Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Novinky v testování zaměstnanců od 17. 1. 2022

 • Czech Republic

02-02-2022

Od 17. 1. 2022 došlo ke změně v povinném testování zaměstnanců:

 1. častější testování

 2. žádné výjimky pro očkované

Jak často je nutné testovat?

 • Všichni zaměstnavatelé jsou povinni od 17. 1. 2022 provádět na pracovišti testování svých zaměstnanců dvakrát za týden .
  • Testování musí být prováděno prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT), určeného pro sebetestování (použití laickou osobou).
  • Následující testování v týdnu proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (tj. pokud první test bude v pondělí, druhý test může být proveden nejdříve ve čtvrtek).
  • Není-li zaměstnanec přítomen na pracovišti v den testování, test se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
 • Pro účely zajištění testování se za zaměstnance považují stále i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

Jaké mají povinnosti zaměstnanci?

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni test podstoupit.
 • Postupy pří odmítnutí testování ze strany zaměstnance zůstávají stejné:
  • Zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici a omezit setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
  • Zaměstnanec je povinen nosit respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a
  • dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob.
 • V případě, že je výsledek testu pozitivní, je zaměstnanec povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat svého zaměstnavatele, opustit pracoviště a poskytnout součinnost krajské hygienické stanici, která nařídí karanténu v rozsahu pěti dnů.
  • Karanténa může být ukončena dříve, a to negativním RT-PCR testem.

Jakou náhradu mzdy zaměstnanci obdrží?

 • Nepřítomnost zaměstnance na pracovišti v důsledku pozitivního testu a karantény, je považována za pracovní neschopnost a zaměstnanci náleží náhrada ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance.
 • Zaměstnanci současně přísluší při splnění stanovených podmínek tzv. izolačka, tj. mimořádný příspěvek k náhradě mzdy při nařízené karanténě (izolaci) ve výši až 370 Kč za den, když součet náhrady mzdy a izolačky nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku.

Kdo má výjimku z testování?

 • Povinné testování se nebude vztahovat pouze na osoby, které:
  • v posledních 72 hodinách podstoupili RT-PCR test s negativním výsledkem,
  • v posledních 24 hodinách podstoupili rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem,
  • podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele,
  • prodělali onemocnění COVID-19, uplynula doba nařízení karantény a od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dnů,
  • pracují mimo pracoviště (typicky na home office) nebo izolovaně bez styku s třetími osobami.
 • Zaměstnanci jsou povinni prokázat, že se na ně vztahují dané výjimky, a to buď potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb / digitálním certifikátem nebo písemným potvrzením od jiného zaměstnavatele.

A co OSVČ nebo jednatelé?

Nové podmínky testování se budou od 17. 1. 2022 vztahovat i na osoby samostatně výdělečné činné, které vykonávají svou hlavní činnost na území ČR nebo na členy orgánů právnických osob, setkávají-li se v rámci své činnosti se třetími osobami.

Jakou evidenci je nutné vést a komu hlásit pozitivní testy?

 • Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci testovaných osob, a to v rozsahu:

  • datum testování, jméno testované osoby, datum narození, číslo pojištěnce a název zdravotní pojišťovny a výsledek testů.

  • Zaměstnavatel je povinen uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dní.

 • Zaměstnavatelé mají nově povinnost zaslat krajské hygienické stanici seznam osob, které byly pozitivně testovány (údaje uvedené výše plus kontaktní telefon zaměstnance), a to nejpozději následující den po zjištěné pozitivitě formou elektronického hlášení.

A jak je to s proplácením testů?

Zaměstnavatelé mají nárok na příspěvek v rozsahu 60 Kč / test / měsíc / zaměstnanec. Bližší informace k čerpání příspěvku najdete ZDE .

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back