Global menu

Our global pages

Close

Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen

 • Netherlands

  05-09-2017

   

  Op 1 juli 2017 is de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen (de Wet) in werking getreden. De Wet beschermt MKB en zelfstandig ondernemers tegen grote bedrijven, die langere betalingstermijnen opleggen dan 60 dagen. In deze nieuwsbrief worden de gevolgen van de Wet toegelicht en mogelijke uitzonderingen daaronder. Tot slot zal kort worden ingegaan op het overgangsrecht van de Wet.

  De gevolgen
  Op 1 juli 2017 is de Wet in werking getreden door wijziging van artikel 6:119a BW waaraan een nieuw lid 6 is toegevoegd:

  “In afwijking van lid 5 kunnen partijen geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan zestig dagen indien de schuldenaar een rechtspersoon is die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 2:397, leden 1 en 2 van Boek 2, en de schuldeiser een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, die gedurende die periode aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan. Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.”

  Artikel 2:397 lid 1 BW bevat de volgende drie vereisten:

   

  1. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

   

  Voor de toepassing van artikel 2:397 lid 1 BW worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het aantal werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet indien de rechtspersoon artikel 2:408 BW toepast volgens artikel 2:397 BW.

  Artikel 2:397 lid 1 BW bepaalt voor het jaarrekeningenrecht de grens tussen enerzijds grote rechtspersonen en anderzijds middelgrote rechtspersonen en andere rechtspersonen die geen grote rechtspersonen zijn. Op grond van artikel 6:119a lid 6 BW is het niet toegestaan om een langere betaaltermijn overeen te komen dan 60 dagen indien in de eerste plaats de schuldenaar niet voldoet aan ten minste twee van bovenstaande drie vereisten; het betreft dan een grote rechtspersoon. In de tweede plaats geniet de schuldeiser pas bescherming tegen betaaltermijnen van meer dan 60 dagen indien deze wel aan ten minste twee van de drie bovenstaande vereisten voldoet; het betreft dan geen grote rechtspersoon. Artikel 6:119a BW is niet van toepassing indien zowel de schuldenaar als de schuldeiser grote rechtspersonen zijn op grond van artikel 2:397 lid 1 en 2 BW.

  Indien een grote rechtspersoon een betaaltermijn afspreekt van meer dan 60 dagen met een kleinere rechtspersoon, dan is deze afspraak nietig. De betaaltermijn wordt in dat geval van rechtswege 30 dagen, waarbij de wettelijke rente zal aanvangen na 30 dagen indien de schuldenaar op dat moment in verzuim is. De wet geeft geen andere sancties voor het in strijd handelen met artikel 6:119a BW.

  Overgangsrecht
  Op grond van het overgangsrecht, zoals opgenomen in de memorie van toelichting van de Wet, is artikel 6:119a lid 6 BW in beginsel niet van toepassing op overeenkomsten die vóór het intreden van de Wet zijn gesloten. Voor deze overeenkomsten geldt dat deze binnen maximaal één jaar, dus voor 1 juli 2018, zijn aangepast naar een betalingstermijn van maximaal 60 dagen. Als deze overeenkomsten met een betaaltermijn van meer dan 60 dagen niet zijn aangepast na 1 juli 2018, zijn deze betaaltermijnen nietig en zal de reguliere betaaltermijn van 30 dagen gaan gelden.

  Eversheds Sutherland assisteert u graag om dergelijke betaaltermijnen aan te passen in bestaande overeenkomsten. 

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back