Global menu

Our global pages

Close

Värske kohtulahend rebib kaitse abikaasade ühisvaralt

  • Estonia
  • General

31-03-2017

Riigikohus muutis oma pikaaegset praktikat: erinevalt varasemast saab nüüd hagi tagamise korras seada keelumärke ka abikaasade ühisvaraks olevale kinnisasjale ning võlgniku osa ühisvarast on võimalik kasutada võlanõude rahuldamiseks.

Eversheds Sutherland Ots&Co partneri Tarmo Repp-i sõnul parendab Riigikohtu muutunud lähenemine oluliselt võlausaldajate positsiooni selliste võlgnike hagemisel, kelle kinnisvara on ühisomandis.

Tarmo Repp selgitas, et senine Riigikohtu praktika ei võimaldanud võlausaldajal seada hagi tagamise korras keelumärget võlgnikust abikaasa abikaasade ühisomandis olevale kinnisasjale. Repp lisas, et lihtsustatult öeldes oli seni abielus võlgniku ühisomandis olev vara tsiviilkohtumenetluses kaitstud hagi tagamise eest kuid uue lahendi valguses saab ka ühisomandi osa arvesse võtta võlanõude tagamiseks.

Nimetatud seisukohta muudeti Riigikohtu 22.02.2017 määrusega nr 3‑2‑1‑162‑16, mille kohaselt on ka tsiviilkohtumenetluses hagi tagamise määruse alusel võimalik kanda kinnistusraamatusse keelumärge, millega keelatakse kinnisasja käsutamine vaid kostjaks oleval abikaasal. Keelumärke kandmiseks ei ole uudse praktika kohaselt vaja enam teise abikaasa nõusolekut.

Kolleegium märkis, et praktika muutmine on võlausaldajate õigustatud huve arvestades mõistlik.

Tarmo Repp’i sõnul on arusaadavalt hagi rahuldamise korral võimalik sissenõue pöörata vaid võlgniku osale ühisvarast ning selle eelduseks on vastavas osas ühisvara jagamine. Abikaasa, kes ei ole võlgnikuks, säilitab oma õiguse vara omandiosale.

Ühtlasi on oluline tähele panna, et abikaasade ühisomand ei pruugi alati olla kinnistusraamatu kandest nähtav, mistõttu võib võlausaldaja joaks võlgniku kinnisasja tegeliku väärtuse/võlgniku maksevõime välja selgitamisel osutuda vajalikuks ka juriidiliste aspektide korrektne hindamine.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back