Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Preventívna reštrukturalizácia a ďalšie zmeny v konkurznom práve

 • Slovakia

  20-06-2022

  Dňa 17. 7. 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, resp. jeho podstatná časť, ktorý okrem iného nanovo definuje hroziaci úpadok, zavádza nové právne inštitúty tzv. preventívnej reštrukturalizácie a zároveň mení podmienky úpadku a s tým súvisiacu možnosť resp. povinnosť podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.

  Čo je hroziaci úpadok?

  Dlžník je v hroziacom úpadku, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť. V prípade hroziaceho úpadku má dlžník povinnosti prijať preventívne opatrenia na odvrátenie hroziaceho úpadku.

  Preventívna reštrukturalizácia

  Jednou z možností v prípadoch hroziaceho úpadku je riešenie situácie prostredníctvom verejnej alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácie. Verejná preventívna reštrukturalizácia za určitých podmienok poskytuje dlžníkovi tzv. dočasnú ochranu (ochrana pred vyhlásením konkurzu, alebo povolením reštrukturalizácie, ochrana pred povinnosťou podať návrh na konkurz, pred vedením exekúcie či odstúpením, resp. výpoveďou zmluvy) na obdobie maximálne 3 plus 3 mesiace. Zároveň sa rušia doteraz zavedené inštitúty dočasnej ochrany.

  Neverejná preventívna reštrukturalizácia je určená pre riešenie situácií, kedy je veriteľom subjekt podliehajúci dohľadu NBS.

  Zmeny v konkurzných predpisoch

  Zákon nepriamo novelizuje aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, pričom medzi najvýznamnejšie zmeny patria:

  -         zmena definície platobnej neschopnosti právnickej osoby na menej prísnu, podľa ktorej právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (namiesto pôvodných 30 dní);

  -         upravuje aj domnienka platobnej schopnosti - ak so zreteľom na všetky okolnosti možno odôvodnene predpokladať, že v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku je možné pokračovať a rozdiel medzi výškou jej splatných peňažných záväzkov a peňažného majetku (ďalej len „medzera krytia“) je menej ako desatina výšky jej splatných peňažných záväzkov, alebo v dobe nie dlhšej ako 60 dní medzera krytia pod takúto hranicu klesne;

  -         opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka (právnickú osobu) podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť (aktuálne je dlžník povinný podať návrh len pre prípad predĺženia);

  -         vo väčšine prípadov sa teda do istej miery sťažujú podmienky pre podanie veriteľského návrhu, resp. pre následné vyústenie do vyhlásenia konkurzu – trojnásobne dlhšia doba neuhradenia pohľadávky po splatnosti, medzera krytia;

  -         naopak, zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka (spoločnosť bola zrušená ale nevstúpila do likvidácie, zastavenie neúspešnej exekúcie po viac ako 30 mesiacoch);

  -         zavádza sa elektronizácia konania a prihlasovania pohľadávok: návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. povolenie reštrukturalizácie už bude možné podať len elektronicky; rovnako to platí aj pre veriteľov, ktorí si budú môcť uplatniť prihlášky pohľadávok len prostredníctvom elektronických podaní.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back