Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Ots & Co maksu-uudis

  • Estonia
  • General

27-01-2015

Tulumaksuseaduse muudatused

01.01.2015 jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, mis näevad muuhulgas ette:

1)      Eesti äriühingu ja välismaa äriühingu Eesti püsiva tegevuskoha (nt. filiaal) kohustuse deklareerida tulumaksu tasumist vähendavad asjaolud;

2)      Eesti äriühingu poolt välismaalasest juhatuse või nõukogu liikmele makstava tasu Eesti tulumaksuga maksustamise sõltumata väljamaksjast;

3)      tööandja kohustuse deklareerida erisoodustuseks mitteolevad koolituskulud.

Tulumaksu tasumist vähendavate asjaolude deklareerimine

Tulumaksu tasumist vähendavad asjaolud on näiteks äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed, välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks ning saadud tulud (näiteks dividendid, likvideerimis-jaotised või teise äriühingu osa- või aktsiakapitali vähendamisel äriühingule makstud summad), mis võimaldavad äriühingul tulumaksuvabalt maksta dividende või teha teisi väljamakseid omakapitalist.

Oluline on, et kõik minevikus (s.o. alates äriühingu asutamisest kuni 31.12.2014) toimunud tulumaksu tasumist vähendavad asjaolud peavad olema deklareeritud 2015. aasta jaanuarikuu tuludeklaratsioonis (TSD lisa 7). Kui äriühing jätab tulumaksu tasumist vähendavad asjaolud hiljemalt 10.02.2015 deklareerimata, on väga kaheldav, kas äriühing saab neid asjaolusid tulevikus tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamiseks kasutada. Ehk – kui äriühing või välismaa äriühingu Eesti püsiv tegevuskoht tulumaksu tasumist vähendavaid asjaolusid ei deklareeri, siis on võimalus tulumaksu tasumist vähendada kadunud.

Samuti, alates 01.01.2015 peavad Eesti äriühingud ning välismaa äriühingute Eesti püsivad tegevuskohad (nt. filiaalid) deklareerima igakuiselt möödunud kalendrikuu jooksul toimunud tulumaksu tasumist vähendavaid asjaolusid.  Kui senini pidi äriühing igakuiselt deklareerima vaid tulumaksu tasumist tingivaid väljamakseid (näiteks dividendi või selliseid väljamakseid omakapitalist, mis ületavad omakapitali tehtud sissemakseid), siis nüüd tuleb deklareerida ka asjaolusid, mis mõjutavad äriühingu tulumaksu tasumist. Näiteks on deklareerimise kohustus siis, kui äriühing sai möödunud kalendrikuu jooksul mõnelt äriühingult dividendi või likvideerimisjaotise, mis võimaldab äriühingul teha oma aktsionäridele või osanikele väljamakse ilma tulumaksu tasumata.

Eesti äriühingu poolt välismaalasest juhatuse või nõukogu liikmele makstava tasu tulumaksuga maksustamine

Kuni 31.12.2014 maksustati Eesti äriühingu välismaalasest (mitteresident) juhatuse või nõukogu liikmele makstud tasu Eesti tulumaksuga üksnes siis, kui tasu maksjaks oli Eesti äriühing. Ehk – kui tasu Eesti äriühingu juhatuse liikme ülesannete täitmise eest maksis näiteks Soome või Rootsi äriühing, siis Eesti tulumaksuga vastavat tasu ei maksustatud.

Alates 01.01.2015 maksustatakse Eesti äriühingu välismaalasest juhatuse või nõukogu liikmele makstavat tasu Eesti tulumaksuga sõltumata sellest, kes – kas Eesti äriühing või välismaa äriühing – on vastava tasu maksjaks. See tähendab, et Eesti tulumaksu maksustamise seisukohalt ei oma tähtsust, kes tasu maksab, vaid see, et tasu makstakse Eesti äriühingu juhatuse või nõukogu liikmete ülesannete täitmise eest.

Kui välismaalasest juhatuse või nõukogu liikmele tasu maksjaks on Eesti äriühing, siis peab viimane pidama tasu väljamaksmisel Eesti tulumaksu tasust kinni. Kui tasu väljamaksmisel ei ole tulumaksu kinni peetud (näiteks põhjusel, et väljamaksjaks on välismaa äriühing), siis peab tasu saanud juhatuse või nõukogu liige ise esitama Maksu- ja Tolliametile saadud tasu kohta tuludeklaratsiooni hiljemalt tasu saamisele järgneva aasta 31. märtsiks.  Tulumaks tuleb tasuda hiljemalt tasu saamisele järgneva aasta 30. juuniks.

Tööandja kohustus deklareerida erisoodustuseks mitteolevad koolituskulud

Üldjuhul maksustatakse tööandja poolt töötajale (sealhulgas juhatuse liikmele) hüvitatud tasemekoolituse kulud erisoodustuse maksudega. Erandiks on selline tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töötaja, sealhulgas juhatuse liikme või tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud.

Alates 01.01.2015 peab tööandja esitama 01. veebruariks maksuhaldurile deklaratsiooni (vorm INF) möödunud aasta jooksul töötajatele, sealhulgas juhatuse liikmele, hüvitatud nende taseme-koolituse kulude kohta, mida tööandja ei käsita erisoodustusena. Tulumaksuseadus ei täpsusta, mis juhtub, kui tööandja vastavat deklaratsiooni ei esita või kui jätab mingi tasemekoolituse kulu deklaratsioonist välja. Eelduslikult annab deklaratsiooni esitamata jätmine või selles andmete mitteesitamine maksuhaldurile aluse väiteks, et asjaomane koolitus ei olnud töötaja ülesannetega otseselt seotud.

Oleme valmis heameelega vastama lisaküsimustele.

Toomas Pikamäe, vandeadvokaat

 

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.