Global menu

Our global pages

Close

Eiropas Savienības Tiesa pasludinājusi spriedumu lietā, kurā Eversheds Sutherland Bitāns komanda pārstāv klientu Euromin Holdings (Cyprus) Limited

 • Latvia

  10-12-2020

  Eiropas Savienības tiesa pieņēmusi spriedumu, sniedzot būtiskus skaidrojumus par Latvijā noteikto zaudējumu, ko privātpersonai nodarījusi valsts ES tiesību pārkāpuma rezultātā, atlīdzības ierobežojumu neatbilstību ES pamatprincipiem, kā arī par akciju cenas noteikšanas metodēm obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā.

  2020.gada 10.decembrī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja spriedumu prejudiciālā nolēmuma lietā saistībā ar Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotajiem jautājumiem strīdā starp Euromin Holdings (Cyprus) Limited un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK).

  Pamatlietā strīda būtība ir par vienas akcijas cenas noteikšanu un tās aprēķinam pielietojamām metodēm uzņēmuma AS “Ventspils nafta” obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā. Proti, tiesai jālemj, vai vienas akcijas cenas aprēķināšanas vajadzībām uzņēmuma tīrajos aktīvos ir pamatoti iekļaut arī mazākumakcionāru jeb nekontrolējošo līdzdalību, kas ir mātes sabiedrībai nepiederošā daļa meitas sabiedrībās, šādā veidā faktiski mākslīgi palielinot mātes sabiedrības akcijas cenu. Euromin Holdings (Cyprus) Limited uzskatīja, ka FKTK nepareizi aprēķināja AS “Ventspils nafta” vienas akcijas cenu, iekļaujot aprēķinā arī nekontrolējošo līdzdalību, un vērsās tiesā, lūdzot atzīt FKTK lēmumu par prettiesisku un atlīdzināt nodarītos zaudējumus saistībā ar pārmaksāto summu par akcijām. Administratīvā apgabaltiesa atzina pieteikumu par pamatotu, bet atlīdzināja tikai 50% no Euromin Holdings (Cyprus) Limited ciestajiem zaudējumiem. Abas puses šo spriedumu pārsūdzēja Senātā. Savukārt Senāts vērsās EST ar lūgumu sniegt skaidrojumu par vairākiem Eiropas Savienības tiesību normu interpretācijas aspektiem.

  EST spriedums skar būtiski nozīmīgus jautājumus Eiropas Savienības līmenī. Ar spriedumu EST cita starpā noteikusi, ka Latvijas tiesībās paredzētā zaudējumu, ko privātpersonai nodarījusi valsts, atlīdzināšanas sistēma nav saskanīga ar Eiropas Savienības tiesību principiem. Proti, zaudējumu atlīdzības regulējums, kas paredz atlīdzināt tikai daļu (50% vai pat mazāk) no zaudējumiem, kas radušies Eiropas Savienības tiesību pārkāpuma rezultātā, neatbilst Eiropas Savienības tiesībās nostiprinātajam efektivitātes principam.

  EST ir norādījusi, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/25/EK (2004.gada 21.aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (Direktīva) regulējumam saistībā ar akciju cenas noteikšanu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir jābūt skaidram, precīzam un pārskatāmam. Tāpat EST uzsvērusi to, ka Direktīvas 5.panta 4.punkta pirmajā daļā paredzētā vienotās cenas definīcija Eiropas Savienībā ir vienīgā atbilstīgas cenas noteikšanai atļautā metode, no kuras atkāpes ir pieļaujamas tikai skaidri noteiktos apstākļos un saskaņā ar skaidri noteiktiem kritērijiem. Turklāt citām metodēm, kas šādas atkāpes gadījumā tiek pielietotas, nosakot vienas akcijas cenu, ir jābūt balstītām uz objektīviem novērtēšanas kritērijiem, ko parasti izmanto finanšu analīzē un kuras var uzskatīt par “skaidri noteiktām”. EST norādīja, Direktīva nepieļauj, ka pārņemšanas piedāvājuma mērķiem vienas akcijas vērtība tiek iegūta, dalot mātes sabiedrības tīros aktīvus, tajos iekļaujot arī nekontrolējošu līdzdalību, ar emitēto akciju skaitu, ja vien runa nav par akcijas cenas noteikšanas metodi, kas ir balstīta uz objektīvu novērtēšanas kritēriju, ko parasti izmanto finanšu analīzē un ko var uzskatīt par “skaidri noteiktu”. EST norādīja, ka tas, vai nekontrolējošās līdzdalības iekļaušana mātes sabiedrības tīrajos aktīvos akciju cenas aprēķina vajadzībām atbilst objektīviem novērtēšanas kritērijiem, ko parasti izmanto finanšu analīzē, ir jāizvērtē Latvijas tiesai.

  Stājoties spēkā EST spriedumam, tiks atjaunota kasācijas tiesvedība pamatlietā un Senātam būs jāizlemj strīdīgie jautājumi, ņemot vērā EST spriedumā ietvertos secinājumus. Ir sagaidāms, ka galīgais nolēmums lietā veidos pirmo būtisko judikatūras piemēru Latvijā jautājumos par zaudējumu atlīdzības apjoma ierobežojumiem un akciju cenas noteikšanu obligātajā akciju atpirkšanas procesā.

  Euromin Holdings (Cyprus) Limited tiesā pārstāv ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” zvērināta advokāte Ilze Kramiņa un zvērināta advokāta palīdze Krista Bērziņa, komandā darbojoties arī biroja jurista palīgiem Zelmai Lapiņai un Raineram Svokam.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back