Global menu

Our global pages

Close
阮颖欣

阮颖欣

法务经理

AngelaYuen@eversheds-sutherland.com

+852 2186 3265

+852 2186 3201

+852 6829 6421

香港

语言

英语、普通话、广东话

执业领域

    执业履历

    阮颖欣是本所公司业务团队的法务经理,常驻香港办事处。阮颖欣拥有处理香港联交所首次公开招股、香港联交所债券发行、一般商业事务、并购、企业重组、企业管治及合规事宜的相关经验。