Global menu

Our global pages

Close

Geregistreerde beheerders van beleggingsinstellingen moeten risico’s op witwassen en terrorismefinanciering verkleinen

 • Netherlands

  17-10-2017

   

  De AFM heeft eind 2016 actief aan 223 van de vergunningplicht vrijgestelde beheerders van beleggingsinstellingen gevraag wat zij doen aan preventie van witwassen en terrorismefinanciering. De AFM vermoedde dat door een deel van deze geregistreerde beheerders te weinig zou worden gedaan om te voorkomen dat zij bewust dan wel onbewust bij dergelijke activiteiten betrokken zouden raken.

  De uitkomst van het onderzoek bevestigt de AFM in haar vermoeden. Een groot deel van de ondervraagde beheerders bleek op onderdelen onvoldoende te doen om naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (“Wwft”) en de Sanctiewet 1977. Op een aantal vlakken dient de naleving van de wetgeving te worden verbeterd teneinde de risico’s op witwassen en terrorisme financiering te verkleinen.

  De AFM heeft in dit verband de navolgende onderwerpen geïdentificeerd ten aanzien waarvan beheerders actief maatregelen dienen te nemen:

  • bij een aantal beheerders ontbrak een schriftelijke Wwft- en Sanctiewetbeleid. Een dergelijk beleid dient in interne procedures te worden vastgelegd, bijvoorbeeld de wijze waarop cliënten worden ingedeeld in risico categorieën, hoe de risico’s worden vastgesteld en beheerst;
  • uitvoering van cliënten onderzoek dient te worden verbeterd. Niet alleen de cliënt maar alle zakelijke relaties dienen te worden gecontroleerd. Beheerders moeten er zorg voor dragen dat zij alle relevante identificatieverplichtingen in het vizier hebben en daadwerkelijk naleven, bijvoorbeeld de UBO check;
  • betere en extra controle op activiteiten in risicolanden (landen aangemerkt door FATF, top 50 Corruption Perception Index 2015 en landen waaraan internationale sancties zijn opgelegd) door extra en passende procedures;
  • screening ten opzichte van sanctielijsten gaat goed, maar blijft wel eigen verantwoordelijkheid, niet te lichtvaardig mag afgegaan worden op controles de door andere instellingen, bijvoorbeeld banken, zijn verricht.

  Ook voor vergunninghoudende beheerders geldt dat naleving van de Wwft verplichtingen op de agenda dient te (blijven) staan. De AFM adviseert dergelijke instellingen na te gaan of hun huidige beleid en procedures toereikend zijn.

  Eversheds Sutherland adviseert regelmatig instellingen ten aanzien van de naleving van de op hen rustende Wwft verplichtingen. Daarnaast verzorgt Eversheds Sutherland op verzoek op maat gemaakte trainingen gericht op Wwft verplichtingen en beleid.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Bolkenstein of Lucas Lustermans.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back