Global menu

Our global pages

Close

Uus turustuslepinguid käsitlev Euroopa Liidu reeglistik

 • Estonia

  20-10-2021

  Euroopa Komisjon avaldas 9. juulil 2021 avalikuks aruteluks vertikaalsete kokkulepete suhtes kohaldatava grupierandi määruse parandatud eelnõu (VBER-i eelnõu) ja sellega kaasnevate vertikaalseid piiranguid käsitlevate suuniste eelnõu (suuniste eelnõu). Need dokumendid koos moodustavad raamistiku vertikaalsete lepingute, sh tarneahela eri tasanditel tegutsevate isikute vahel sõlmitud lepingute hindamiseks.

  Kui vertikaalsed kokkulepped vastavad teatud VBER-is sätestatud tingimustele, ei kohaldata neile Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELTL“) artikli 101 lõikes 1 sätestatud keeldu. Ent määruse kehtivus lõpeb 2022. aasta maikuus. Esialgse hindamise põhjal leidis Komisjon, et majandustegevuse seisukohast on mõlemad endiselt olulised. Sellegipoolest rõhutasid ka huvigrupid, et vaja on muutusi, arvestades ennekõike e-kaubanduse ja digitaliseerimise mõjusid, tootjate otsemüügi osatähtsuse suurenemist, üha laiemat jaemüügihindade pariteedi klauslite kasutamist ja veebiplatvormide teket.

  Komisjon ootab huvigruppidelt tagasisidet kuni 17.09.2021, mille põhjal koostatakse eelnõude lõplik kuju. Vastuvõtmisel kehtiksid määrus ja suunised kuni 31. maini 2034.

  Olulisemad muudatused

  Peamiste muudatustena, mida eelnõud käsitlevad, saame välja tuua agendisuhted, topeltturustuse, ning territoriaalsed ja kliente puudutavad piirangud. Olulise uuendusena on aga nüüd lubatud mitmed tegevused, mis varasemalt grupierand kasutamise välistasid.

  Agendid – praegu on agendilepingud ELTL artikli 101 lõike 1 kohaldamisalast väljas, kui agent ei võta käsundiandja eest sõlmitavate või läbiräägitavate lepingutega seoses finants- ega ärilist riski või võtab ainult ebaolulise riski. See määratlus on osutunud keeruliseks, eriti kui tegemist on kolmepoolsete lepingute või veebiplatvormidega sõlmitavate kokkulepetega. Suuniste eelnõu selgitab agendi mõistet selliselt, et agendileping eeldab, et agent ei võta mingit riski või võtab ainult ebaolulise riski, kui risk kuulub ühte kolmest järgmisest kategooriast: (1) lepingust tulenevad riskid, (2) turuspetsiifiliste investeeringutega seotud riskid, või (3) riskid, mis on seotud samal tooteturul toimuva tegevusega.

  Uudsena on suuniste eelnõus mööndud, et sõltumatu turustaja võib samuti tegutseda agendina sama tarnija teiste toodete või teenuste osas, eeldusel, et agendilepinguga hõlmatud tegevused ja riskid on tõhusalt piiritletud. Veebipõhiste vahendusteenuste, sh platvormiteenuste pakkujad on liigitatud VBER-i eelnõus kategooriasse „tarnijad“ ning põhimõtteliselt ei saa neid käsitleda agendina. Komisjoni hinnangul on nad müüjast sõltumatud majandustegevuses osalejad.

  Topeltturustus – grupierand ei hõlma konkurentide vahelisi lepinguid. Siiski sätestab täna kehtiv VBER erandi „topeltturustusele“, st olukorrale, kus turustaja müüb oma kaupu või teenuseid otse lõppklientidele ja konkureerib oma turustajatega jaekaubanduse tasandil. E-kaubanduse mahtude kasv tähendab, et üha rohkem tarnijaid opereerib oma kaubamärgi müügiga tegelevaid veebisaite, mis on suunatud otse tarbijatele, säilitades samal ajal ka tarbijatele müüvate turustajate võrgustiku. Seetõttu soovib VBER laiendada erandit hõlmamaks lisaks tootjatele ka hulgimüüjaid ja importijaid, ning seada erandi kohaldamise tingimuseks, et poolte liidetud turuosa asjaomasel turul jaemüügi tasandil ei ületa [10]%.

  Topeltturustusele kehtestatud erandi laiendamisega hulgimüüjatele ja importijatele käsitletakse neid samal viisil nagu tootjaid. Ent samas on Komisjoni eesmärk piirata uute turuosa künniste kehtestamisega oluliselt erandi kohaldamist väikseimatele turuosalistele, kuna leitakse, et horisontaalsete probleemide tekkimine on seal ebatõenäoline. Veebiplatvormide pakutav topeltturustus jääb aga erandi alt välja. Turuosa täpne suurus on veel otsustamisel, ent pakutav 10%-line turuosa on väike ja tekitab tõenäoliselt ettevõtjate seas segadust. See vähendab VBER-i poolt pakutava kaitse usaldusväärsust ega näi olevat õigustatud.

  Territoriaalsed ja kliente puudutavad piirangud – VBER-is sisalduvad põhilised piirangud, mida kohaldatakse sõltuvalt tarnija poolt opereeritavast turustussüsteemist: (1) turustamine, mille puhul kohaldatakse ainuõigust, (2) valikuline turustamine või (3) vaba/avatud turustamine. Vastavaid piiranguid kohaldatakse sõltumata kasutatavast müügikanalist, st nad hõlmavad ka veebimüüki. Piiranguid, mis võivad oluliselt vähendada veebimüügi üldiseid mahte turul, käsitletakse põhiliste aktiivset või passiivset müüki piiravate piirangutena. Selliste piirangute kohaldamine vertikaalsele kokkuleppele nullib grupierandist tuleneva kasu lepingu kui terviku suhtes.

  Kui tegemist on ainuõigusliku turustussüsteemiga, on põhiliseks piiranguks selline piirang, mis puudutab territooriume kuhu, või kliendirühmi kellele ainuõigust omav turustaja võib aktiivselt või passiivselt müüa lepingujärgseid kaupu või teenuseid. Hetkel on VBER-i eelnõus säilinud teatud tegevusruum, mis lubab nt piirata aktiivset müüki teatud territooriumile või teatud kliendirühmale, mille suhtes tarnijal on ainuõigus või mille ainuõiguse ta on loovutanud ainult ühele või piiratud arvule teistele turustajatele, kui tarnija kasutab valikulist turustussüsteemi.

  Väärib märkimist, et tarnijatel on lubatud määrata konkreetse territooriumi või konkreetse kliendirühma suhtes mitu ainuõigust omavat turustajat, tingimusel, et sellega ei killustata EL-i ühisturgu. Ka tarnijatele antakse võimalus nõuda, et nende turustajad annaksid piirangud edasi oma klientidele, et suurendada ainuõigust omavate turustajate investeerimisstiimuleid. Sellest saab tõenäoliselt üks populaarsemaid äritavasid.

  Eelnõu see osa on positiivseks uudiseks ettevõtjatele, kellel tekib suurem võimalus oma turustajate kaitsmiseks võrgustikus, kus tarnijad kasutavad eri territooriumidel erinevaid turustussüsteeme.

  Uudsed lubatud tegevused – kuigi VBER-i kohaldamisalast on endiselt väljas konkurentsikeelukohustused, mille kehtivusaeg on kindlaks määramata või pikem kui viis aastat, või mis kehtivad pärast kokkuleppe lõppemist, sätestab suuniste eelnõu, et grupierand hõlmab selliseid konkurentsikeelukohustusi, mida saab vaikimisi uuendada pikemaks ajaks kui viis aastat, tingimusel, et ostjal on võimalik reaalselt ja mõistliku etteteatamisaja ja mõistlike kuludega sellist kohustust sisaldava kokkuleppe tingimusi uuesti läbi rääkida või kokkulepet lõpetada.

  Veebimüügiga seoses kuuluks eelnõu kohaselt VBER-i kohaldamisalasse edaspidi kaksikhinnakujundus, ehk tarnijatel tekib võimalus kehtestada ühele ja samale turustajale erinevaid hindu müügiks veebis ja müügiks kaupluses, tingimusel, et sellise hinnakujunduse eesmärk on soodustada sobival tasandil tehtavaid investeeringuid või neid hüvitada, ning tingimusel, et see on seotud iga müügikanali käitamiseks tehtud kulutustega. Lisaks lubatakse tarnijatel kehtestada valikulise turustussüsteemi kontekstis veebi- ja kohapealsele müügile erinevaid kriteeriume.

  Veebipõhistele kauplemiskohtadele kehtivatele piirangutele, ennekõike valikulistes turustussüsteemides (sh täielik veebipõhiste kauplemiskohtade kasutamise keeld), kohaldatakse VBER-i alusel erandit tingimusel, et nad täidavad 30% turuosa mitteületamise künnise nõude. Komisjoni sõnul puudutavad need ostja veebimüügi üksikasju ega piira müüki konkreetsele territooriumile või konkreetsele kliendirühmale. See on kooskõlas Komisjoni seniste poliitikat puudutavate avaldustega ja on sellisena tervitatav kinnitus.

  Hinnavõrdlusvahendite osas käsitletakse piirangut, mis takistab konkreetse veebipõhise reklaamikanali kasutamist, nt hinnavõrdlusplatvormi või otsingumootoris reklaami avaldamist, raskekujulise piiranguna. Samas aga lubab grupierand veebireklaami piiranguid, mis ei välista konkreetsete veebipõhiste reklaamikanalite kasutamist.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings