Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Milostivé léto v plném proudu

 • Czech Republic

10-11-2021

Odpuštění veřejnoprávních dluhů fyzickým osobám


Co se skrývá pod názvem „Milostivé léto“, komu slouží a jak správně postupovat. Advokátní kancelář Eversheds Sutherland pro své klienty a čtenáře připravila informace, na koho se Milostivé léto vztahuje a jak mohou dlužníci postupovat.

Jaké musíte splnit podmínky

Pokud máte zájem zbavit se svých veřejnoprávních dluhů jednou pro vždy, postupujte dle bodů níže:

 1. Milostivé léto („ ML “) lze využít pouze v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 . Rozhodné však je, aby proti dlužníkovi byla již k 28. říjnu 2021 vedena exekuce. Na později zahájené exekuce se již ML nevztahuje.
 2. Máte dluh jako fyzická osoba ? Dluh může být spojený s Vaším živnostenským podnikáním, avšak nesmí se jednat o dluhy právnických osob.
 3. Je dluh již proti Vám vymáhán v rámci exekučního řízení soudním exekutorem?

  ML se nevztahuje na:

  a) daňové exekuce (vede Finanční správa nebo Celní úřad),
  b) správní exekuce (vedou obce s rozšířenou působností, městské úřady, magistráty),
  c) insolvenční řízení,
  d) výkon rozhodnutí vedený podle občanského soudního řádu.

 4. Jedná se o veřejnoprávní dluh? Tzn. máte svůj dluh proti státu, krajům, obci nebo firmě, kde mají většinový podíl jejich příspěvkové organizace? Typicky jde o dluhy na obecním nájmu, za jízdu načerno, za koncesionářské poplatky, u nemocnic, za zdravotní pojištění nebo u ČEZ.

  Nevztahuje se na dluhy na základě:

  a) peněžitých trestů a jiných majetkových sankcí uložených v trestním řízení pro úmyslný trestný čin „Náhrada škody způsobené úmyslně“,
  b) náhrady škody na zdraví,
  c) výživného, včetně pohledávek za náhradní výživné (vyplacené dávky náhradního výživného jsou vymáhány proti povinnému rodiči nebo jiné osobě s vyživovací povinností).

Pokud Váš dluh vyhovuje výše zmíněným kritériím, zbavíte se ho následujícím způsobem

 1. V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatíte (Vy nebo 3. osoba za Vás) jistinu a paušální náklady exekutora (908 Kč s DPH).
 2. Pokud jste již k 28. říjnu 2021 měli zaplacenou jistinu dluhu (původní vymáhaný dluh bez dalšího příslušenství) a zároveň došlo k vymožení paušální odměny exekutora ve výši 750 Kč + DPH (908 Kč). Toto je velmi málo pravděpodobný scénář, neboť jistina je úplně poslední část dluhu, na který se Vaše průběžné platby započítávají, soudní exekutor osvobodí dlužníka od placení dalšího příslušenství a zastaví exekuci .

Doporučujeme následující postup:

 1. Kontaktovat Vašeho exekutora za účelem vyčíslení všech Vašich exekucí, popřípadě požádat online o výpis z rejstříku exekucí (zpoplatněné 100 Kč).
 2. Zkontrolovat, zda splňujete podmínky pro ML.
 3. V případě, že máte více dluhů (více jednotlivých jistin), vztahuje se ML na každou takovouto jistinu zvlášť. Tzn. můžete zaplatit jen některé jistiny (a s tím spojenou vždy paušální náhradu nákladů exekuce 908 Kč), a v tomto rozsahu dojde k částečnému zastavení exekuce. O tomto postupu je potřeba exekutora dopředu informovat, aby nedošlo k započítání Vaší splátky na jiný dluh.
 4. Platbu je potřeba při zadávání v internetovém bankovnictví označit , aby bylo zřejmé, že se jedná o ML a na jaký dluh je určena.
 5. Pokud máte dluh na zdravotním pojištění , vykládají pojišťovny penále ze zdravotního pojištění jako zvláštní dluh, který není příslušenstvím nezaplaceného zdravotního pojištění. Tento postup není v souladu s původním úmyslem zákonodárce. VZP v tomto smyslu podala žádost k Ministerstvu spravedlnosti o vyjádření a právní rozbor této problematiky. Dle vyjádření ministerstva ze dne 9. 11. 2021 jsou i penále zahrnuty do osvobození, a tedy v případě dluhu na zdravotním pojištění stačí zaplatit pouze dlužnou jistinu a nikoli penále .

Ke stažení v PDF: Legal Alert | Milostivé léto v plném proudu

Pro více informací kontaktujte

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back