Global menu

Our global pages

Close

TOP 5 judikatúry v oblasti pracovného práva roku 2021

  • Slovakia

07-02-2022

Aj rok 2021 bol bohatý na súdne rozhodnutia, ktoré advokátom, právnikom, ale aj zamestnávateľom a zamestnancom pomáhajú zorientovať sa v teoretických ustanoveniach Zákonníka práce a aplikovať ich do praxe.

Tím pracovného práva advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland na Slovensku pre vás vybral TOP 5 judikátov za rok 2021.

1. Najvyšší súd SR rozhodol, že za prácu nadčas môže byť považovaná aj práca nadčas vykonávaná bez výslovného príkazu zamestnávateľa

Aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi prácu nadčas výslovne nenariadil, ani sa s ním na práci nadčas nedohodol, práca vykonávaná mimo rozvrhu bežného pracovného času s vedomím zamestnávateľa a preberaním a využívaním výsledkov práce zamestnanca, môže byť prácou nadčas. Nesplnenie podmienky prechodnosti a naliehavosti zvýšenej potreby práce, neznamená stratu povahy vykonanej práce ako práce nadčas.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. februára 2021, sp. zn. 5Cdo/24/2019)

Zákonník práce v § 97 definuje prácu nadčas, ako prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávanú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Najvyšší súd sa v svojom rozhodnutí vyjadril, že Zákonník práce neustanovuje formu príkazu alebo súhlasu zamestnávateľa s prácou nadčas. Za príkaz práce nadčas možno považovať aj uloženie takého rozsahu práce v krátkom termíne, že takáto práca sa nedá splniť v riadnom pracovnom čase. Súhlas s prácou načas môže byť uskutočnený písomne, ústne, ale aj mlčky, ak napríklad zamestnávateľ vie, že zamestnanci pracujú nadčas, aj keď im túto prácu nenariadil, a nedá príkaz na jej zastavenie. Súhlas sa predpokladá aj v situácii, kedy zamestnávateľ prevezme a využije výsledky práce zamestnanca.

Jedným zo znakov práce nadčas je aj jej prechodnosť a naliehavosť. Aj napriek dlhodobému výkonu práce nadčas, kedy nie je naplnený znak prechodnosti a naliehavosti ide o prácu nadčas. Takýto stav sa skôr považuje za nezvládnutie organizácie pracovného procesu a zneužitie práva, kedy zamestnávateľ preťažuje zamestnancov v rozpore s ich fyziologickými možnosťami a narúša koncept pracovnoprávnej ochrany zamestnanca v podobe práva na spravodlivé a uspokojivé, zdraviu neškodlivé pracovné podmienky.

2. Ústavný súd SR potvrdil, že rozhodnutie o organizačných zmenách nie je rozhodnutím v rámci obchodného vedenia

Pokiaľ by rozhodnutie o organizačných zmenách bolo rozhodnutím o obchodnom vedení, na jeho prijatie by bol potrebný súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet.

(I. ÚS 92/2021)

Ústavný súd sa zaoberal otázkou, či rozhodnutie o organizačnej zmene, ktorej následkom je skončenie pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je rozhodnutím v rámci obchodného vedenia spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy spoločnosti. Dospel k záveru, že § 9 Zákonníka práce komplexne upravuje konanie zamestnávateľa a rozhodnutie o organizačných zmenách preto nie je a priori rozhodnutím o obchodnom vedení, na ktoré by sa uplatňoval § 134 Obchodného zákonníka.

Ústavný súd ďalej konštatoval, že spoločnosť môže medzi rozhodnutia o svojom obchodnom vedení zaradiť aj rozhodnutia o organizačných zmenách. Zároveň však platí, že pre platnosť skončenia pracovného pomeru je podstatné iba to, či bolo toto rozhodnutie prijaté osobou, prípadne osobami, ktoré sú oprávnené na právny úkon výpovede. Nedodržanie pravidla v zmysle § 134 Obchodného zákonníka nemá vplyv na platnosť výpovede. Dôvodom je najmä fakt, že Obchodný zákonník nie je k Zákonníku práce vo vzťahu subsidiarity a nie je možné posudzovať ochranu zamestnanca prostredníctvom obchodnoprávneho inštitútu, ktorý slúži úplne inému účelu, a to ochrane spoločnosti smerom do vnútra.

3. Dočasné prideľovanie agentúrou dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania je oprávnená vysielať zamestnancov do zahraničia a to aj formou dočasného pridelenia, za predpokladu, že medzi agentúrou a zamestnancom existuje v čase dočasného pridelenia pracovnoprávny vzťah.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. februára 2021, sp. zn. 5Cdo/10/2019)

Povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom povolenie obsahuje kraj, prípadne kraje, v ktorých bude agentúra dočasného zamestnávania vykonávať svoju činnosť. Z takéhoto vymedzenia miesta výkonu činnosti však vyplýva miesto výkonu činnosti vo vzťahu napríklad k sídlu, sídlam pobočiek, obyvateľom daného územia, avšak nevplýva na predmet a obsah činnosti agentúry. Obsah a predmet činnosti agentúry je zároveň v zákone č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vymedzený aj možnosťou cezhraničného vysielania zamestnancov, pričom je zrejmé, že k cezhraničnému vysielaniu zamestnancov môže dochádzať za predpokladu existencie pracovnoprávneho vzťahu. Dočasné pridelenie je jednou z foriem cezhraničného vyslania. Uvedené je tiež v súlade s voľným pohybom v rámci EÚ a v súlade s legislatívou EÚ.

4. Doručovanie výpovede – absencia poznámky „do vlastných rúk“

Pri absencii poznámky „do vlastných rúk“, čo je vyžiadanou doplnkovou službou poštového podniku pre odosielateľa, je síce možné tento nedostatok zhojiť, avšak len tým, že druhá strana, t. j. zamestnanec zásielku osobne aj prevezme.

(rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica 14CoPr/2/2021

V zmysle § 38 Zákonníka práce prebieha doručovanie pracovnoprávnych dokumentov, medzi nimi aj dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru, primárne na pracovisku zamestnávateľa, prípadne v byte zamestnanca alebo kdekoľvek bude zamestnanec zastihnutý. Ak uvedené nie je možné, prebieha doručovanie prostredníctvom poštového podniku, a to doporučenou zásielkou. V každom prípade však musí byť písomnosť doručená zamestnancovi s poznámkou „do vlastných rúk“.

Krajský súd v Banskej Bystrici, s ohľadom na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu, konštatoval, že aj v prípade doručovania poštovým podnikom doporučene s doručenkou, ale s absenciou poznámky „do vlastných rúk“ sa môže na písomnosť nazerať ako na doručenú, avšak len v prípade, ak zamestnanec zásielku reálne aj osobne do vlastných rúk prevzal a písomnosť sa teda dostala do dispozičnej sféry zamestnanca. Avšak, ak zamestnávateľ takýmto spôsobom doručoval zásielku a zamestnanec ju osobne do vlastných rúk neprebral (prebral ju manžel, dieťa, suseda), nemožno podmienku považovať za splnenú. V takomto prípade nenastane ani fikcie doručenia (napr. ak manžel odmietne zásielku prevziať).

5. Pozor na posudzovanie pracovného času a času odpočinku, ak má zamestnávateľ so zamestnancom viacero pracovných zmlúv

Pracovné zmluvy uzatvorené pracovníkom s jeho zamestnávateľom musia byť preskúmané spoločne, aby bolo možné konštatovať, že obdobie kvalifikované ako denný odpočinok zodpovedá definícii času odpočinku uvedenej v článku 2 bode 2 smernice 2003/88, teda že ide o obdobie, ktoré nie je pracovným časom. V kontexte tohto rozhodnutia nie je § 50 Zákonníka práce, ktorý že práva a povinnosti z viacerých pracovných pomerov medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa posudzujú samostatne, v súlade so smernicou a judikatúrou ESD.

(ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) zo 17. marca 2021, vo veci C 585/19)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88 ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej ako „Smernica″) ustanovuje povinnosť prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie nároku zamestnanca na minimálny denných odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín. Súdny dvor Európskej únie v svojom rozsudku posudzoval uvedený nárok v prípade viacerých pracovných zmlúv uzatvorených medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Súdny dvor mal v tomto prípade za to, že ak by sa časy odpočinku skúmali oddelene pre každú zmluvu zaväzujúcu zamestnanca voči jeho zamestnávateľovi, tak by nebolo možné splniť podmienku minimálneho odpočinku v zmysle Smernice, keďže čas odpočinku v rámci jednej zmluvy by mohol predstavovať pracovný čas v rámci druhej zmluvy, pričom to isté obdobie nemôže byť súčasne kvalifikované ako pracovný čas aj čas odpočinku. V prípade, ak by sa časy odpočinku skúmali oddelene pre každú zmluvu, dochádzalo by k oslabeniu ochrany zamestnanca a nevyhnutné minimum odpočinku by nebolo možné zabezpečiť. Súdny dvor tiež vyjadril obavu, že v prípade, ak by bolo možné Smernicu vykladať tak, že zmluvy možno posudzovať osobitne, hrozilo by riziko nátlaku na zamestnancov zo strany zamestnávateľov na rozdelenie pracovného času na viacero zmlúv.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back