Global menu

Our global pages

Close

Právní novinky ve zkratce | březen 2023

 • Czech Republic

  10-03-2023

  Nepřípustná dohoda o neplaceném volnu

   

  Nový metodický pokyn GFŘ

  Nejvyšší soud rozhodl, že pokud zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnanci práci kvůli překážce na své straně (např. restrikce během pandemie), musí postupovat podle zákoníku práce a vyplácet náhradu mzdy. Není přípustné místo toho uzavřít dohodu o neplaceném volnu.

   

  GFŘ vydalo nový metodický pokyn č. GFŘ-D-59, týkající se praktické aplikace zákona o daních z příjmů, např. ohledně osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí a související změny lhůt či specifikaci podmínek k uplatnění stravenkového paušálu.

  Ondřej Beneš | Counsel

   

  Jiří Brabec | Advokát


   

   

  Zrušení práva na ustanovení právního zástupce pouze
  pro nemajetné

   

  Návrh zákona k regulaci trhu
  s konopím

  ÚS zrušil část ZA ohledně ustanovení právního zástupce "nemajetným". ČAK by měl nově ustanovit právního zástupce i těm, kteří si mohou právního zástupce dovolit, ale nemohou najít žádného, který by se dané věci chtěl ujmout. Vykonatelnost nálezu odložena k 31. 12. 2023.

   

  Připravuje se návrh zákona k regulaci trhu s konopím, který by měl umožnit samopěstování a vznik konopných klubů. Zákon by měl dále stanovit model licencovaných výrobců, distributorů a prodejců. Předložení návrhu zákona se očekává do konce března 2023.

  Barbora Bugová | Advokátka


  Barbora Bugová | Advokátka
  Dohoda o započtení před zahájením insolvenčního řízení
  (NS 29 ICdo 127/2020)

   

  Vyloučení internetových prodejů zboží z charakteru prodeje podle zákona o prodejní době NSS
  (7 As 229/2020)

  Dohoda, kterou si dlužník s věřitelem před zahájením insolvenčního řízení na majetek dlužníka započetli své vzájemné pohledávky, sama o sobě není právním jednáním
  bez přiměřeného protiplnění a zpravidla nepůjde ani o právní jednání neúčinné ve smyslu insolvenčního zákona.

   

  U zboží zakoupeného v internetovém obchodě nelze jeho pouhé vydání (případně platby) v provozovně považovat za prodej v maloobchodě ve smyslu zákona o prodejní době v maloobchodě, neboť rozhodující fáze prodeje (uzavření smlouvy) se neuskutečnila v provozovně, nýbrž na internetových stránkách.

  Tomáš Jelínek | Senior advokát


  Petra Konečná | Counsel

  Další milostivé léto

   

  Navýšení hodnoty bodu
  při pracovních úrazech

  Vláda ČR chystá od 1. 7. do 30. 11. 2023 další tzv. milostivé léto. Bude možné požádat o odpuštění příslušenství (penále, úroky, pokuty) daně a plateb na sociální pojištění, pokud bude dlužná platba uhrazena, a o odpuštění bagatelních nedoplatků.

   

  S účinností od 1. 1. 2023 rozhodla vláda o zásadním navýšení hodnoty bodu v rámci bodového ohodnocení odškodňování bolesti a ztížení společenské uplatnění při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Nově je hodnota bodu pohyblivá a určená jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku. Pro rok 2023 to znamená navýšení hodnoty bodu z 250 Kč na 393,06 Kč.

  Šárka Kuchařová | Avokátka

   

  Radek Matouš | Partner


   

   

  Nová rozhodovací praxe moderace smluvní pokuty

   

  Sleva na sociálním pojištění
  pro zaměstnavatele

  Nejvyšší soud se odklonil od dosavadní rozhodovací praxe o moderaci smluvní pokuty ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. Nově se nezkoumá nepřiměřenost ujednání o smluvní pokutě, nýbrž nepřiměřenost konkrétního nároku na smluvní pokutu. Pro zjištění, zda je nárok nepřiměřený, je potřebné zkoumat, jakým způsobem a za jakých okolností nastalo porušení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou a v jaké míře se dotklo pokutou chráněných zájmů věřitele. Postup při moderaci pokuty je tedy takový, že nejprve soud zjistí, jakou funkci měla smluvní pokuta plnit. Poté se zabývá konkrétními okolnostmi v době sjednávání smluvní pokuty a v době porušení smluvní povinnosti. Když zjistí, že pokuta je vzhledem k prozkoumaným okolnostem neadekvátní, může ji snížit
  na přiměřenou výši.

   

  Od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé
  u některých skupin zaměstnanců (např. osoby starší 55 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku, studenti, osoby se zdravotním postižením nebo osoby mladší 21 let) využít 5% slevu z pojistného na sociálním pojištění. Podmínkou slevy je mimo jiné pracovní nebo služební poměr s kratším úvazkem 8 až 30 hodin týdně (u osob do 21 let věku dokonce lze uplatnit pro jakýkoliv úvazek) a včasné uplatnění slevy. Slevu lze uplatnit také pouze, pokud příjem zaměstnance nepřesáhne 1,5 průměrné mzdy (v současné době 60 486 Kč) a platí i některá další omezení.

  Marek Poloni | Advokát


  Ondřej Šudoma | Advokát

  Přiměřená úroveň minimálních mezd v jednotlivých státech EU

   

  Notifikační povinnost postupitele vůči dlužníkovi

  Byla vydána nová směrnice EU, která stanoví postupy, které mají zajistit přiměřenou úroveň minimálních mezd
  v jednotlivých státech EU a dále mají podpořit kolektivní vyjednávánío stanovování mezd. Do českého práva by měla být směrnice promítnuta do 15. 11. 2024.

   

  I přestože § 1882 odst. 1 občanského zákoníku neobsahuje výslovný příkaz postupitele oznámit postoupení pohledávky dlužníkovi, vyplývá tato povinnost podle Nejvyššího soudu
  z principu ochrany dlužníka, jehož souhlas s postoupením není vyžadován (sp. zn. 20 Cdo 1911/2022).

  Barbora Šafaříková | Senior advokátka


  Michal Růžička | Senior advokát

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back