Global menu

Our global pages

Close

Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak v civilním, tak správním soudnictví, i před rozhodčími tribunály. Zastupujeme naše klienty při vymáhání pohledávek, včetně správ rozsáhlých portfolií pohledávek.

Bohaté zkušenosti máme zejména v oblasti daňových sporů, sporů souvisejících se smlouvami ve výstavbě a oblastí nekalé soutěže. Našim klientům radíme od okamžiku vzniku rizika sporu, kdy zejména analyzujeme možné postupy, rizika sporu a související náklady.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména:

  • Analýza možných řešení sporu, souvisejících rizik, návrh vhodných alternativ postupu.
  • Příprava procesních dokumentů, zejména žalob a vyjádření.
  • Zastupování klienta ve všech stupních řízení, včetně řízení exekučního.
  • Správa a vymáhání pohledávek.