Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Obnoviteľné zdroje energie

 • Slovakia

14-12-2021

Plánovaná podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva predstavilo v rámci konajúceho sa workshopu podrobnosti k plánovaným aukciám a podmienkam na vyplatenie finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre obnoviteľné zdroje energie.

1. Všeobecne

Súvisiaca prezentácia sa nachádza v tomto linku: https://www.mhsr.sk/uploads/files/Xz5yrDl8.pdf . Jedná sa zatiaľ len o predbežné informácie, pričom ministerstvo rado zohľadní všetky konštruktívne pripomienky. Je dôležité, aby podmienky aukcií boli nastavené tak, aby boli realistické a skutočne splniteľné, aby mohli byť finančné prostriedky v stanovenom období vyplatené.

2. Lehota na zaslanie pripomienok

Lehota na zaslanie pripomienok končí 15.12.2021 . Pripomienky sa zasielajú emailom na adresu: plan.obnovy.energetika@mhsr.sk

3. Najdôležitejšie body

 • Spolu je z Plánu obnovy Slovenskej republiky vyčlenených 226 miliónov EUR na energetické projekty, ktoré majú byť zrealizované do júna 2026,
 • Nebude sa už jednať o tzv. prevádzkovú podporu, ale už len investičnú podporu,
 • Čiastka 103 miliónov EUR je vyhradená pre nové obnoviteľné zdroje (s výnimkou vodnej energie). Počíta sa celkovo s výstavbou novopripojených 120 MW , pričom jednotlivé zdroje majú byť medzi 10 kW až 50 MW,
 • Prvá aukcia by sa mala uskutočniť už koncom marca 2022 , celková vyhradená suma predstavuje 51 miliónov EUR. Ďalšie kolo s 51 miliónmi EUR je plánované na jar 2023. V januári 2022 bude zverejnený presný harmonogram .

4. Základné parametre podpory

 • max. 60% celkových nákladov (v Bratislavskom kraji len 45%),
 • max. 15 miliónov EUR na projekt,
 • len do výšky rozdielu medzi nákladmi na obnoviteľný zdroj a referenčnú technológiu – zemný plyn.

5. Vyhodnotenie aukcie

 • Hodnotiace kritéria :
  • 70% - nákladová efektívnosť ,
  • 20% - flexibilita (pri vetre a slnku je želaná napr. batéria),
  • 10% - využitie pôdy (ak sa pôda nevyužije, alebo sa nevyužije len pôda nízkej kvality, bude projekt lepšie hodnotený).
 • Porovnávanie odlišných technológií – očakávaná výška podpory na 1 MWh (tabuľka na str. 11 prezentácie),
 • Musia byť dodržané požiadavky na ochranu životného prostredia (princíp: „do no significant harm“),
 • Maximálna hodnota podproy – 27 EUR/MWh .

6. Uzavretie zmluvy a následné podmienky

V prípade úspechu bude uzatvorená zmluva s ministerstvom. Ak nebudú nižšie uvedené body splnené včas, nebude možné čerpať financie:

 • do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy je potrebné predložiť:
  • Osvedčenie ministerstva hospodárstva o súlade projektu s energetickou politikou SR,
  • Potvrdenie o začiatku procesu verejného obstarávania,
  • Potvrdenie o začiatku procesu EIA,
  • Harmonogram krokov pre splnenie dodatočných podmienok zmluvy.
 • do 12-18 mesiacov od uzavretia zmluvy je potrebné predložiť:
  • Výsledok verejného obstarávania,
  • Potvrdenie o rezervácii kapacity od prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
  • Potvrdenie o ukončení procesu EIA.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back