Global menu

Our global pages

Close

Kuluttajansuojan rikkomisesta uudet, hallinnolliset sanktiot

 • Finland

  18-06-2020

  Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 54 2019 vp) laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Kuluttajaviranomaisten valtuuksia tutkia rikkomuksia laajennetaan, minkä lisäksi sanktiovalikoimaan otetaan hallinnolliset seuraamusmaksut. Nämä uudet kuluttajapuolen seuraamusmaksut vastaavat suuruusluokaltaan yleisen tietosuoja-asetuksen sanktioita.

  Seuraamusmaksut

  Seuraamusmaksu voidaan määrätä elinkeinonharjoittajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö kuluttajansuojalain tiettyjä säännöksiä kuluttajien vahingoksi. Näihin säännöksiin kuuluvat mm. markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin velvoitteet, tiedonantovelvoitteet koti- ja etämyyntisopimuksissa sekä kuluttaja- ja asuntoluottojen mainonnassa ja rahoituspalveluissa. Myös maksupalvelulain ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain tiettyjen tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta voidaan määrätä seuraamusmaksu.

  Markkinaoikeus määrää seuraamusmaksut kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta. Lisäksi siltä osin kuin seuraamusmaksusääntelyn piirissä on säännöksiä, joiden noudattamista kuluttaja-asiamies ja Finanssivalvonta valvovat yhdessä, myös Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä seuraamusmaksuja.

  Seuraamusmaksu harkitaan tapauskohtaisesti ja se voi olla suuruudeltaan enintään 4 % rikkomuksen päättymistä edeltävän vuoden liikevaihdosta. Seuraamusmaksu voidaan tietyissä tilanteissa määrätä myös luonnolliselle henkilölle, joka toimii yhtiön johdossa tai joka käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa.

  Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

  Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan tietoja viranomaiselle tämän valvontatehtäviä varten. Tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi on mahdollista asettaa uhkasakko.

  Viranomaisella on lisäksi oikeus tehdä tarkastus elinkeinonharjoittajan toimitiloissa (ei kuitenkaan pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitetuissa tiloissa), jos tarkastus on tarpeen rikkomuksen selvittämiseksi tai lopettamiseksi.

  Koeostojen tekeminen

  Viranomaisilla on lisäksi oikeus tarpeen mukaan tehdä koeostoja valvonnan toteuttamiseksi. Koeostojen yhteydessä viranomaisella on oikeus käyttää vääriä henkilötietoja, jos se on välttämätöntä. Edellytyksenä valehenkilöllisyyden käyttämiselle on, että se on välttämätöntä koeoston paljastumisen estämiseksi. Lakiehdotukseen ei ole kuitenkaan lisätty säännöstä, jonka perusteella viranomainen voisi saada käyttöönsä koeostotarkoitukseen valmistettuja vääriä asiakirjoja, joten tämä mahdollisuus on edelleen vain poliisilla vain erityistapauksissa. Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa valehenkilöllisyyden turvin tehdystä koeostosta jälkikäteen rekisterinpitäjälle ja elinkeinonharjoittajalle.

  Muut oikeudet

  Viranomaisilla on oikeus sulkea verkkosivusto ja verkkotunnus sekä oikeus määrätä palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä verkkosivuilta. Viranomainen voi myös määrätä verkkotunnusrekisterin ylläpitäjän tai verkkotunnusvälittäjän poistamaan verkkotunnuksen käytöstä tai merkitsemään verkkotunnuksen toimivaltaisen viranomaisen nimiin. Näistä puuttumiskeinoista kesken valintaa tehdessään arvioida, riittääkö lievempi puuttumiskeino, vai onko ankaramman toimivaltuuden käyttö välttämätöntä.

  Kynnys toimivaltuuksien käyttöön tulee esitöiden mukaan asettaa verrattain korkealle. Kyse tulee ensinnäkin olla sääntelyn rikkomistilanteesta, jossa lainvastaisuus on objektiivisesti arvioituna ilmeistä. Lisäksi edellytyksenä toimivaltuuksien käytölle on, että rikkomuksesta voi aiheutua kuluttajille vakavaa vahinkoa. Näin on esimerkiksi tilanteissa, joissa menettelystä voi aiheutua kuluttajille joko huomattavaa taloudellista vahinkoa (esimerkiksi ns. tilausansatapaukset, joissa kuluttaja tietämättään sitoutuu harhaanjohtavan markkinoinnin seurauksena pitkäaikaisiin sopimuksiin) tai mikäli menettely koskee laajaa kuluttajajoukkoa.

  Muutokset astuvat voimaan 15.7.2020.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back