Global menu

Our global pages

Close

Nepredvídateľný rast cien stavebných materiálov a verejné zákazky

 • Slovakia

  15-08-2022

  Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej ako „ministerstvo“) vydalo dlho očakávaný metodický pokyn k mechanizmu úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, konkrétne metodický pokyn č. 22/2022.

  Metodický pokyn nadväzuje na metodický pokyn Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022, ktorý stanovuje podmienky, za akých je možné uzatvoriť dodatok k existujúcej zmluve, rámcovej zmluve a koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní, za akých podmienok a v akej maximálnej výške je možné dohodnutú cenu zmeniť, ako aj pravidlá posudzovania predvídateľnosti zmien nákladov.

  V nadväznosti na uvedený metodický pokyn Úradu pre verejné obstarávanie ministerstvo v aktuálnom metodickom pokyne stanovilo presnú indexáciu a kalkuláciu navýšenia ceny s ohľadom na rast cien jednotlivých komodít. Zároveň stanovuje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti povinnosť používať takto určený mechanizmus navýšenia na výpočet hodnoty dodatku zmluvy vo všetkých prípadoch vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály pri všetkých obstaraných stavbách.

  Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov. Pre budúce zmluvné vzťahy platí metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby č. 19/2022.

  Ministerstvo predpokladá, že uvedený metodický pokyn môže byť vhodným základom aj pre iné ministerstvá, ústredné orgány štátnej a verejnej správy a pre územnú samosprávu pri aplikovaní mechanizmu úpravy ceny z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií.

  Pre úplnosť dodávame, že podobné mechanizmy už boli odskúšané aj v zahraničí, napríklad v Spolkovej republike Nemecko.

  Konkrétne ide o výnos (č.: BWI7-70437/9#4) Spolkového ministerstva pre bývanie, rozvoj miest a výstavbu (BMWSB) z 25. marca 2022 a výnos z 22. júna 2022, ktorou sa oznamuje predĺženie platnosti úpravy do 31. decembra 2022.

  Výnos sa vzťahuje len na určité materiály a výrobky a obsahuje presné pokyny pre federálne orgány, ako postupovať v prípade existujúcich zákaziek, prebiehajúcich postupov zadávania zákaziek a nových postupov zadávania zákaziek. Má sa pritom postupovať od prípadu k prípadu a návrhy sa pohybujú v rozpätí:

  • od flexibilného stanovenia cien (prostredníctvom doložiek o cene materiálu) s odkazom na konkrétny cenový index (obzvlášť odporúčané),
  • cez predĺžené lehoty na plnenie zmluvy,
  • až po rozdelenie dodatočne vzniknutých nákladov medzi zhotoviteľa a objednávateľa.

  Platnosť výnosu bola pôvodne obmedzená do 30. júna 2022, avšak bola predĺžená do 31. decembra 2022.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back