Global menu

Our global pages

Close

Financování, kapitálové a finanční trhy

Náš tým poskytoval právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti kapitálového trhu, včetně strukturace a zakládání investičních fondů, revize depozitářských a manažerských smluv. Poskytujeme právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti finančního práva, včetně akvizičního financování, financování nemovitostních projektů, projektového financování a produktů v oblasti spotřebitelského financování.

Naši experti mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti ohledně právních aspektů licencování, marketingu a investování do celé řady regulovaných právních forem, včetně investičních fondů, bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry a emitentů cenných papírů, stejně jako ohledně úvěrových transakcí, včetně jejich strukturování a vyjednávání.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

 • Zakládání fondů kolektivního investování, včetně příprav potřebné korporátní dokumentace.
 • Zastupování právnických i fyzických osob v řízeních vedených regulátorem.
 • Přípravě a vyjednávání smluv s kontaktní bankou, depozitářských smluv, obhospodařovatelských smluv a nejrůznějších distribučních smluv.
 • Kontrole souladu marketingových materiálů a prodejních manuálů s regulatorními požadavky.
 • Přípravě podání a regulatorních dotazníků, řešení nejrůznějších regulatorních problémů v oblasti kapitálových trhů (plnění oznamovacích povinností, zastupování v sankčních řízeních apod.).
 • Podpoře při implementaci nových regulatorních požadavků do vnitřních procesů finančních institucí (např. MiFID, AML).Přípravě povinných nabídek převzetí, realizacích práva výkupu akcií hlavním akcionářem (tzv. squeeze-out), při kotaci investičních nástrojů nebo naopak při jejich vyřazení z obchodování na trhu s investičními nástroji.
 • Řešení problémů souvisejících s podezřelými obchody na kapitálovém trhu (včetně obchodů se zneužitím vnitřní informace, tzv. insider dealing)
 • Vytváření pravidel zamezujících manipulaci s kapitálovým trhem.
 • Strukturování financování (příprava a vyjednávání Term Sheetu a mandátních smluv).
 • Přípravě a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Refinancování existujícího zadlužení, včetně uvolnění stávajících zajišťovacích instrumentů.
 • Právních prověrkách (tzv. due diligence) pro věřitele i dlužníky, včetně přezkoumání zpráv o výsledcích právních prověrek vyhotovených jinými právními poradci.
 • Formování vlastnických struktur společností a fondů (pro účely financování, daňové účely aj.).
 • Přípravě a vyjednávání podmínek korporátních, jakož i spotřebitelských bankovních produktů (včetně úvěrů, úschov a investičních produktů).