Global menu

Our global pages

Close

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmine 585 SE (agressiooni toetamine ja agressiooniakti toetavate sümbolite kasutamine)

  • Estonia
  • General

04-05-2022

Karistusseadustiku (KarsS) ja väärteomenetluse seadustiku (VTMS) muudatuste järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Sellise teo eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.

 

Lisaks sätestatakse, et pole lubatud avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Sellise teo eest on seadusega ette nähtud kuni kolmesaja trahviühiku ehk 1200 euro suurune trahv või arest. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

 

Muudatused jõustuvad  järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Lähemalt saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/0f8044f4-2ee9-4219-b459-8f7edb75b8de/Karistusseadustiku%20ja%20v%C3%A4%C3%A4rteomenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus%20(agressiooni%20toetamine)

 

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings