Global menu

Our global pages

Close

Mida tuleks jälgida töötasu vähendamisel?

  • Estonia
  • Other

27-01-2021

Seoses juba umbes aasta vältel kestnud ülemaailmse pandeemiaga on paljud tööandjad olukorras, kus senise töötasu maksmine ei ole enam võimalik ning seetõttu soovitakse kriisist tingituna töötasu vähendada.

COVID-19 viiruse kiiret ning püsivat levikut ja sellega kehtestatud erimeetmeid ei saanud tööandjad ette näha ja nendega arvestada, sh hoiduda näiteks enne eriolukorra kehtestamist investeeringute tegemisest. Nüüd on aga paljud tööandjad olukorras, kus pikalt kestnud kriisiolukord on toonud kaasa vältimatu vajaduse töötasu vähendada.

Töötasu vähendamise regulatsiooni sätestab töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 37. Töötasu vähendamine toimub tööandja ühepoolse avaldusega töötajale. Töötasu vähendamise avalduses tuleb välja tuua, millest on just konkreetse töötaja või töötajate rühma töötasu vähendamine tingitud. Nii näiteks on kohane riigis valitseva eriolukorra ajal, mil ettevõtete käive ja/või tulu on langenud tellimuste vähenemise tõttu ja/või töötajate töökohaks olev kauplus, ladu või muu koht on suletud, teavitada kõiki töötajaid töötasu vähendamisest üldise avaldusega, kuna kõigi töötasu vähendamise on sellisel juhul tinginud sama asjaolu.

Avalduses tuleb välja tuua töötasu vähendamise ajaline kestvus, järgides seaduses sätestatud nõuet, mille kohaselt ei tohi töötasu vähendada rohkem kui kolmeks kuuks 12-kuulise perioodi jooksul. See tähendab, et kui 2020. aasta kevadel kasutati tööandja poolt juba töötasu vähendamise võimalus ära, siis on uus võimalus töötasu vähendamiseks alles 2021. aasta kevadel.

Töötasu vähendamise avalduse oluline osa on ka töötasu vähendamise ulatuse (näiteks protsendiliselt) või vähendatud töötasu summa märkimine. Kui kõigile töötajatele tehakse töötasu vähendamise avaldus koos, on selles võimalik välja tuua näiteks, et kõigi töötajate töötasu vähendatakse teatud protsendi ulatuses. Igal juhul peab töötajale, kes töötab täistööajaga, jääma töötasuks vähemalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäär, mis on 2021. aastal sama nagu 2020. aastal ehk 584 eurot kuus.

Kui tööandja on ettevõttesiseselt otsustanud töötasu vähendada, tuleb vastavalt TLS § 37 lg-le 4 teavitada sellest töötajaid 14 kalendripäeva ette. Teate saamisest 7 kalendripäeva jooksul on töötajatel (või usaldusisikul) võimalik esitada omapoolseid vastuväiteid töötasu vähendamisele või ettepanekuid meetmete kohta, mida tööandja võiks kasutusele võtta selle asemel. Kuigi ilmselt majanduslikult keerulises olukorras on tööandja enne töötasu vähendamist ka muid meetmeid kaalunud, on tegemist seadusest tuleneva kohustusega, millest kõrvale kalduda ei ole võimalik.

Arvestada tuleb ka sellega, et kuigi tööandja seda töötasu vähendamise avalduses välja ei pea tooma, on töötajal õigus töötasu vähendamisega proportsionaalses ulatuses keelduda ka töö tegemisest. See tähendab, et näiteks kui töötasu vähendatakse 30%, on ka töötajatel õigus keelduda täiskoormusel töötamisest ja töötada osalise (st 70%) koormusega. Tööandja peab olema valmis, et näiteks graafikujärgse töö puhul toob töötaja selline tööst keeldumine kaasa vajaduse muuta graafikut. Olukorras, kus näiteks poed ja muud asutused töötavad lühendatud aegadel, ei pruugigi tööandjal olla võimalik töötajale rohkem tööd pakkuda kui töötasuga proportsionaalselt vähendatud ulatuses.

Kui 2020. aastal kevadel loodi Eestis Vabariigi Valitsuse määrusega ettevõtjatele ja nende töötajatele pandeemia ajal toimetulemiseks abipakett, millega oli tööandjatel teatud tingimuste täitmisel võimalik taotleda hüvitist, siis 2021. aastal sarnast abipaketti välja kuulutatud pole.

Küll aga on võimalus teatud tegevusaladel tegutsevatel tööandjatel, kes asuvad Harjumaal või Ida-Virumaal, taotleda alates 1.02.2021 kuni  28.02.2021 töötasu toetust Töötukassalt juhul, kui nende tegevus oli perioodil 28.12.2020 kuni 17.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu. Kui taotlus rahuldatakse, on ettevõtjatel võimalik saada ühekordset toetust tema töötajate 2020. aasta novembri palgakulu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Kui tööandja soovib taotleda hüvitist, siis tuleb arvestada, et tegemist peab olema tegelikult tööandja poolt kantud palgakuluga ehk kui töötajate töötasu oli mingil ajaperioodil vähendatud, siis tööandja kogu töölepingus ettenähtud töötasu kui palgakulu tegelikult ei kandnud.

Kuigi töötasu vähendamine on tööandja ühepoolne avaldus, mis tähendab, et tegemist ei ole kokkuleppega, on töötajal võimalik sellest keelduda, esitades vastavalt TLS § 37 lg-le 5 viis tööpäeva enne töötasu vähendamise jõustumist tööandjale töölepingu ülesütlemise avalduse.

Kokkuvõttes on töötasu alandamine seadusjärgne meede, mis ilmselt aitab majanduslike raskuste korral paljudel ettevõtetel säilitada oma professionaalse ja lojaalse kollektiivi ka juhul, kui neile mingi ajaperioodi jooksul pole piisavalt tööd (ja sellega seonduvalt ka töötasu) pakkuda. Töötasu alandamise avalduse koostamisel tuleb aga arvestada, et järgitakse kõiki töölepingu seaduse §-s 37 toodud nõudeid.

Meelespea eduka töötasu vähendamise avalduse koostamiseks

- Järgige 14-kalendripäevast etteteatamistähtaega.

- Teavitage töötajaid selgelt ja täpselt, millest on tingitud töötasu vähendamine, näiteks seoses kaupluste sulgemisega, projektide tühistamisega jne.

- Pakkuge töötajatele võimalust esitada vastuväiteid ja ettepanekuid.

- Võimalusel pakkuge töötajatele teist tööd.

- Arvestage, et töötasu saab vähendada vaid kolmeks kuuks 12-kuulise perioodi jooksul.

- Tehke kindlaks, et töötasu ei vähendataks alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäära.