Global menu

Our global pages

Close
吴梓爗

吴梓爗

高级律师

alroyng@eversheds-sutherland.com

+852 21863219

+852 95700943

香港

语言

粤语﹑普通话﹑英语

执业领域

  • 公司业务

执业履历

吴梓爗律师为本所公司业务团队的高级律师,常驻本所香港办事处。

吴律师在企业融资交易方面拥有丰富经验,擅长处理首次公开发售及上市规则合规事务。吴律师持有香港执业律师资格。