Global menu

Our global pages

Close

Változtak a vállalati összefonódással kapcsolatos szabályok

  • Hungary
  • General

22-09-2017

Változtak a vállalati összefonódással kapcsolatos szabályok


2017-ben jelentősen megváltoztak a vállalati összefonódások versenyhivatali ellenőrzésével kapcsolatos szabályok. A változások érintették a bejelentési küszöbértékekre, az összefonódással kapcsolatos eljárásra, határidőkre és díjakra vonatkozó rendelkezéseket. A főbb változásokat az alábbiakban ismertetjük:
Módosultak a küszöbértékek
A vállalkozások összefonódását a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) be kell jelenteni, ha
- valamennyi érintett vállalkozáscsoport előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja (ez az értékhatár nem változott),
és
- az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan vállalkozáscsoport, amelynek előző évi nettó árbevétele 1 milliárd forint felett van (korábban az értékhatár 500 millió forint volt).
Teljesen új rendelkezés, hogy az előzőekben említett értékhatárt el nem érő összefonódást is be kell jelenteni, ha nem nyilvánvaló, hogy az nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt és az érintett vállalkozáscsoportok előző évi nettó árbevétele együttesen az 5 milliárd forintot meghaladja.
Változott a küszöbérték számítása:


2


A vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyarország területén eladott
árukból az előző üzleti évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni. Korábban a
magyarországi vállalkozások esetében a teljes árbevétel képezte a küszöbérték
számításnak alapját.
Bejelentés engedélykérelem helyett
Jelentős változás a GVH eljárásában, hogy az összefonódásokkal kapcsolatban csak
bejelentést kell tenni és nem kérelmet kell benyújtani az összefonódás
engedélyezésére.
A bejelentést egy formanyomtatványon kell megtenni és egyidejűleg 1 millió forint
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni a bejelentés elintézéséért. Az
összefonódás bejelentésével kapcsolatos eljárás nem része a versenyfelügyeleti
eljárásnak.
Az összefonódás bejelentésének beérkezésétől számított 8 napon belül a vizsgáló
- elrendeli az összefonódás vizsgálatát, amennyiben nem nyilvánvaló, hogy az
összefonódás nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését, vagy
- a vizsgálat elrendelését okot adó körülmény hiányában erről a tényről hatósági
bizonyítványt ad ki az összefonódást bejelentőnek.
Amennyiben a 8 napos határidőn belül nem kerül sor a vizsgálónak a törvényben
meghatározott intézkedésének valamelyikére, akkor a bejelentett összefonódás
végrehajtható. Erről a tényről az összefonódást bejelentő kérelmére a vizsgáló
hatósági bizonyítványt állít ki és a már megfizetett díjat vissza kell téríteni.
A vizsgáló végzésével versenyfelügyeleti vizsgálatot rendel el a jogszabályban
meghatározott esetekben, így többek között akkor, ha nem nyilvánvaló, hogy az
összefonódás az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű
csökkenését, vagy az összefonódást nem jelentették be, vagy az összefonódást a
meghatározott ügyintézési határidőt lejárta előtt végrehajtották.
A bejelentést követően elrendelt vizsgálat esetén az ügyintézési határidő a
bejelentéstől számított 4 hónap, egyéb esetekben a vizsgálat elrendelésétől számított
4 hónap. A törvényben meghatározott eseteken a határidő maximum 2 alkalommal 2
hónappal meghosszabbítható. Amennyiben ezen határidők lejártak, az összefonódás
nem tiltható meg, nem írható elő azzal kapcsolatban feltétel vagy kötelezettség, az
összefonódás végrehajtható. Ebben az esetekben a kifizetett igazgatási szolgáltatási
díjat vissza kell téríteni és az összefonódás végrehajthatóságának tényéről az
összefonódást bejelentő kérelmére hatósági bizonyítványt kell kiállítani.
Down raid elrendelésének lehetősége összefonódás esetén is
Kiterjesztették a helyszíni kutatás (ún. „down raid”) lehetőségét az összefonódással
kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásra is. Helyszíni kutatás elrendelésére korábban
csak kartellekkel és gazdasági erőfölénnyel kapcsolatos vizsgálatok során volt
lehetőség.
Az új rendelkezések szerint a bejelentésre vonatkozó szabályok megsértésével, illetve
az ügyintézési határidő lejárta előtt végrehajtott összefonódások, valamint az
összefonódás bejelentésben lényeges tény elhallgatásának vagy nem a valóságnak
megfelelő közlésének valószínűsíthetősége esetén a vizsgáló az összefonódással


3


kapcsolatos bizonyítási eszközök felkutatása céljából bármely ingatlant, járművet,
adathordozót átkutathat, oda önhatalmúlag a tulajdonos akarata ellenére beléphet,
lezárt épületet, helyiséget felnyithat. A helyszíni kutatás lefolytatása érdekében a
rendőrség közreműködését igényelheti. A helyszíni kutatásra itt is, mint más
esetekben, bírói engedéllyel kerülhet sor.

 A hírlevél innen tölthető le

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.