Global menu

Our global pages

Close

Tarbijakaitseseaduse muutmine 424 SE (veebi teel tehingute tegemise nõuded, ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni täiendamine ja uued karistusmäärad)

  • Estonia
  • General

04-05-2022

28. mail 2022 jõustuvad uued tarbijakaitseseaduse (TKS) muudatused, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/2161, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine (EL tarbija õiguste moderniseerimise direktiiv).

 

Uue TKS redaktsiooniga jõustuvad järgmised peamised muudatused:

 

  • kehtestatakse täiendavad teavitamiskohustused internetipõhistele kauplemiskohtadele, kus tarbijatel on sidevahendi abil võimalik sõlmida lepinguid teiste kauplejate või tarbijatega. Internetipõhise kauplemiskoha pidajal tuleb edaspidi esitada teavet selle kohta, kas pakkujaks olev isik on kaupleja või teine tarbija, kuna sellest sõltub EL tarbijakaitsereeglite kohaldamine sõlmitavale lepingule. Samuti tuleb tarbijale anda infot peamiste parameetrite kohta, mille alusel kujuneb tarbija otsingu tulemusena esitatav järjestus.
  • täiendatakse TKS §-s 16 sätestatud ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni ja kauplemisvõtete loetelu. Ebaausate kauplemisvõtete alla kuuluvad uue TKS alusel (i)  kauba turustamine identsena teistes liikmesriikides turustatava kaubaga, kui selle kauba koostis või omadused erinevad oluliselt teises liikmesriigis turustatava kauba koostisest või omadustest, välja arvatud juhul, kui oluline erinevus on õiguslikult ja objektiivselt põhjendatud; (ii) veebipõhise otsingufunktsiooni kaudu tehtud otsingu tulemuste esitamine, selgelt avalikustamata makstud reklaami või makset, mis on tehtud kauba või teenuse kõrgema koha saavutamiseks otsingutulemuste järjestuses; (iii) ürituse piletite edasimüümine tarbijale, kui kaupleja on hankinud piletid automaatseid oste võimaldavat tarkvaralahendust kasutades, eirates ühe isiku ostetavate piletite arvu piirmäära või muid piletite ostmise tingimusi; (iv) väide, et arvustuse on esitanud kaupa või teenust kasutanud või selle ostnud tarbija, ilma et kaupleja oleks kasutanud mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid väite kontrollimiseks; ja (v) tõele mittevastava tarbija arvustuse või toetusavalduse esitamine või selle teisele isikule ülesandeks tegemine või tarbija arvustuse või tehtud toetusavalduse väärkasutamine kauba või teenuse reklaamimiseks.
  • täpsustatakse kauba hinna alandamisest teavitamise reegleid. Kui kaupleja teavitab hinna
  • alandamisest, peab ta ära näitama ka alandamisele eelnenud varasema hinna.
  • nähakse ette suuremad rahatrahvid rikkumiste eest, millega eiratakse tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud nõudeid ja kahjustatakse sellega tarbijate majandushuve. Kauba müügi ning teenuse osutamise nõuete või tarbija petmise eest karistatakse nüüd kuni 40 000 euro suuruse rahatrahviga. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamise, kaupade ja teenuste kättesaadavuse nõuete ning diskrimineerimiskeelu rikkumise, ja TKS-is sätestatud finantsteenuste nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

 

Rohkem saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ee205362-6a10-461e-aa06-57b1e5460a7d/Tarbijakaitseseaduse%20muutmise%20seadus/

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings