Global menu

Our global pages

Close

Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus

 • Estonia
 • General

08-02-2023

25. jaanuaril 2023 võttis Riigikogu vastu välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse. Seadus jõustub 1. septembril 2023. Tagasiulatuvat kohaldamist ei ole ette nähtud, seega mõjutab uus seadus ainult tulevasi tehinguid. Sõelumisprotsessi kehtestamine nõuab riigilt veel mõnevõrra aega ja jõupingutusi, sealhulgas: praegu töötatakse välja spetsiaalne IT-süsteem, koostatakse sisemised menetlusreeglid, valmistatakse ette taotlusvormid, valitakse ja määratakse välisinvesteeringukomisjoni liikmed jne.

Mõjutatud sihtettevõtjad

Mõjutatud sihtettevõtjate arv on umbes 350, sealhulgas

 • elutähtsate teenuste osutajad (~170),
 • kõik riigiettevõtted (<50),
 • kaitsesektori ettevõtjad (<30),
 • meediaettevõtted, millel on oluline mõju avaliku arvamuse kujundamisele (<20),
 • teatavad kaevandusettevõtted (<5),
 • AS Eesti Varude Keskus ja selle koostööpartnerid (<40),
 • Alaliste riigikaitseobjektide omanikud (<20),
 • Riigiside toimimist võimaldava või ringhäälinguprogrammide edastamise taristu omajad (<3),
 • lennujaamade, sadamate ja raudteede operaatorid (<7).

Kuna paljud sihtrühmad kuuluvad suurematesse kontsernidesse, on potentsiaalselt (otseselt või kaudselt) mõjutatud ettevõtjate koguarv loomulikult oluliselt suurem.

Sõelumisprotsess

Lisaks osaluste võõrandamise tehingutele kontrollitakse ka varatehinguid (nt potentsiaalse sihtettevõtja oluliste varade omandamine).

Uue seadusega ei piirata ettevõtjate asutamist, kes alles hakkavad tegutsema potentsiaalsete sihtettevõtjatena.

Menetluse alustamise künnised on üsna lihtsad, st tehing, mis hõlmab välisinvestori otsest/kaudset olulise osaluse (vähemalt 10% või sellega samaväärsed õigused) või kontrolli (vähemalt 50%-line osalus või kontroll muul viisil; kontrolli mõistetakse samamoodi kui konkurentsiõiguses) omandamist. Ka väljaspool Eestit tehtavad tehingud on hõlmatud, seega isegi emaettevõtja tasandil toimuv omandamine võib Eestis kuuluda kohustusliku sõelumise alla.

Tehingu lõpuleviimise keelu tõttu on tehingule eelneva heakskiidu saamine kohustuslik (ainus praktiline erand on seotud börsil noteeritud väärtpaberitega kauplemisele).

Hindamisprotsess kestab kuni 120 päeva kahes etapis. Esialgne menetlus kestab 30 päeva, millest tavaliselt piisab loa väljastamiseks, kuid keerulisematel juhtudel võib menetlust pikendada täiendava 90 päeva võrra. Läbivaatamise eest ei ole vaja tasuda riigilõivu.

Tehingu keelamise aluseks on oht/risk riigi julgeolekule ja avalikule korrale Eestis või ELi liikmesriigis. Loa võib saada ka tingimuslikuna, kui taotleja pakub välja kohustused, mis on piisavad identifitseeritud julgeolekuprobleemide lahendamiseks.

Rahalisi sanktsioone seaduse rikkumisele ei järgne, kuid ebaseaduslikult teostatud tehing(ud) loetakse kehtetuks ja tehingutele eelnenud olukord tuleb taastada.

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings