Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Pozor na mezinárodní sankce

 • Czech Republic

  24-02-2022

  Díky nepříznivému vývoji na mezinárodní scéně se začíná stále častěji zmiňovat otázka uvalení mezinárodních sankcí. Mezinárodní sankce mohou zprostředkovaně dopadnout i na Vaše podnikání.

  Co to vlastně jsou mezinárodní sankce?

  • Omezující opatření neboli sankce jsou nástrojem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (dále jen „SZBP“).
  • Sankce jsou ukládány v zájmu prosazování cílů SZBP za účelem dosažení změny v politice nebo chování dotčených subjektů.
  • Opatření, která přerušují nebo částečně či zcela omezují hospodářské vztahy se třetí zemí, včetně opatření na zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, jsou prováděna prostřednictvím nařízení, která jsou závazná a přímo použitelná v celé EU.

  Upravuje mezinárodní sankce i český právní řád?

  • K provádění mezinárodních sankcí byl v České republice přijat zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění (dále jen „Zákon“).
  • Orgánem zodpovědným za provádění mezinárodních sankcí v České republice byl určen Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“).
  • Podrobnosti ohledně písemného oznámení vůči FAÚ stanovuje vyhláška Ministerstva financí č. 281/2006 Sb., o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění.

  Jak postupovat při podezření že majetek/subjekt je předmětem mezinárodních sankcí?

  • Jakmile se kdokoliv dozví, že se u něj nachází majetek, na který jsou uplatňovány mezinárodní sankce, musí být tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena na FAÚ.
  • Povinnost zkoumat již při uzavírání smlouvy, zda předmět plnění, či smluvní strana nepodléhá mezinárodním sankcím a pokud se objeví v tomto směru byť jen podezření, musí být tato skutečnost oznámena FAÚ nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy.
  • Zároveň vzniká oznamovateli povinnost nenakládat s tímto majetkem jinak než za účelem jeho ochrany před ztrátou, znehodnocením, zničením nebo jiným poškozením.
  • Oznamovateli vzniká nárok vůči státu na náhradu nezbytně nutných nákladů souvisejících se správou tohoto majetku a jeho ochranou.
  • Po provedeném oznámení o dalším konkrétním postupu rozhodne FAÚ.

  Hrozí za porušení Zákona nějaké sankce?

  • Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta do výše 4.000.000,- Kč.
  • Pokud porušením této povinnosti dojde k získání prospěchu přesahujícího 5.000.000,- Kč, anebo způsobena škoda přesahující 5.000.000,- Kč nebo jiný zvlášť závažný následek, může FAÚ uložit pokutu až do výše 50.000.000,- Kč.
  • Porušení mezinárodních sankcí může být též kvalifikováno jako trestný čin. Pachatelem takového trestného činu může být jak fyzická tak i právnická osoba.
  • Pro úplnost uvádíme, že vedle mezinárodních sankcí ukládaných ze strany OSN či EU mohou být na sankcionovanou osobu uvalovány i tzv. národní sankce třetími státy (např. USA). Národní sankce třetích států nejsou v České republice závazné a jejich nedodržování nelze v České republice postihovat. Nicméně doporučuje se však ověřit, v čem uvalené sankce spočívají a informovat se o možných dopadech v případě jejich porušení.

  Shrnutí

  • Pokud máte obchodního partnera z rizikových oblastí, ověřte si, že tento partner není uveden na sankčním seznamu (usnadnit kontrolu může i přehledná mapa spravovaná Evropskou komisí, která je dostupná na webových stránkách https://sanctionsmap.eu/#/main).
  • Upozorňujeme, že postačí, aby se sankční prvek objevil kdekoliv u obchodního partnera, tzn. sankcionovaným je přímo obchodní partner, nebo fyzické osoby jednající za partnera, nebo skutečný majitel či jiné osoby ve vlastnické nebo řídící struktuře partnera.
  • Pokud jej na takovém seznamu najdete a podle příslušné mezinárodní sankce má na území EU zmražený veškerý majetek a je zakázáno této osobě poskytnout jakékoli plnění, nelze s takovou osobou obchodovat.
  • Pokud již došlo k uzavření smlouvy s takovou osobou, musí být tato skutečnost bezodkladně oznámena na FAÚ a dané osobě nesmí být poskytnuto jakékoli plnění.
  • Rovněž pokud byste zjistili, že se u Vás nachází majetek, na který jsou uplatňovány mezinárodní sankce, musí být tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena na FAÚ.
  • Pokud byste potřebovali prověřit Vašeho obchodního partnera v sankčních seznamech či pomoci s hlášením na FAÚ, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back