Global menu

Our global pages

Close

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset astuvat voimaan 1.4.2020

 • Finland

  01-04-2020

  Muutokset työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lakien muuttamisesta 30.3.2020 ja presidentti on vahvistanut lakimuutokset 31.3.2020.

  Työlainsäädännön joustoja lisätään määräajaksi 30.6.2020 asti

  • Lain yhteistoiminnasta yrityksissä mukaisia vähimmäisneuvotteluaikoja yhteistoimintaneuvotteluissa lyhennetään lomautustilanteissa 5 päivään nykyisten 14 päivän ja 6 viikon vähimmäisaikojen sijaan.
  • Muutokset lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä tulevat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 asti.
  • Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä lain voimaan tullessa, työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
  • Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet lain voimassa ollessa ja jatkuvat lain voimassaolon päätyttyä, työnantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
  • Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Kuitenkin julkisella sektorilla (valtio, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, kunta tai kuntayhtymä) määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.
  • Määräaikaisen työntekijän lomauttamista koskevaa säännöstä saa soveltaa lain voimassaolon päätymisen jälkeen jatkuvaan lomautukseen, kun lomautus on alkanut lain voimassa ollessa.
  • Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään työsopimuslain mukaisesta 14 päivästä 5 päivään. Kuitenkin julkisella sektorilla lomautusilmoitusaika on 14 päivää.
  • Työnantaja, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen lain voimaantuloa, saa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.
  • Työnantaja, joka ennen lain voimassaolon päättymistä on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta, saa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää.
  • Koeaikapurku sallitaan myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, mutta tätä muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla.
  • Takaisinottovelvollisuus pidennetään 9 kuukauteen aiemman 4 tai 6 kuukauden sijaan, jos työntekijä on irtisanottu määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana. Julkisella sektorilla takaisinottovelvollisuus on 4 tai 6 kuukautta.
  • Muutettua takaisinottoaikaa sovelletaan silloin, kun työsopimus on irtisanottu lain voimassa ollessa.
  • Työehtosopimuksissa voi olla sovittu lakimuutoksia pidemmistä tai lyhyemmistä neuvottelu- tai lomautusilmoitusajoista, jolloin näitä työehtosopimusmääräyksiä on sovellettava lakimuutosten sijaan.

  Toimeentuloturvan vahvistaminen määräajaksi

  • Lomautetun työntekijän toimeentuloa turvaavaa hallituksen esitystä valmistellaan parhaillaan, mutta tarkkaa esityksen antopäivää ei vielä ole tiedossa.
  • 1.4.2020 tulee voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, jolla laajennetaan lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen siten, että lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back