Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Opětovné zavedení povinného testování všech zaměstnanců

 • Czech Republic

  19-11-2021

  Opět se zavádí povinné týdenní testování všech zaměstnanců na COVID-19, a to pro všechny zaměstnavatelé na území České republiky.

  Zaměstnavatelé jsou povinni provést první testování nejpozději do 29. 11. 2021.

  Povinné testování

  • Všichni zaměstnavatelé (bez ohledu na počet zaměstnanců nebo jiná kritéria) jsou povinni nejpozději do 29. 11. 2021 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců.

  • Testování musí být prováděno alespoň jedenkrát za týden, a to prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (použití laickou osobou)

  • Pro účely zajištění testování se za zaměstnance považuji také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

  Povinnosti zaměstnanců

  • Všichni zaměstnanci jsou povinni test v týdenní frekvenci podstoupit.
  • Odmítne-li zaměstnanec test podstoupit:

   • je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici a omezit setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru;
   • je zaměstnanec povinen nosit respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti;
   • dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob.
  • V případě, že je výsledek testů pozitivní je zaměstnanec povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat svého zaměstnavatele, opustit pracoviště a pokud test nebyl prováděn lékařem, tak informovat svého ošetřujícího lékaře (nebo za určitých podmínek závodního lékaře či hygienickou stanici), kteří mají povinnost bezodkladně vyžádat konfirmační RT-PCR test.
  • Nepřítomnost na pracoviště do výsledku konfirmačního testu se považuje za překážku na straně zaměstnavatele, tj. s náhradou mzdy.

  Výjimky z testování

  Povinné testování se nevztahuje na osoby, které

  • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupily v posledních 7 dnech - test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to buď RT-PCR test nebo rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (provedený zdravotnickým pracovníkem).

  Testování OSVČ

  Povinnost podstoupit testování se vztahuje i na osoby samostatně výdělečné činné, které vykonávají svou hlavní činnost na území ČR.

  OSVČ jsou povinny s frekvencí alespoň jedenkrát týdně od 29.11.2021 podstoupit rychlý antigenní test určený pro samotestování. (použití laickou osobou).

  Vedení evidence

  • Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci testovaných osob, a to v rozsahu data testování a jméno osoby, která test podstoupila.
  • I když to mimořádné opatření výslovně neuvádí, doporučujeme pro účely kontroly evidovat také výsledek testu a případně i výjimku, pro kterou není testování nutné.


  Ke stažení v PDF: Opětovné zavedení povinného testování všech zaměstnanců

  Pro více informací kontaktujte

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back