Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Čo potrebujete vedieť o skrátenej práci (Kurzarbeit)

  • Slovakia

16-02-2022

Od 1.3.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce. Kurzarbeit nahrádza aktuálnu schému Prvej pomoci. Nevzťahuje sa na živnostníkov.

Medzi základné podmienky na strane zamestnávateľa patrí najmä:

  • prítomnosť vonkajšieho faktora (napr. mimoriadna situácia, mimoriadna okolnosť, vyššia moc, živelná pohroma),
  • obmedzenie činnosti zamestnávateľa - zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu najmenej 1/3 zamestnancom v rozsahu najmenej 10 % týždenného pracovného času,
  • podanie žiadosti v lehote,
  • existencia dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom,
  • odvedenie poistného počas posledných 24 mesiacov,
  • neporušenie nelegálneho zamestnávania počas 2 rokov pred podaním žiadosti.

Doba podpory - maximálne 6 mesiacov počas 24 mesiacov

Aká bude výška úhrady mzdových nákladov zo strany štátu?

Aplikovať sa bude pomer 60 (štát) : 20 (zamestnávateľ) : 20 (zamestnanec)

Štát prispeje najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje – aktuálne maximálne 7,81 na hodinu.

Ako a kam podať žiadosť?

Žiadosť so podáva elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odvodové zaťaženie zostáva pre zamestnávateľa rovnaké

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí len zamestnávateľ, a to v sadzbe 0,5% z vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľ má „prostredníctvom e-Služieb poskytnúť Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov do 25. februára 2022. V e-Službách si zároveň nájdu novú možnosť – export súboru obsahujúceho výlučne zoznam zamestnancov - pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s doplneným stĺpcom „kurzarbeit“.“

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back