Global menu

Our global pages

Close

BREXIT: Brexiti mitu nägu – mida oodata?

  • Estonia
  • General

18-09-2018

Ühendkuningriigi valitsus avaldas 12. juulil nn valge raamatu ettepanekutega UK-EL suhete jaoks pärast Brexitit. See on oluline samm lahkumisjärgsete korralduste kindlaksmääramise protsessis arvestades, et UK lahkumiseni EL-ist 30. märtsil 2019 on jäänud veel vaid loetud kuud. Kuigi UK peaminister Theresa May on varem öelnud, et „no deal is still better than a bad deal“, siis kodanikele ja ettevõtetele tähendaks kokkuleppe puudumine täielikku segadust nii äritegevuses kui elukorralduses. Valge raamat käsitleb kaupu ja teenuseid, samas kui immigratsiooni ja tööjõu küsimustega hakkab tegelema sügisel ilmuv täiendav dokument.

Brexiti toimumiseks on praegu võimalik ette näha kolme varianti:

  • pehme Brexit – EL-i kodanike ja ettevõtjate eelistatuim variant, sest ühtse turu reeglid (kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine) säilivad ja seega jätkub suures plaanis praegune korraldus;
  • karm Brexit – ettevõtete ja kodanike jaoks keerulisem variant, kus üleminekuperioodi järel kaotab UK kõik õigused EL-i liikmesriigina. Üleminekuperioodiks sõlmivad EL ja UK kodanike ja ettevõtete osas kokkulepped, pärast seda kohalduvad suhetele tõenäoliselt WTO reeglid nagu paljude kolmandate riikidega;
  • väljaastumislepinguta Brexit – kõige halvem variant, sest kui pole lepingut, pole ka üleminekukokkuleppeid ja alates 30. märtsist 2019 valitseks nii brittide, kui riigis elavate eurooplaste ja UK turul tegutsevate ettevõtete jaoks kaos, kus UK EL-is enam pole aga uusi reegleid ka veel mitte.

Kuigi varasemalt olid Brexiti-meelsed britid nn karmi Brexiti pooldajad, meenutavad valges raamatus sisalduvad ettepanekud nüüd juba pigem soovi nn pehmeks Brexitiks, mille tagajärjeks oleks lähedane suhe UK ja EL-i vahel vabakaubanduspiirkonna näol sarnaselt Euroopa majanduspiirkonna ja Norra koostööle. See tähendaks UK jaoks ligipääsu ühtsele turule ning jäämist tolliliitu ilma piirikontrollide ja tariifideta, kuid võimalust sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid ilma ülejäänud EL-ita. Ettevõtteid päästaks see aga suurest hulgast keerulisest tööst olemasolevate ärisuhete ümberkorraldamisel.

Samas kehtestab valge raamat vaba liikumise kaupadele, kuid vaid osale teenussektoritest. UK teenuspõhine majandus jääb seega kannatajaks ning eelkõige just pangad kaotavad oma praeguse vaba ligipääsu teenuste EL-i turule müümiseks. EL-i Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier sõnul pole May plaan sellisel kujul EL-ile kindlasti vastuvõetav ja UK saab kas liituda tolliliiduga täielikult või üldse mitte, ning nelja põhivabadust pole võimalik üksteisest eraldada. Seega paistab ainuvõimalik ettepanek, mis austab kõiki ühtse turu toimimise jaoks vajalikke õiguseid ja vabadusi, pakkudes UK-le aga paindlikkust suhetes väljaspool Euroopa Liitu.

Seetõttu tundub karm Brexit järjest enam ka EL-i enda valikuna, kuivõrd mõlemaid pooli rahuldavale kokkuleppele pole jõutud. Karmi Brexiti korral soovitakse üleminekukokkulepped sõlmida oktoobriks, et need jõuaks enne märtsikuist väljaastumistähtaega heaks kiita nii UK kui EL-i parlamendid. Üleminekukokkulepped reguleeriksid ettevõtete ja kodanike õigusi pärast EL-ist lahkumist ja enne WTO reeglite kehtima hakkamist ning need võivad, aga ei pruugi olla sarnased praeguse korraga.

Kui aga väljaastumislepingu osas üldse kokkuleppele ei jõuta, väljub UK EL-ist ilma mingite meetmeteta aastakümnete jooksul keeruliselt kokku põimitud suhete lahti harutamiseks. Sellel on oluline negatiivne mõju kaubandussuhetele, sest nõuded EL-is kehtivatele litsentsidele ja sertifikaatidele võivad oluliselt muutuda. Uus kord võib mõjutada ka EL kodanikest töötajaid saareriigis või UK töötajaid mandril. Ettevalmistustega on igatahes alustatud ning 24. augustil avaldas valitsus esimese komplekti valdkonnaspetsiifilisi nõuandvaid dokumente kokkuleppeta Brexiti jaoks.

Neljandaks, ja hetkel veel küsitavaks võimaluseks on ajapikendus ja/või Brexiti toimumata jäämine. Ajapikendus olukorras, kus õigeaegselt väljaastumise osas kokkuleppele ei jõuta, tähendaks seda, et lahkumisläbirääkimised kestavad kauem ja seega UK EL-ist 30. märtsil suure tõenäosusega ei lahkuks. Samas ei sätesta Liidust lahkumise aluseks olev Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 50 ajapikenduseks selget õigust ning see nõuaks ülejäänud 27 liikmesriigi üksmeelset nõusolekut, mis võib olla keeruline arvestades 2019.a toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, 2021 algavat uut eelarveperioodi ning üleüldist võimalikku vastumeelsust nii EL-i kui UK poolt lahkumisprotsessi venitada. On oluline jälgida läbirääkimiste meelsuse arenemist enne oktoobrit, sest mõlemad pooled ei paista soovivat oma vaadetes järgi anda. Ajapikendusega seoses viidatakse ka võimalusele, et UK võtab oma lahkumispalve tagasi ja Brexitit ei toimu, kuid see on võimalik vaid juhul kui EL ega UK tagasipöördega otsusekindlat mainet ei kahjusta.

Hoolimata lõplikust lahendusest, soovitame ettevõtjatel oma UK-suunalise tegevuse põhjalikult üle vaadata ja viia sisse need muudatused tarneahelas ja dokumentides, mida juba praegu on võimalik ette näha (nt kohalduv õigus, vajalike litsentside ja sertifikaatide registreerimine) ning kaardistada võimalikud probleemkohad, mille täpne lahendus tuleb leida pärast uue Brexiti toimumisviisi selgumist (nt töötajatega seotud korraldused, valdkonnale kohalduvad standardid ja nõuded).

Olulisemad kuupäevad seoses Brexitiga:

Oktoober 2018 – tähtaeg lahkumiskokkulepete sõlmimiseks

21. jaanuar 2019 – Euroopa Liidu (lahkumise) seaduses märgitud kuupäev, hiljemalt milleks peab UK valitsus tegema avalduse selle kohta, et põhimõtteliselt pole kokkuleppele jõutud

29. märts 2019 – lahkumiskuupäev UK artikli 50 teavituse kohaselt

30. detsember 2020 – hetkeseisuga üleminekuperioodi lõpp juhul kui jõutakse lahkumislepingu osas kokkuleppele

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back