Global menu

Our global pages

Close

Financiering van groene investeringen

 • Netherlands

  06-02-2017

  Er wordt te weinig geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing om de emissiereductiedoelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen aldus de Nederlandsche Bank (DNB) in een recent artikel. DNB formuleert in dit artikel een aantal knelpunten die ervoor zorgen dat een financiële prikkel ontbreekt om investeringen die bijdragen aan de vermindering van C02-uitstoot te financieren.

  Knelpunten
  Momenteel bestaat er een overschot aan CO2-rechten, waardoor de prijs per ton CO2-uitstoot erg laag ligt. Dit motiveert ondernemingen niet om investeringen die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot (ook wel groene investeringen) te doen. Daarnaast kunnen risicokosten van potentiele financiers oplopen door gebrek aan een langetermijnvisie (heldere doelen en transitiepaden voor de verschillende sectoren en perioden) van de overheid. De overheid kan bijvoorbeeld door middel van een klimaatwet met een governance structuur een dergelijke langetermijnvisie vormgeven. De regering geeft daarin dan aan hoe de gestelde doelstellingen periodiek moeten worden gehaald.

  Een andere knelpunt voor potentiele financiers zijn de relatief hoge investeringskosten die gemoeid zijn met groene projecten die een veelal lange terugverdientijd kennen. Dit brengt liquiditeitsrisico’s mee voor banken en investeerders. Het inschatten van klimaatrisico’s en de duurzaamheid van de investeringen is door het ontbreken van duidelijke maatstaven lastig. Daarnaast is er een groot gebrek aan durfkapitaal voor duurzame innovatie die nog in de beginfase zitten. Vaak zijn dit ook nog eens kleinschalige projecten, waardoor het voor investeerders veelal niet de moeite waard is om een goede risicoanalyse te maken.

  Groene obligaties
  Groene obligaties worden vaak uitgegeven met als doel om groene investeringen te doen, waarbij vaak verschillende groene projecten worden gebundeld. Een voorbeeld van groene obligaties zijn obligaties die voldoen aan de criteria van de Green Bond Principles (zie ook de website van de International Capital Market Association voor meer informatie). De uitgifte van groene obligaties is volgens DNB in haar position paper de laatste jaren explosief gestegen van 3 miljard in 2012 tot 42 miljard in 2015. Nederland is wereldwijd de 5e uitgever van groene obligaties. De belangrijkste uitgevers in Nederland zijn NWB, FMO en BNG. Beleggers hebben duidelijk een behoefte aan groene obligaties, wat onder meer gedreven wordt door institutionele beleggers die zich hebben gecommitteerd aan vergroening van hun beleggingsportefeuille.

  Kansen
  Institutionele beleggers kunnen de bovengenoemde knelpunten gedeeltelijk ondervangen, omdat zij vaak langlopende verplichtingen hebben. De kleinschaligheid van duurzame innovatie blijft vaak wel een knelpunt, waardoor groene investeringen uitblijven. Kleine projecten worden aantrekkelijker gemaakt door deze te bundelen in beleggingen van voldoende schaalgrootte met het gewenste risico-rendement profiel, zoals bij groene obligaties het geval is. In Nederland hebben institutionele beleggers hiervoor de Nederlandse Investeringsinstelling opgericht.

  Conclusie
  De DNB probeert groene investeringen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Zij heeft daarom het Platform voor Duurzame Financiering (bestaande uit de financiële sector, overheden en toezichthouders) opgericht. Deze organisatie onderzoekt hoe onnodige belemmeringen vanuit toezicht voor institutionele beleggers kunnen worden weggenomen of voorkomen, zodat groene investeringen worden gestimuleerd.

  Eversheds Sutherland heeft nationaal en internationaal meerdere groene financieringsprojecten begeleidt en denkt graag met u mee over investeringen in groene projecten of de uitgifte van groene obligaties.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back