Global menu

Our global pages

Close

Munkavédelmi képviselő választása

  • Hungary
  • General

23-12-2016

Munkavédelmi képviselő választása


A közelmúltban módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvtv.) kimondja, hogy a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. Az új szabály szerint munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (a korábbi szabály szerinti 50 fő helyett). A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.
A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvének (Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
Az Mt. hivatkozott rendelkezései alapján munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult munkáltatót kivéve - legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik.
Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki
a) munkáltatói jogot gyakorol,
b) a vezető hozzátartozója,
c) a választási bizottság tagja.

Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással 5 évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell.

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen

(a)    feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
(b)    szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
(c)    gy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.
A fenti költségek a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben történhet, az szükség szerint külső helyszínen is megtartható.

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlása során tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, véleményt nyilváníthat, tájékoztatást kérhet, munkavédelmi hatósághoz fordulhat, részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában stb.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védelmet élveznek, amelyre az Mt. védett szakszervezeti tisztségviselőire vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni - azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.

Azok a munkáltatók, ahol eddig munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, de a fenti jogszabályváltozás alapján kötelező, 2017. január 8-ig kötelesek a választást megtartani.

Mivel a választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége, ennek elmulasztása esetén a munkavédelmi hatóság az Mvtv. 82.§ (1) bekezdésében foglalt általános rendelkezés alapján elvileg akár bírságot is kiszabhat - bár a 82.§ (2) bekezdés ezen esetet bírságolásra különösen okot adó körülményként nem említi.

Amennyiben a munkáltató a választást az Mt. fenti rendelkezési szerint lebonyolította, de az érvénytelen vagy eredménytelen volt, (vagy azt igazoltan nem tudta lebonyolítani, mivel pl. nem is volt munkavédelmi képviselő -jelölt), akkor a munkáltatót emiatt nem lehet szankcionálni (hasonlóan az üzemi tanács választásához).

Tekintettel a fentiekre, tanácsos, hogy a munkáltatók az előírt határidőben, de legalábbis mielőbb, eleget tegyenek a munkavédelmi képviselő választási kötelezettségüknek.

A hírlevél innen tölthető le

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print FriendlyTwitterLinkedInEmailShare
Register to receive regular updates via email.