Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | “Lex Ukrajina"

 • Czech Republic

  21-03-2022

  Zákony upravující status uprchlíků z Ukrajiny

  Od 21. 3. 2022 je účinný soubor zákonů upravující status ukrajinských uprchlíků na území ČR a jejich zapojení do společnosti, tzv. „lex Ukrajina“.

  Lex Ukrajina umožňuje uprchlíkům především získat tzv. dočasnou ochranu a začít pracovat v ČR bez dalších formalit.

  Dočasná ochrana uprchlíků z Ukrajiny

  • Zákon zavádí tzv. speciální dočasnou ochranu uprchlíků z UA, která je v důsledku rozhodnutí Rady EU stejná na území celé EU. Uprchlík o ni může požádat pouze v jednom státě EU a pouze jeden stát EU mu tuto ochranu může poskytnout.
  • Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území konkrétního státu, na jejímž základě se následně uprchlíci mohou začlenit do pracovního života.
  • Dočasná ochrana se vztahuje na osoby (a jejich rodinné příslušníky), které před 24. 2. 2022 pobývaly na území UA a jsou:
   • státními příslušníky UA,
   • osobami, které měly na území UA trvalý pobyt a nemohou se vrátit do své země,
   • osobami bez státní příslušnosti nebo příslušníky třetích zemí, kterým byla na UA poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
  • O poskytnutí dočasné ochrany lze žádat na Ministerstvu vnitra – OAMP nebo Policii ČR. Je třeba vyplnit žádost, předložit cestovní pas a fotografii (pokud ji žadatel nemá, pořídí se na místě).
  • Udělení dočasné ochrany se vyznačuje štítkem/záznamem v cestovním pase (pokud cizinec cestovní pas nemá, Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR mu ho může vydat).
  • Cizinec, kterému bylo po 24. 2. 2022 již vydáno tzv. dlouhodobé speciální vízum, se považuje za osobu s udělenou dočasnou ochranou. Dočasná ochrana se uděluje na jeden rok.
  • Každý uprchlík je povinen nahlásit místo svého pobytu v ČR na Cizineckou policii, a to nově do 30 dnů od svého příjezdu.
  • Zákony „Lex Ukrajina“ jsou účinné do 31. 3. 2023, ale samozřejmě mohou být prodlouženy.

  Přístup na pracovní trh v ČR

  • Občan UA, kterému byla udělena dočasná ochrana, se považuje za cizince s trvalým pobytem na území ČR, a tak může přímo vstoupit na trh práce v ČR.
  • K přijetí do zaměstnání nemusí uprchlík z UA získat žádné další pracovní povolení.
  • Nadále trvá povinnost zaměstnavatele nahlásit uprchlíka z UA jako nového zaměstnance na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce.

  Zdravotní pojištění

  • Cizinci, kteří získají dočasnou ochranu, budou moci využívat zdarma zdravotní služby a jsou považováni za státní pojištěnce.
  • Pokud začne cizinec s udělenou dočasnou ochranou v ČR pracovat, bude podléhat odvodům zdravotního pojištění jako občan ČR.

  Opatření v oblasti sociálního zabezpečení

  • Cizinec s dočasnou ochranou může požádat o humanitární dávku ve výši 5 000 Kč na pokrytí základních životních potřeb. V případě žádných nebo nízkých příjmů lze zažádat o poskytnutí dávky opakovaně po dobu až pěti měsíců. Dávku vyplácí krajské pobočky Úřadu práce.
  • Fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíkům z UA disponujícím dočasnou ochranou, má nárok na příspěvek pro solidární domácnost. Výše příspěvku bude stanovena vládním nařízením.
  • Dále zákon umožňuje dítěti cizince s dočasnou ochranou navštěvovat dětskou skupinu. Možnost dát dítě do dětské skupiny může využít nejen rodič, ale i osoba, které bylo dítě svěřeno do péče.

  Opatření v oblasti školství

  • Zákon zavádí celou řádu opatření a výjimek pro usnadnění začlenění dětí cizinců s dočasnou ochranou do vzdělávání ve všech stupních, např. zavádí možnost přijímacích zkoušek v ukrajinském jazyce, stanoví výjimku pro vyučující ve třídě, kde se vzdělávají výhradně žáci cizinci, kteří nemusí umět česky, stanoví osvobození od poplatku za nostrifikaci dokladu o vzdělání či možnost nahradit doklad prokazující předchozí vzdělání čestným prohlášením nebo stanoví výjimky z hygienických požadavků na prostorové podmínky školy.
  • Zákon počítá se speciálním zápisem pro děti – cizince k předškolnímu a základnímu vzdělávání na příští školní rok, a řeší také speciální úpravu výjimky pro přijímací řízení na další stupně škol.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back