Global menu

Our global pages

Close

Hallituksen hyväksymät toimet koskien työlainsäädännön tilapäistä muuttamista

 • Finland

  20-03-2020

  Työmarkkinajärjestöt ovat 18.3.2020 sopineet listan esityksistä, joilla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronavirustilanteessa. Järjestöt ovat esittäneet hallitukselle toimia työlainsäädännön muutoksista ja yritysten maksurasitusten keventämisestä ja hallitus on 20.3.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa hyväksynyt seuraavat toimet.

  Toimet koskevat kaikkia yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ja ne toteutetaan työehtosopimusten ja työlainsäädännön muutoksilla.

  Toimien voimaantulosta hallitus ei ole vielä antanut tarkempaa tietoa, ja toimet kestävät alustavan tiedon mukaan 16.6.2020 asti.

   

  Työnantajan eläkemaksuja alennetaan tilapäisesti 910 miljoonalla eurolla

  • Työnantajan TyEL-maksua alennetaan tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa tilapäistä poikkeamista maksumuutosten 50/50-säännöstä.
  • Yksityisen sektorin työnantajille tämä tarkoittaa 910 miljoonan euron kevennystä, jos voimaantulo on 1.6.2020. Työeläkejärjestelmän emu-puskuria käytetään maksujen alentamiseen, ja sen suuruus on tällä hetkellä noin 7 miljardia euroa. Tilapäisen alennuksen vaikutus tullaan kompensoimaan vuosina 2022-2025 siten, että työnantajan maksua korotetaan tilapäisesti.

  Työeläkevakuutusmaksujen maksamista lykätään

  • Yksityisen sektorin työnantajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä kannustetaan sopimaan eläkemaksun maksuajankohtien siirtämisestä 3 kuukaudella.
  • Myös työeläkevakuutusmaksujen maksamista helpotetaan takaisinlainauksella siten, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia.
  • Eläkeyhtiöt pidättäytyvät asiakashyvitysten maksamiselta helpotusten ja eläkemaksujen alennuksen ajan.

  Työlainsäädännön joustoja lisätään määräajaksi 16.6.2020 asti

  • Lain yhteistoiminnasta yrityksissä mukaisia vähimmäisneuvotteluaikoja yhteistoimintaneuvotteluissa lyhennetään lomautustilanteissa 5 päivään nykyisten 14 päivän ja 6 viikon vähimmäisaikojen sijaan.
  • Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia.
  • Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.
  • Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään työsopimuslain mukaisesta 14 päivästä 5 päivään.
  • Koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa lain yhteistoiminnasta yrityksissä 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti ja kun perusteita poiketa yhteistoimintavelvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut.
  • Koeaikapurku sallitaan myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Koeaikapurussa ei sovelleta työttömyysturvan karenssiaikaa eikä omavastuupäiviä.
  • Takaisinottovelvollisuus pidennetään 9 kuukauteen aiemman 4 tai 6 kuukauden sijaan, jos työntekijä on irtisanottu määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana.

  Toimeentuloturvan vahvistaminen määräajaksi

  • Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan eikä työttömyysturvan enimmäisaika kulu lomautusten aikana.
  • Työntekijällä on poikkeuksellisesti oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
  • Työssäoloehtoa lyhennetään siten, että se on 13 viikkoa sellaisissa työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen, jos työssäoloehto ei muuten täyty.
  • Valtio tulee osallistumaan lomautuspäivärahojen rahoitukseen määräaikaisesti.
  • Valtio tukee vuoden 2020 aikana työttömyyskassojen toimintaa 20 miljoonalla eurolla erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back