Global menu

Our global pages

Close

Nemovitosti a stavební právo

Poskytujeme právní poradenství týkající se jak administrativních komplexů, tak staveb pro retail, logistických areálů, průmyslové a bytové výstavby i nabývání pozemků. Máme též bohaté zkušenosti s výstavbou zařízení v oblasti energetiky (např. solární elektrárny, větrné parky, spalovny biomasy).

Naši právníci mají hluboké znalosti veškerých právních aspektů nemovitostních transakcí, včetně akvizičních procesů, výstavby, leasingových operací, správy rozsáhlých komplexů a financování.

Poskytujeme právní poradenství rovněž ve všech fázích stavebního a povolovacího řízení. Vzhledem k velké citlivosti veřejnosti je třeba zejména u infrastrukturních a velkých investičních projektů zohlednit veškeré právní aspekty, které se těchto projektů týkají.

Naše kancelář je členem Svazu stavebních podnikatelů.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

 • Koupích a prodejích nemovitostí, a to jak pozemků (greenfield i brownfield), tak budov (včetně kancelářských, obchodních a skladovacích).
 • Strukturování a převodech akcií/podílů v projektových nemovitostních společnostech a fondech.
 • Formování vlastnických struktur společností a fondů vlastnících nemovitosti (pro účely financování, daňové účely aj.).
 • Prodejích a zpětném nájmu komerčních nemovitostí i nemovitostních portfolií.
 • Právních prověrkách (tzv. due diligence) pro prodávající i kupující, včetně organizování a řízení data roomu; dále též při přezkoumání zpráv o výsledcích právních prověrek vyhotovených jinými právními poradci.
 • Při výstavbě, včetně přípravy a vyjednání smlouvy o kompletní dodávce díla (tzv. EPC) a v rámci územního a stavebního řízení.
 • Developmentu fotovoltaických elektráren.
 • Vyjednávání pojištění finančních ztrát souvisejících s vadou právního titulu k nemovitostem (tzv. title insurance).
 • Správě komerčních nemovitostí (na straně pronajímatele i nájemce), včetně zelených nájmů (tzv. green leases) a developmentu obchodních center.
 • Zastupování ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení pro infrastrukturní projekty (např. letiště, pozemní komunikace, nákupní centra, technologické a průmyslové parky, otevření a rozšiřování lyžařských středisek, budování železničních tratí).
 • Právní poradenství při řešení stavebních sporů a sporů vzniklých ze smluv o dílo.
 • Posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování strategických dokumentů.
 • Plánování, povolování a výstavbě vodohospodářských infrastrukturních projektů (kanalizace, protipovodňová opatření).
 • Přeshraničních infrastrukturních projektech (vedení plynu a elektrické energie).
 • Výběru místa realizace projektu v souladu s požadavky územního plánu a zastupování v povolovacím řízení včetně koordinace s úřady, znalci a dalšími osobami s rozhodovací pravomocí.
 • Podpora při komunikaci s veřejností.
 • Zastupování v řízeních o změně funkčního využití území.