřovné

  Je zavedeno tzv. krizové ošetřovné, které má pomoci osobám nuceným pečovat o své blízké postižené nemoci COVID-19 nebo při uzavření škol.

  • Krizové ošetřovné činí 80 % denního vyměřovacího základu místo běžných 60 % (nejméně 400 Kč na den).
  • Ošetřovné se vyplácí po celou dobu nařízení karantény ošetřované osoby nebo uzavření škol či tří.
  • Krizové ošetřovné se vyplácí i zpětně od začátku listopadu, nejdéle však do konce února 2022.
  • Zaměstnanci pracující na DPP nebo DPČ mají nárok na krizové ošetřovné v případě, kdy v posledních 3 kalendářních měsících byli účastni nemocenského pojištění.

  Další informace ZDE.

  6. Nošení roušek

  Na území ČR mají všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) jako je respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN 95), a to:

  • ve všech vnitřních prostorách staveb mimo své bydliště nebo místo ubytování (prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, výtavní prostory, společenské kluby);
  • ve všech ostatních vnitřních prostorách staveb, kde nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru od ostatních osob;
  • v prostředcích veřejné hromadné dopravy.

  Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit adekvátními ochrannými prostředky dýchacích cest své zaměstnance v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

  Na pracovišti nemusí zaměstnanci ochranné prostředky úst a nosu nosit v případě, kdy vykonávají pracovní činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (nelze-li dodržet rozestupy 1,5 metru).

  • zaměstnavatel může dle svého opatření proti prevenci rizik povinnosti nebo výjimky stanovit jinak

  Další informace a možné výjimky z povinnosti nošení roušek lze zjistit ZDE.

  7. Cestování do ciziny a vstup cizinců

  V současné době Ministerstvo zdravotnictví vydává seznam zemí, dle kterého jsou země rozděleny na země s nízkým (zelené), středním (oranžové), vysokým (červené) a velmi vysokým rizikem (tmavě červené) nákazy.

  Osoby přijíždějící do ČR, jsou povinny:

  • před příjezdem zahájení přepravy vyplnit elektronický Příjezdový formulář a ten předložit při přechodu hranic,
  • Před vstupem na území České republiky disponovat:
   • výsledkem PCR testu (ne starší než 72 h.) nebo antigenního testu (ne starší než 24 h.),
   • certifikátem o provedeném očkování, nebo
   • certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.
  • V případě osob, kteří v posledních 14 dnech strávili více než 12 hodin v zemích mimo EU a nejsou držitelem certifikátu o provedeném očkování nebo prodělané nemoci, jsou povinni se podrobit 5. až 7. den po příjezdu PCR testu.

  Z výše uvedených povinností jsou vyjmuti:

  • pracovníci mezinárodní dopravy;
  • členové diplomatických misí;
  • nezletilé osoby s poruchou intelektu;
  • děti do dovršení věku 12 let;
  • profesionální sportovci, kterým je povolena účast na sportovní akci;
  • cestující do nebo ze sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko) na dobu kratší 24 hodin,
  • přeshraniční pracovníci, žáci a studenti;
  • občané EU a osoby s trvalým pobytem na území EU, cestují-li individuální dopravou.

  Informace ohledně cestování i s přehlednou grafikou lze naleznout ZDE.

  8. Kompenzační bonus

  Kompenzační bonus je určen pro:

  • osoby samostatně výdělečně činné;
  • společníky malých společností s ručením omezeným (nejvýše dva společníci – fyzické osoby, nebo členové jedné rodiny);
  • osoby zaměstnané na DPP a DPČ (jsou-li účastné nemocenského pojištění).

  OSVČ a společníkům bude náležet kompenzační bonus ve výši až 1000 Kč denně za podmínky, že jim klesly tržby nejméně o 30 %.

  Osoby zaměstnané na základě DPP či DPČ obdrží bonus ve výši 500 Kč denně.

  O bonus bude možné žádat do 1. 4. 2022.

  Další informace ZDE.

   

  • Od 20.4.2020 je umožněna přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol v knihovnách a studovnách, na konzultacích nebo zkouškách (max. přítomnost 5 osob), na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací ana klinické a praktické výuce v praxi.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back