Global menu

Our global pages

Close

Právne novinky v skratke | marec 2023

 • Slovakia

  10-03-2023

  Zvýšenie minimálneho mzdového zvýhodnenia zamestnancov od 1. 6. 2023

  Minimálne mzdové zvýhodnenie zamestnancov bude od 1. 6. 2023 opäť určované podľa režimu spred roka 2020, a to nasledovne:
  - práca v sobotu – 50 % minimálnej mzdy
  - práca v nedeľu –  100 % minimálnej mzdy
  - nočná práca – 40 % minimálnej mzdy.

  Filip Kozoň | Koncipient 

   

  Zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách od 1. 1. 2023

  Od začiatku roka 2023 sa zvýšili sumy stravného pri pracovných cestách zamestnancov. Výška stravného závisí od dĺžky pracovnej cesty nasledovne:
  - 6,80 eur v trvaní cesty 5 až 12 hodín,
  - 10,10 eur nad 12 hodín do 18 hodín a
  - 15,30 eur ak cesta trvá viac ako 18 hodín.

  Ján Macej | Advokát

   

  Odvod z nadmerných príjmov z predaja elektriny

  Výrobcovia elektriny z inframarginálnych zdrojov (OZE, jadrová energia, hnedé uhlie), resp. s nimi prepojené osoby, ktoré dodávajú elektrinu vyrobenú výrobcom na veľkoobchodný trh, sú povinní podať oznámenie a zaplatiť odvod z nadmerných príjmov prvýkrát za mesiac február 2023, a to najneskôr do 25. 3. 2023. Odvod predstavuje 90 % nadmerného príjmu, pričom nadmerným príjmom sa rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.

  Sylvia Berová | Advokátka

   

  Certifikátom pre e-podpis na čipoch OP vydaných do 20. 6. 2021 uplynula 31. 12. 2022 platnosť

  Certifikátom uloženým na čipoch OP vydaných do 20. 6. 2021 skončila     31. 12. 2022 platnosť. V prechodnom období do 30. 6. 2023 je možné vybrané úkony (autorizácia elektronických dokumentov na portáli Finančnej správy, colných vyhlásení, ...) realizovať cez alternatívu – zdokonalený elektronický podpis. 

  Soňa Petrovičová | Advokátka 

   

  Informačná povinnosť pri vyslaní

  Aj vyslaní zamestnanci majú právo na predvídateľné a transparentné pracovné podmienky. Doplnený § 54b Zákonníka práce vymedzuje rozsah oznamovacej povinnosti zamestnávateľa, ako aj výnimku pre prípad, ak doba vyslania nepresiahne 4 po sebe nasledujúce týždne.

  Jana Sapáková | Counsel

   

  Energodotácie na Slovensku 

  Ministerstvo hospodárstva reagovalo na zvýšené ceny elektriny, okrem iného aj tým, že podnikateľom v roku 2022 kompenzovalo vysoké ceny energií, ktoré prevyšovali určené cenové stropy. Podmienky kompenzácie však boli nastavené tak, že mnoho subjektov dotáciu nedostalo. V praxi sa často dostávali do týchto situácií podnikatelia v prenajatých obchodných priestoroch. Rovnaké kompenzácie s rovnakými podmienkami sú plánované aj na rok 2023.

  Ján Ščerba | Koncipient

   

  Mzda alebo náhrada mzdy pri výkone dobrovoľníckej činnosti  

  NR SR prijala novelu zákona o dobrovoľníctve, ktorou sa menia aj ustanovenia Zákonníka práce. Od 1. 3. 2023 sa zamestnávatelia budú môcť so zamestnancami dohodnúť na vyplatení mzdy alebo náhrady mzdy počas pracovného voľna poskytnutého na účel dobrovoľníckej činnosti.

  Paulína Šlauková | Koncipientka 

   

  Je výkopová zemina odpadom?

  Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí Porr Bau GmbH vyhodnotil, že výkopová zemina môže byť pri dodržaní špecifických podmienok kvalifikovaná ako vedľajší produkt, na ktorý sa nevzťahuje odpadový režim, resp. môže dosiahnuť stav konca odpadov. Výkopová zemina použitá v mieste jej vzniku tiež nie je odpadom.

  Annamária Tóthová | Partnerka 

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back