Global menu

Our global pages

Close

Piesakies ZAB Eversheds Sutherland Bitāns meistarklasei līdz 11. septembrim

 • Latvia

  29-08-2022

  ZAB Eversheds Sutherland Bitāns meistarklase - Tava iespēja gūt pieredzi un uzsākt karjeru starptautiskā advokātu birojā!

  Aicinām uzņēmīgākos studentus papildināt savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi, piedaloties ZAB Eversheds Sutherland Bitāns meistarklasē.


  Advokātu biroja ikdienas darbs ar klientiem un pieredzējušu kolēģu atbalsts palīdzēs Tev sagatavoties darbam izvēlētajā tiesību nozarē un ieraudzīt jaunas iespējas savas karjeras attīstībā.


  Kas Tu esi? Uzņēmīgs un zinātkārs tiesību zinātņu bakalaura vai maģistrantūras programmas students.


  Kad? Meistarklase norisināsies no 2022. gada septembra līdz 2023. gada maijam.


  Kas jādara? Piesakies, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu līdz 11. septembrim.


  Kā? Pēc saņemto pieteikumu izvērtēšanas labākos no kandidātiem uzaicināsim kļūt par meistarklases dalībniekiem un pievienoties ZAB Eversheds Sutherland Bitāns advokātu birojam praktikanta statusā. Prakse būs savienojama ar studijām.


  Vēl… Tev ir iespēja meistarklases programmas laikā kļūt par daļu no mūsu komandas un iejusties biroja ikdienas dzīvē! Tas ietver arī komandas apmācības, neformālos un sociālās atbildības pasākumus.

   

  Piesakies šeit


  Sīkāka informācija: pa tālruni 67280102 vai e-pastu masterclass@eversheds-sutherland.lv.

   

  Informācija par Tavas personas datu apstrādi

  Vispārīga informācija

  Tavas mācību prakses laikā zvērinātu advokātu birojā ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA, reģistrācijas numurs 40203329751, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 20a-9, Rīga, LV-1011, Latvija (“Birojs” vai “mēs”) Birojs iegūst par Tavi tādus personas datus kā Tavs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītība, u.tml. Visa minētā informācija un cita informācija par Tevi turpmāk saukta “Personas dati”.
  Daži no Taviem Personas datiem ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Tevi līgumu par mācību praksi un izpildītu šī līguma noteikumus. Tu nevari atteikties sniegt šos Personas datus.
  Papildus Personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga. Ja Tu nesniedz Personas datus, mēs nevarēsim sasniegt dažus no šajā paziņojumā zemāk norādītajiem nolūkiem.
  Birojs ir datu pārzinis un ir atbildīga par Tavu Personas datu apstrādi.

  Kādiem nolūkiem mēs izmantojam Personas datus

  Mēs varam izmantot Tavus Personas datus, lai:

  • Sazinātos ar Tevi;
  • Noslēgtu un pildītu līgumu par mācību praksi;
  • Veiktu lietvedību;
  • Aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
  • Reaģētu uz valsts iestāžu pārbaudēm vai pieprasījumiem;
  • Risinātu strīdus un pretenzijas.

   

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  Tavi Personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta pirmās daļas (a) punkts (Tava piekrišana);
  • VDAR 6. panta pirmās daļas (b) punkts (pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas un līguma izpilde);
  • VDAR 6. panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
  • VDAR 6. panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu leģitīmas intereses).

  Mūsu leģitīmās intereses ir atbilstības nodrošināšana un mūsu likumīgo interešu aizsardzība.

  Personas datu saņēmēji

  Tavi Personas dati netiks nodoti ārpus Biroja.

  Personas datu integritāte un glabāšana

  Tavi Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams iepriekš minētajiem nolūkiem. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt Tavus Personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.
  Tev ir pienākums uzturēt savus Personas datus atjauninātus un informēt mūs par izmaiņām Tavos Personas datos, kas ir mūsu rīcībā.

  Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

  Ja Tavu Personas datu apstrāde notiek uz Tavas piekrišanas pamata, Tev ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata veiktās Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.
  Lai pieprasītu piekļuvi saviem Personas datiem, veiktu to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par to, kā mēs rīkojamies ar Taviem Personas datiem, Tu vari iesniegt mums pieprasījumu, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja uzskati, ka mūsu rīcība ar Taviem Personas datiem neatbilst tiesību aktiem, Tev ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back