Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Ústavný súd SR pozastavil účinnosť nového výpovedného dôvodu z pracovného pomeru

  • Slovakia

03-01-2022

S účinnosťou od 1.1.2022 mala nadobudnúť účinnosť novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, na základe ktorej mal pribudnúť nový výpovedný dôvod z pracovného pomeru.

Konkrétne, malo ísť o nový výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 f) ZP pre prípady keď zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

Ústavný súd SR uznesením č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021 pozastavil účinnosť uvedeného ustanovenia Zákonníka práce s účinnosťou od vyhlásenia tohto uznesenia v zbierke zákonov (29.12.2021): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/539/20211229

Keďže Ústavný súd SR prijal návrh na ďalšie konanie, konečné rozhodnutie o prípadnom nesúlade uvedeného výpovedného dôvodu s Ústavou SR bude známe až v budúcnosti.

Až do rozhodnutia Ústavného súdu SR nebude možné tento výpovedný dôvod používať.

Vláda SR rozhodla o možnosti udeliť národné víza vybraným kategóriám príslušníkov tretích krajín s účinnosťou od 1.4.2022:

Nariadením č. 520/2021 Z. z. vláda SR rozhodla, že je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2022 národné vízum občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny , ktorí budú zamestnaní v zamestnaní ako vodič autobusu (spolu max. vydaných 150 národných víz) alebo ako vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu ( medzinárodná doprava ) a vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu ( vnútroštátna doprava ), max. v počte vydaných 1 770 národných víz. Vydané národné víza budú udeľované na čas trvania zamestnania, naviac však na jeden rok.

Nariadením č. 521/2021 Z. z. vláda SR rozhodla, že je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2022 národné vízum štátnym príslušníkom tretích krajín , ktorí sú absolventmi :

  • druhého stupňa slovenskej alebo českej vysokej školy,
  • vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca,
  • vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2 uvedeného nariadenia (riadiaci pracovníci, špecialisti v IT oblasti, lekári, vedci a výskumníci a technickí pracovníci).

Vydané národné víza budú udeľované v počte spolu max. 3000 národných víz. Národné víza budú udelené na účel hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní a na čas trvania zamestnania, naviac však na jeden rok.

Od 1.4.2022 tak môže zamestnávateľ zamestnávať aj vyššie uvedeného osoby, na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti: „ Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum a ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. “ (§ 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu tohto zákona).

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back