Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Další změny v pravidlech evidence skutečných majitelů

 • Czech Republic

  18-10-2022

  Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která opět mění stávající právní úpravu skutečných majitelů. Novela již nerozlišuje mezi koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem a rozšiřuje rozsah povinných subjektů.

  Skutečný majitel

  Zákon již nerozlišuje při určování skutečného majitele mezi koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem, jak to činila dosavadní právní úprava. Skutečným majitelem se nově rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. V případě obchodní korporace se skutečným majitelem nově rozumí osoba, která:

  • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
  • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky - rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení může přímo nebo nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli.

  Novela nijak nemění stávající způsob určení „náhradního“ skutečného majitele.

   

  Povinně evidované osoby

  Novela také zužuje okruh subjektů, které jsou z evidenční povinnosti vyňaty. Nově se tak povinnost provést zápis skutečného majitele vztahuje i na:

  • politické strany a politická hnutí,
  • církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
  • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
  • honební společenstva,
  • společenství vlastníků jednotek.

  Lhůty a implementace

  Pro osoby, které dosud evidenční povinnost neměly, platí lhůta 6 měsíců pro zápis do evidence. Stejná lhůta platí pro evidující osoby, u kterých je v důsledku výše popsaných změn potřeba upravit zápis do evidence.

  Nové údaje se ovšem u většiny evidujících osob do evidence propíší automaticky, a to do 1. listopadu 2022 (to však neplatí v případech, kdy by osoba měla v důsledku novely jiného skutečného majitele).

  Do 31. října 2022 však nebude možné provádět do evidence jakékoli zápisy.

   

  V případě, že tuto problematiku aktuálně řešíte, rádi Vám s ní pomůžeme.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back