Global menu

Our global pages

Close

Životní prostředí a odpadové hospodářství

V oblasti veřejného hospodářského práva budou v následujících letech v popředí především otázky práva životního prostředí. Na významu budou získávat jak pro podnikatele v každé fázi firemního vedení, tak v oblastech stavebního práva nebo územního plánování. V průmyslových zemích je to způsobeno rostoucím povědomím o důležitosti životního prostředí, ale také požadavky kapitálového trhu, aby byly podnikatelské činnosti vykonávány v souladu s principy ochrany životního prostředí, jakož i náchylností k vzniku konfliktů mezi zájmy průmyslu a zájmy veřejnosti.

Nakládání s odpady v České republice a Slovenské republice prochází zásadní změnou od skládkování k trvalým metodám zhodnocování odpadů. Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství při těchto procesech a díky nespočetnému množství publikací a přednášek si na tomto trhu vybudovala vedoucí postavení. Naše kancelář je partnerem webového portálu www.odpady-portal.sk . Provoz průmyslových zařízení je podroben stále se zpřísňující právní regulaci, a to zejména díky právním předpisům EU a zvýšenému zájmu ze strany veřejnosti (klíčové slovo „Aarhuská úmluva“). V této oblasti tak často vznikají složité právní otázky, jejichž řešením se zabýváme.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména:

 • Právo regulující provoz průmyslových zařízení (nová povolení a změny).
 • Posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování strategických dokumentů.
 • Právní podpora při zabezpečení souladu se stavem techniky.
 • Právo v oblasti lesního hospodářství a ochrany přírody.
 • Právo v oblasti ochrany ovzduší.
 • Právo v oblasti chemických látek (REACH).
 • Právo v oblasti prevence závažných průmyslových havárií (Seveso II).
 • Právní poradenství při sanaci starých ekologických zátěží.
 • Právní poradenství v oblasti průzkumu a těžby nerostného bohatství.
 • Právní poradenství v oblasti zachytávání a ukládání CO2.
 • Management povolovacích řízení a hodnocení jejich aktuálního stavu.
 • Právní poradenství pro svazy a úřady v oblasti práva životního prostředí.
 • Povolování a provoz zařízení určených k nakládání s odpady.
 • Povolování, provoz, likvidace a následná péče o skládky.
 • Právní poradenství týkající se nakládání s obaly, elektrickými zařízeními, bateriemi a jiná systémová řešení.
 • Vypracování konceptů pro projekt „Energie z odpadů“.
 • Povolování zařízení pro zhodnocování odpadů a zařízení pro sběr a nakládání s odpady.
 • Poradenství při přeshraniční přepravě odpadů – notifikační povinnost.
 • Aplikace zásady přednostního zpracování odpadů a její smluvní zabezpečení (smlouvy o nakládání s odpady).
 • Právní poradenství ohledně vhodného zpracování, zhodnocení a likvidace odpadů.