Global menu

Our global pages

Close

Ruská invaze na Ukrajinu a české pracovní právo

 • Czech Republic

  29-03-2022

  Dopad na české pracovněprávní vztahy

  Dne 24. 2. 2022 začala ruská invaze na území Ukrajiny. Ukrajinská vláda vyhlásila obecnou mobilizaci, která zahrnuje brannou povinnost pro všechny muže ve věku 18 až 60 let.

  Byl schválen soubor nových zákonů upravujících status ukrajinských uprchlíků na území ČR a jejich zapojení do společnosti, tzv. zákony "lex Ukrajina".

  Přinášíme zaměstnavatelům přehled situací a doporučení, se kterými se mohou v rámci pracovněprávních vztahů se svými ukrajinskými zaměstnanci setkat.

  Aktualizace k 29. 3. 2022

  Obsah

  1. UA zaměstnanec obdrží povolávací rozkaz. 7. Finanční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny.
  2. UA zaměstnanec chce dobrovolně odcestovat. 8. Získání zaměstnání v ČR.
  3. Je možná výpověď UA zaměstnanci? 9. Zdravotní pojištění.
  4. Diskriminace na pracovišti. 10. Sociální a další pomoc.
  5. Přicestování nových občanů Ukrajiny do České republiky. 11. Důležité kontakty.
  6. Získání pobytových oprávnění pro ukrajinské obyvatelstvo.

  1. UA zaměstnanec obdrží povolávací rozkaz

  • Obdrží-li UA zaměstnanec povolávací rozkaz, může odcestovat, a tedy opustit své zaměstnání.
  • Z hlediska českého práva se bude jednat o omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance. Existenci překážky by měl zaměstnanec zaměstnavateli prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu) nebo alespoň oznámit.
  • Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit (zaměstnanec má nárok na volno), a to po celou dobu, kdy bude překážka trvat (platit povolávací rozkaz).
  • Zaměstnanec nebude mít nárok na žádnou náhradu mzdy. Doporučujeme však uzavřít dohodu o neplaceném volnu. Zaměstnavatel může náhradu mzdy poskytnout dobrovolně.
  • Alternativně lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru s datem ukončení pracovního poměru až za několik měsíců, přičemž pokud by se situace na UA do té doby změnila a UA zaměstnanec by se vrátil zpět do ČR, lze dohodu ukončit a v pracovním poměru pokračovat.
  • Pracovní poměr UA zaměstnance bude nicméně trvat maximálně do doby platnosti zaměstnanecké karty, na jejímž základě mu bylo povoleno vykonávat práci na území ČR.
  • Zaměstnavatel sám zaměstnance nemůže nijak k uposlechnutí povolávacího rozkazu nabádat či nutit. Rozhodne-li se UA zaměstnanec zůstat v ČR a povolávací rozkaz neuposlechnout, zaměstnavatel musí takové rozhodnutí respektovat.
  • Dle dostupných informací fakticky nedochází k rozesílání povolávacích rozkazů občanům UA nacházejících se v zahraničí.

  2. UA zaměstnanec chce dobrovolně odcestovat

  • UA zaměstnanec se dobrovolně rozhodne, že se chce vrátit na Ukrajinu za účelem kontaktu se svojí rodinou nebo pomoci v bojích.
  • Doporučujeme se s takovým zaměstnancem dohodnout na:
   • čerpání dovolené, nebo
   • uzavření dohody o neplaceném volnu na určitou dobu, kdy zaměstnanec nebude mít nárok na náhradu mzdy, nebo
   • uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru podobně jako v předchozí situaci.

  3. Je možná výpověď UA zaměstnanci?

  Nevykonávání práce z důvodu výkonu UA vojenské služby na základě povolávacího rozkazu nelze považovat za výpovědní důvod, na jehož základě by bylo možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Je však možné s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí na základě zákonných výpovědních důvodů.

  Dle našeho názoru nelze ovšem na zaměstnance aplikovat tzv. ochrannou dobu dle § 53 odst. 1 písm. b) ZP, po kterou nelze dát zaměstnanci výpověď, po dobu výkonu služby na základě UA povolávacího rozkazu. Dle textace a použité terminologie zákoníku práce se dané ustanovení vztahuje pouze na občany, kteří jsou v operačním nasazení podle českých povolávacích rozkazů.

  4. Diskriminace na pracovišti

  • V souvislosti s invazí na Ukrajinu mohou vzniknout konflikty na pracovišti.
  • Upozorňujeme, že nadále je nutné se vyvarovat jakékoliv diskriminace např. na základě národnosti nebo státního občanství, jazyka, politického nebo jiného smýšlení a dodržovat povinnost rovného zacházení ke všem zaměstnancům i uchazečům o nové zaměstnání.
  • Zaměstnavatelé by si měli dát pozor na nabídky volných pracovních míst „pouze Ukrajince“. Jedná se o diskriminační nabídku, upřednostňující jednu národnost.

  5. Přicestování občanů Ukrajiny do České republiky

  • Všechny hraniční přechody s Polskem i Slovenskem jsou otevřeny bez omezení (non-stop).
  • Osoby cestující z Ukrajiny do České republiky jsou osvobozeny od českých protiepidemických opatření z hlediska cestování a nemoci COVID-19 (nepotřebují povinný test ani očkování).
  • Vstup do České republiky je povolen na základě jakéhokoliv úředního dokladu totožnosti. Biometrický pas není striktně vyžadován, i když velmi doporučujeme tímto dokladem disponovat.
  • V současné době mohou občané Ukrajiny využít zdarma jízdu vlakem přímo od hranic jako transport do konkrétních míst. Některé místní úřady, včetně Prahy, také zavedly osvobození od jízdného v MHD.
  • Lze využít soukromou pomocnou dopravu, kterou nabízí např. společnost Drive for Refugees.

  6. Získání pobytových oprávnění v ČR pro uprchlíky z Ukrajiny

  • V rámci bezvízového styku mohou uprchlíci, kteří jsou držitelé biometrického pasu, na území ČR setrvat až 90 dní.
  • Nadále platí povinnost pro všechny přijíždějící Ukrajince nahlásit svou přítomnost na území ČR a místo pobytu na Cizineckou policii, nově do 30 dnů od příjezdu.
  • Na základě nově účinného souboru zákonů „Lex Ukrajina“ je uprchlíkům z Ukrajiny udělována tzv. speciální dočasná ochrana, která v důsledku rozhodnutí Rady EU je stejná na území celé EU. Uprchlík o ni může požádat pouze v jednom státě EU a pouze jeden stát EU mu tuto ochranu může poskytnout.

  • Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území konkrétního státu, na jejímž základě se následně uprchlíci mohou začlenit do pracovního života v daném státě.

  • Dočasná ochrana se vztahuje na osoby (a jejich rodinné příslušníky), které před 24. 2. 2022 pobývaly na území UA a jsou:

   • státními příslušníky UA,
   • osobami, které měly na území UA trvalý pobyt a nemohou se vrátit do své země,
   • osobami bez státní příslušnosti nebo příslušníkům třetích zemí, kterým byla na UA poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.

  • O poskytnutí dočasné ochrany lze žádat na Ministerstvu vnitra – OAMP nebo Policii ČR. Je třeba vyplnit žádost, předložit cestovní pas a fotografii (pokud ji žadatel nemá, pořídí se na místě).

  • Udělení dočasné ochrany se vyznačuje štítkem / záznamem v cestovním pase (pokud cizinec cestovní pas nemá, Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR mu ho může vydat).
  • Cizinec, kterému bylo po 24. 2. 2022 již vydáno tzv. dlouhodobé speciální vízum se považuje za osobu s udělenou dočasnou ochranou.

  • Více informací, včetně potřebných formulářů, naleznete ZDE.

  7. Finanční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

  • Na základě Lex Ukrajina budou mít uprchlíci z Ukrajiny nárok na jednorázovou humanitární pomoc ve výši 5.000 Kč měsíčně na pokrytí základních životních potřeb.
  • V případě prokázání žádných nebo nízkých příjmů lze zažádat o poskytnutí dávky opakovaně po dobu až 5 měsíců. Dávku vyplácí krajské pobočky Úřadu práce.
  • Následně by uprchlíkům z Ukrajiny, měl být umožněn vstup do systému hmotné nouze, kam patří např. tyto dávky:
   • příspěvek na živobytí,
   • doplatek na bydlení,
   • mimořádná jednorázová okamžitá pomoc.
  • Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou pravidelnou měsíční pomocí, jejichž výše se odvíjí od reálných příjmů a možností žadatele.
  • Jakákoliv finanční pomoc bude zasílána pouze na bankovní účet zřízený u české banky. Pokud uprchlík takovým účtem nedisponuje, doporučujeme si ho neprodleně zřídit.
  • Bližší informace o všech dávkách naleznete ZDE.

  8. Získání zaměstnání v ČR

  • Osoby přijíždějící z Ukrajiny neměli na území České republiky volný vstup na trh práce.
  • K přijetí do zaměstnání bylo nutné získat pracovní povolení od úřadu práce nebo zaměstnaneckou kartu, přičemž pro získání těchto povolení bylo nutné mít již uzavřenou pracovní smlouvu s konkrétním zaměstnavatelem.
  • NOVĚ po vydání Lex Ukrajina se uprchlík z UA, kterému byla udělena dočasná ochrana, považuje za cizince s trvalým pobytem na území ČR, a tak má přímo vstup na volný trh práce jako jakýkoliv jiný občan ČR nebo EU.

  • K přijetí do zaměstnání uprchlík z UA nemusí získat žádné pracovní povolení.

  • Nadále trvá povinnost zaměstnavatele nahlásit uprchlíka z UA jako nového zaměstnance na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce.

  • Poskytovatelé pracovnělékařských služeb jsou povinni na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví provádět pracovnělékařskou prohlídku u nově přicházejících zaměstnanců z UA, tak aby využili všechny možnosti indikovat potřebná odborná vyšetření, a to s ohledem na vyšší výskyt tuberkulózy na Ukrajině.
  • Bližší informace k získání zaměstnání poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, např. ZDE.

  9. Zdravotní pojištění

  • Každý cizinec pobývající na území ČR musí disponovat zdravotním pojištěním.
  • Občan Ukrajiny, který je řádně zaměstnán na území ČR nebo disponující dočasnou ochranou (speciálním dlouhodobým vízem), je automaticky zařazen do českého systému veřejného zdravotního pojištění.
  • V opačných případech platí povinnost si zajistit vlastní zdravotní pojištění.
  • Bližší informace týkající se oblasti poskytování zdravotních služeb naleznete ZDE.

  10. Sociální a další pomoc

  • Fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíkům z UA disponujícím dočasnou ochranou, má nárok na příspěvek pro solidární domácnost, který bude činit 3.000 Kč a jednu ubytovanou osobu, max. však 12.000 Kč na jednu domácnost.
  • Dítě cizince s dočasnou ochranou může navštěvovat dětskou skupinu (ta na toto dítě může po dobu 6 měsíců čerpat příspěvky od státu, i když rodič nepracuje či studuje).
  • Zavádí se speciální zápis pro děti cizinců s dočasnou ochranou k předškolnímu a základnímu vzdělávání na příští školní rok od 1.6. do 15.7.2022

  11. Důležité kontakty

   

  1.        Je možná výpověď UA zaměstnanci?

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back