Global menu

Our global pages

Close

Piesakies Eversheds Sutherland Bitāns meistarklasei līdz 30.augustam

 • Latvia

  15-08-2019

  Eversheds Sutherland Bitāns meistarklase

  Tava iespēja pieredzei un karjerai starptautiskā advokātu birojā.

  Eversheds Sutherland Bitāns aicina uzņēmīgākos studentus papildināt savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi, piedaloties Eversheds Sutherland Bitāns meistarklasē. Advokātu biroja ikdienas darbs ar klientiem un pieredzējušu kolēģu atbalsts palīdzēs jums sagatavoties darbam izvēlētajā tiesību nozarē un ieraudzīt jaunas iespējas savas karjeras attīstībā.

  Kas Tu esi? Uzņēmīgs un zinātkārs tiesību zinātņu bakalaura vai maģistrantūras programmas students.

  Kad? Meistarklase norisināsies no 2019.gada septembra līdz 2020.gada maijam.

  Kas jādara? Jāpiesakās, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu līdz 30.augustam.

  Kā? Pēc saņemto pieteikumu izvērtēšanas trīs kandidāti tiks uzaicināti kļūt par meistarklases dalībniekiem un pievienoties Eversheds Sutherland Bitāns advokātu birojam praktikantu statusā. Prakse būs savienojama ar studijām.

  Vēl… Meistarklases noslēgumā viens no meistarklases dalībniekiem iegūs iespēju apmeklēt kādu no 69 Eversheds Sutherland globālā tīkla advokātu birojiem.

   

  Piesakies šeit

  Sīkāka informācija: pa tālruni 67280102 vai e-pastu masterclass@eversheds-sutherland.lv.

   

   

  Informācija par Jūsu personas datu apstrādi
   
  Vispārīga informācija
  Jūsu mācību prakses laikā zvērinātu advokātu birojā Eversheds Sutherland Bitāns, reģistrācijas numurs 90000816224, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 20a, Rīga, LV-1011, Latvija (“Birojs” vai “mēs”) Birojs iegūst par jums tādus personas datus kā jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītība, u.tml. Visa minētā informācija un cita informācija par jums turpmāk saukta “Personas dati”. Daži no jūsu Personas datiem ir nepieciešami, lai noslēgtu ar jums līgumu par mācību praksi un izpildītu šī līguma noteikumus. Jūs nevarat atteikties sniegt šādus Personas datus. Papildus Personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga. Ja jūs nesniedzat Personas datus, mēs nevarēsim sasniegt dažus no šajā paziņojumā zemāk norādītajiem nolūkiem.
  Birojs ir datu pārzinis un ir atbildīga par jūsu Personas datu apstrādi.
   
  Kādiem nolūkiem mēs izmantojam Personas datus
  Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai:
  • Sazinātos ar jums;
  • Noslēgtu un pildītu līgumu par mācību praksi;
  • Veiktu lietvedību;
  • Aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
  • Reaģētu uz valsts iestāžu pārbaudēm vai pieprasījumiem;
  • Risinātu strīdus un pretenzijas.
   
  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  Jūsu Personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata:
  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);
  • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas un līguma izpilde);
  • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
  • VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu leģitīmas intereses).
  Mūsu leģitīmās intereses ir atbilstības nodrošināšana un mūsu likumīgo interešu aizsardzība.
   
  Personas datu saņēmēji
  Jūsu Personas dati netiks nodoti ārpus Biroja.
   
  Personas datu integritāte un glabāšana
  Jūsu Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams iepriekš minētajiem nolūkiem. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu Personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības. Jums ir pienākums uzturēt jūsu Personas datus atjauninātus un informēt mūs par izmaiņām jūsu Personas datos, kas ir mūsu rīcībā.
   
  Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības
  Ja jūsu Personas datu apstrāde notiek uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata veiktās Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.
  Lai pieprasītu piekļuvi saviem Personas datiem, veiktu to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu Personas datiem, jūs varat iesniegt mums pieprasījumu, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar jūsu Personas datiem neatbilst tiesību aktiem, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back